• Recente reacties

  • Facebook

  • Twitter

  • Validator w3.org

  ingezondenCURAÇAO – Spraakmakend nieuws, knallend evenement of sportief hoogstandje? Soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Felix Pinedo wil nogmaals aandacht vragen voor zijn positionpaper over het tekort aan bedden in het Sehos-ziekenhuis.

  Naar aanleiding van de huidige problematieken die weer zijn ontstaan rond de intensieve zorg in het Sehos heb ik gedacht om aandacht te besteden aan de reeds in 2008 door mij naar voren gebrachte aandachtspunten voor wat betreft onze intensieve zorg. Deze paper is indertijd verzonden van de diverse ‘stakeholders’ waaronder het Sehos, gedeputeerde volksgezondheid, minister volksgezondheid en vakbond CBV. Ik heb echter tot de dag van vandaag geen enkele reactie van geen enkel van genoemde ‘stakeholders’ ontvangen.

  Lees hier een synopsis van ‘Ban reskata nos kuido intensivo’ (Laten wij onze intensieve zorg gaan redden). Gedateerd 14 november 2008.

  Dit is het slot van een positionpaper die ik heb gepubliceerd op de verjaardag en ter nagedachtenis van wijlen mijn moeder Mathilde Wanga. De titel is; ‘Ban reskata nos kuido intensivo’ (Laten wij onze intensieve zorg gaan redden).

  Het probleem van tekort aan bedden voor intensieve zorg heeft zich steeds in mindere of hogere mate gepresenteerd in de laatste tien jaar. De redenen hiertoe kunnen zijn een groei van de bevolking in de laatste vijf jaar, het verrichten van grotere gecompliceerdere operaties in het nationaal ziekenhuis Sint Elisabeth Hospitaal, het steeds groeiende aantal verkeersongelukken, steek- en schietpartijen. Alsmede een steeds groeiend aantal gevallen van hart- en vaatziekten en hieraan verwante ziektes.

  Het zich niet tijdig aanpassen aan bovengenoemde ontwikkelingen door het Sehos kan ook bijgedragen hebben aan de ontstane situatie. Of één en ander als achtergrond heeft het niet tijdig of niet toekennen van de nodige tarieven zijdens de overheid, waardoor de nodige financiële middelen niet ter beschikking waren om de nodige maatregelen te kunnen treffen ter opvang van de grote vraag naar intensieve zorg en ‘highcare’ (medium Care/CCU), dient uit de beleidsstukken van het Sehos geverifieerd te worden.

  De intensieve zorg is een kwalitatieve verpleegkundige en geneeskundige zorg aan ernstig zieke patiënten die onoverkomelijk ter plaatse dient te zijn ter voorkoming dat deze patiënten ten dode opgeschreven staan. De stelling die men steeds in de politieke sfeer hoort dat de mens centraal staat dient dan ook gehonoreerd te worden in die zin dat de overheid ervoor dient te zorgen dat er wet- en regelgevingen ter plekke dienen te zijn om de voor onze bevolking van belang zijnde zorg te garanderen.` Het bij de wet stellen van criteria ten aanzien van het concept intensieve zorg, waarbij de kwalitatieve aspecten een belangrijke rol spelen is primordiaal.

  Door de Inspectie Volksgezondheid dient dan de nodige controle op de wettelijke eisen uitgeoefend te worden waardoor de kwaliteit van deze zorg niet slechts bepaald wordt door de zorginstellingen. De financiële consequenties voor het bewerkstelligen en handhaven van een kwalitatieve en ‘sustainable’ intensieve zorg zullen door de overheid in samenspraak met alle stakeholders besproken dienen te worden. ‘Last but not least’ dient gesteld te worden dat het Sehos ook na het ingang van de nieuwe staatkundige structuur, de spil blijft voor opvang van die gevallen, die de opvangmogelijkheid in ziekenhuizen op de andere eilanden (landen) overstijgen.

  Nederland kan niet langer met de handen over elkaar blijven toezien dat de situatie in de gezondheidszorg op Curaçao steeds nijpender wordt. Voor wat betreft de intensieve zorg als een bijzonder onderdeel van de totale gezondheidszorg, dient Nederland op kort termijn de nodige bijstand te bieden. Indien er al jarenlang patiënten die intensieve zorg nodig hebben, op de afdeling Spoedeisende Hulp blijven liggen wegens niet toereikendheid van de opvang op de afdeling Intensive Care, is Nederland verplicht op grond van artikel 43 van de Statuten van het Koninkrijk, op zijn zachts gezegd, de nodige bijstand te bieden. Ik kan me niet indenken dat zo’n situatie zich in Nederland zou kunnen voordoen.

  Op grond van de door mij in deze ‘position paper’ naar voren gebrachte aandachtspunten blijkt dat de problematiek rondom de toegankelijkheid tot de intensieve zorg, niet slechts afhangt van de beschikbare financiële middelen. Een integraal beleid ten aanzien van de diverse aspecten rondom de ‘intensive care’, eventueel door middel van wetgevingen, dient op kort termijn door de eilandelijke en centrale overheid bewerkstelligd te worden.

  Zie hier de volledige paper

  Ban reskata nos kuido intensivo

  www.versgeperst.com