• Recente reacties

  • Facebook

  • Twitter

  • Validator w3.org

  wechiCURAÇAO – Lloyd Narain van de milieubeweging ‘Amigu di Tera i Defensa Ambiental’ verbaast zich over de snelheid waarmee de overheid Wechi bouwrijp maakt, zonder dat de vraag is beantwoord op grond waarvan er met de bouw is begonnen. “Zonder verkavelingsplan kan er niet gebouwd worden op Wechi”, volgens Narain.

  Vanaf de Weg naar Westpunt is te zien hoe met zwaar materieel van aannemer ‘Aliansa Civil & Roadworks’ wegen en afvoergeulen worden aangelegd op het terrein van Wechi. Het aanbrengen van infrastructuur en het bouwrijp maken van een stuk van 134 hectare van het terrein is afgelopen december begonnen en moet in mei voltooid zijn.

  José Manuel Dias maakte de volgende reportage voor Caribisch Netwerk. Luister hier naar een gesprek met Lloyd Narain.

  Geen bouwvergunning
  De eerste spade ging de grond in op 20 augustus 2014 maar voor de ontwikkeling van Wechi is er tot vandaag geen bouwvergunning. Volgens het hoofdplan worden er in de eerste fase 762 woningen gebouwd. “We kunnen zo beginnen met de bouw maar de vergunningen zijn er niet”, zegt Arthur Con, directeur van Fundashon Kas Popular (FKP).

  Verkavelingsplan
  De minister van Ruimtelijke Ordening, Earl Balborda reageert geërgerd op de druk die FKP uitoefent om de vergunning te krijgen. De minister legt uit dat er niet zomaar vergunningen verleend kunnen worden. “We hebben geleerd van de fouten uit het verleden en behandelen Wechi met de nodige voorzichtigheid om rechtszaken te voorkomen. Domeinbeheer heeft het verkavelingsplan af en nu is de DROV aan zet.”

  Andere bestemming
  Op 11 september 1999 verandert het Eilandgebied Curaçao de bestemming van Wechi van ‘open land’ naar ‘witte vlek’. Dit houdt in dat 80 hectare grond op Wechi niet meer valt onder het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) en in aanmerking komt voor het bouwen van woningen. Deze beslissing stuitte op veel bezwaren.

  EROC
  Op 7 september 2001 kwam toenmalig gouverneur Jaime Saleh met een Landsbesluit dat de Eilandsraad een beslissing moest nemen op grond van de inhoud van de mogelijke bezwaren. In 2003 voerde de regering de ‘Eilandsverordening Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Curaçao (EROC)’ in. Daarin wordt de te volgen procedure vastgelegd.

  Bezwaren
  In opdracht van de DROV is er op 15 mei 2006 een hoorzitting georganiseerd waar belanghebbenden hun bezwaren tegen de ontwikkeling van Wechi konden formuleren. Lokale bewoners, Amigu di Terra en NAAM formuleerden samen 140 bezwaren. Die kwamen in grote lijnen neer op drie punten: er was onvoldoende gekeken naar de gevolgen voor de verkeerssituatie, er was niet gekeken naar de infrastructurele kosten en er was onvoldoende rekening gehouden met de natuurwaarde. Ook de gevolgen voor de waterhuishouding en de nabijheid van landfill baarde de belanghebbenden zorgen.

  Effecten
  Volgens het EROC moet, voordat Wechi wat voor bestemming dan ook krijgt, eerst het effect bestudeerd worden die enige benutting van het terrein zou hebben op de natuur, de ontwikkeling van de bevolking en hun woonsituatie. Toch heeft het Eilandgebied Curaçao in 2009 besloten dat Wechi eerst een bestemming krijgt en dat daarna pas de nodige onderzoeken zullen plaatsvinden.

  Rechtbank
  Hierop spande Amigu di Tera i Defensa Ambiental een zaak aan tegen de regering en won deze bij het Gerecht in Eerste Aanleg. Het Hof van Appèl stelde in een vonnis van 28 mei 2012 de regering in het gelijk.

  Te voorbarig
  Het Hof oordeelde dat de milieubeweging te voorbarig was geweest in hun petitie de ontwikkeling te stoppen en oordeelde dat de regering de ruimte moest krijgen om aan de criteria te voldoen.

  Bezwarenprocedures
  Er moest met name gekeken worden of het protocol van het EROC kon gevolgd worden: de bezwarenprocedures moesten opnieuw doorlopen worden en daar moest tijd voor gemaakt worden. Op basis van het resultaat van nieuwe studie zou dan bekeken worden of de ontwikkeling van Wechi nodig is.

  Balborda
  Minister Balborda werkt aan een nieuwe formule om de eerste bouwvergunningen voor Wechi uit te geven, maar de milieuorganisaties houden vol dat er niets op Wechi gebouwd kan worden zolang dit niet in overeenstemming is met de EROC.

  7 reacties op “Geen verkavelingsplan Wechi, wel begonnen met bouw”

  1. Curasausenaar, het bestuur van een land staat of valt met wetten en regels. Het is al erg genoeg, dat er met de handhaving daarvan een loopje wordt genomen en jij wil zelfs terugkeren naar het wilde westen en iedereen maar doet waar hij zin in heeft. Er is geen kritiek op het bouwen van huizen, maar wel op het negeren van wetten en regels. Je hebt op de lagere school geleerd, dat men huizen bouwde op bijv. vulkaangebieden, maar daar was ook de vruchtbaarste grond en bood de mensen een bestaan. Als dit gebeurt in onderontwikkelde landen zonder wetten, moeten ze dat vooral blijven doen (het mag) met ook de gevolgen zoals erosie en het ontstaan van woestijnen, omdat men de kennis ontbreekt hoe ze voorzichtig met land moeten omgaan en dat gebeurt nog steeds zoals met oneindige boomkap. Je opmerkingen wijzen dan ook weer op verspilde energie zonder enige positieve bijdrage of kennis van zaken.

  2. Waarom is het zo mensen , jullie weten toch de problemen van Eerste behoefde noodsituatie van Curaçaose Bevolking toch . En dat is meer huizen bouwen voor de Bevolking . Eerdere in deze Programma hebben jullie zelf gezeggen dat Curaçao is tekort aan woningen .En nu het is niet netjes dat FKP haar uiterst best doen en haar energie verbranden om de Eerste behoefde noodsituatie van Curaçao te kunnen oplossen en ook tegelijktijdig met zoveel kritieken als dankbetuiging. Hoeveel Bouwcorporaties wereldwijd bouwen huizen op engste terreinen ( Vulkaangebieden , Montanagebieden en Dammengebieden ) en toch zonder kritieken te ontvangen . En wat ik concludeert is diegene die niet kunt helpen zijn altijd de eerste die kritieken lanceren

  3. Ik wil nu aandacht krijgen van alle Curaçaose Organisaties , En ik begin zo jullie zijn toch opgericht om op te richten op interesse voor vooruitgangen van Curaçao . Jullie allemaal weten wat zijn de Eerst behoefden noodsituatie van Curaçao toch dan begonnen jullie bezorgd te dragen toch . Maar als eentje van jullie hebben de mogelijkheden om aan de Eerste behoefden noodsituatie van Curaçao te kunnen realiseren dan moeten de rest ook accepteren .En dat is meedenken .meewerken of samenwerken om vooruit te komen voor interesse voor Curaçao .Berdat ta ku nos ta gusta sinta kritika otro sin ku nos mes por juda nos kurpa

  4. Ach ja we doen maar toch.. lekker bouwen zonder vergunningen etc niemand die er wat mee doet..

  5. Het bouw project van Wechi is illegaal. FKP is een terrein bouwrijp aan het maken die volgens de koopakte, die bij hypotheekbewaarder onder nummer 1329 geregistreerd staat, niet door FKP is gekocht. Op dat koopakte staat duidelijk vermeld ” ….buiten blijven moet, benevens nog een canoekje of stuks gronds genaamd Rustplaats….” Verder is het terrein C 616/58 nooit gemeten dus heeft FKP ook geen meetbrief. Rustplaats behoort tot plantage Malpais. Wechi is Klein Malpais. Het is onmogelijk dat Klein Malpais met 135 hectare groter is geworden dan plantage Malpais die volgens meetbrief no.250 van 1974. In 1974 had Kadaster plantage Malpais gemeten en vervolgens een dag later een akte van vruchtgebruik uitgegeven voor het stuk grond Rustplaats. Het is overduidelijk dat wij hier te maken hebben met een bouwfraude van FKP. De personen die hierbij betrokken zijn: Herman Samuel George als koper en verkoper op de verkoopakte nummer 1329 en notaris Marcel van der Plank als de notaris die de koopakte had uitgegeven.
   Indien gewenst kan ik de genoemde dokumenten tonen.

  6. Wechi wordt de grootste ghetto op Curacao. Koraal Specht zal er niet mee kunnen concurreren.
   De hoop is dat er over de hele lengte langs de Weg naar Westpunt een 4 meter hoge muur wordt gebouwd met prikkeldraad erop. Niet om boeven buiten, maar binnen te houden. Anders kunnen de toeristen en ook de beschaafde lokalen een weekeindje Banda Bow wel vergeten.
   Des te meer waarde krijgt Oostpunt!
   Over 20 jaar wordt Curacao opgedeelt in 2 landjes: Land Banda Abow en Land Oostpunt. Of Pais Pabow di Brug en Pais Pariba di Brug.

  7. Weer geen visie , buldozer erdoor en bouwen maar !!!!
   Is er eigenlijk een milieuwet op curacao of gaat het weer uit de losse pols.
   Pero nos mes por!