• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

YrausquinCURAÇAO – Demissionair minister van Financiën Juan David Yrausquin zegt dat de Arubaanse regering al bezig was met het uitvoeren van punten die nu in de quickscan van het College Financieel Toezicht (Cft) worden aanbevolen. Dat meldt Caribisch Netwerk.

Yrausquin reageerde hiermee op de conclusies van het tussenrapport die gisteren aan de Arubaanse en Nederlandse regering werden aangeboden door de gouverneur.

Grens bereikt
Gouverneur Refunjol heeft de begroting van 2014 vandaag niet ondertekend. Het tussenrapport stelt onder meer dat dat de grenzen van het economisch stimuleringsbeleid die de Arubaanse regering in de afgelopen jaren hanteerde zijn bereikt. De staatsschuld bedraagt 75 procent en blijft snel doorgroeien. Het eigen vermogen van de centrale overheid is 2 miljard florin negatief. Bovendien zijn de sociale fondsen uitgeput en hebben ze geen reserves meer.

Tussenrapport
De dekkingsgraad van het pensioenfonds voor ambtenaren ligt rond de 80 procent en de vermogens van overheidsvennootschappen zoals water- en energiebedrijf WEB staan onder druk. “Tegelijkertijd bedragen de personeelslasten meer dan de helft van de totale begroting, laten de rentelasten een stijgende lijn zien en dreigt de ziektekostenverzekering onbetaalbaar te worden”, aldus het rapport.

Personeelsstop
Yrausquin zegt dat de regering onder meer al sinds april een volledige vacature- en personeelsstop hanteert. Bovendien is er al sinds 1 januari een algemene controle op alle verplichtingen. “Het enige positieve in de rapportage is de aanbeveling om de aandacht te verleggen naar de begroting van 2015”, aldus Yrausquin, die vindt dat de eindconclusie van het Cft nagenoeg overeenkomt met de inhoud van zijn brief aan minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties van 15 mei. “We vinden het jammer dat de Nederlandse regering, ondersteund door de gouverneur, al deze acties tegen deze regering heeft ondernomen om uiteindelijk toch weer op deze punten terecht te komen”, aldus Yrausquin.

Harde woorden
De demissionaire bewindsman had ook harde woorden voor een aantal vragen en conclusies in het tussenrapport. Zo wordt in het rapport getwijfeld of Aruba zich wel aan de Europese deficitnorm van 3 procent moet houden. “Met andere woorden, je trekt dezelfde normen in twijfel waar jij je aan moet houden binnen de Europese Unie en wilt andere doelen en normen aan ons land opdringen.”, aldus Yrausquin.

Uitlachen
“De hele Nederlandse pers en de EU zouden de Nederlandse regering moeten uitlachen om deze belachelijke stellingen. Ik heb geen andere manier om het te zeggen.” De Arubaanse regering heeft inmiddels een brief opgesteld, waarin volgens Yrausquin alle punten van het secretariaat van het Cft in de quickscan ‘met cijfers en feiten’ worden weerlegd.

Plasterk
In een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer stelt minister Plasterk op grond van het tussenrapport dat de begrotingsproblematiek op Aruba groot is. “Om weer terug te keren naar acceptabele normen is op korte termijn een overtuigend maatregelenpakket noodzakelijk dat de tekort- en schuldpositie weer terugbrengt naar houdbare niveaus.” Bovendien is de begroting niet volledig en op onderdelen achterhaald.

3 reacties op “Yrausquin: Aruba voert aanbevelingen Cft allang uit”

 1. Aruba wil kennelijk haar meningsverschil in de media uitvechten. Het zet op deze manier de gouverneur van Aruba onder zware druk. De kans bestaat dat de gouverneur onder deze druk, niet meer objectief kan handelen. Hieronder het subjectie oordeel van Mike Eman, uitgebracht via een persbericht van het Arubahuis:

  Persbericht.
  Quick scan bevestigt: Geen noodzaak voor Nederlands ingrijpen

  Oranjestad – De in opdracht van de Nederlandse regering uitgevoerde quick scan van de begroting van Aruba bevat een groot aantal aantoonbare onjuistheden.

  In reactie op de uitkomsten van het onderzoek heeft de Arubaanse regering een met feiten onderbouwde inventarisatie gepubliceerd van alle onvolkomenheden in het door het College financieel toezicht opgestelde rapport.

  De rapporteurs bouwen hun conclusies op gedateerde informatie en de onterechte aanname dat de begroting 2014 gebaseerd is op voorgenomen bezuinigingen en hervormingen. De regering wijst erop dat het volledige pakket
  aan ombuigingsmaatregelen reeds is vastgelegd in akkoorden met de sociale partners, in uitvoering is genomen en op sommige terreinen zelfs reeds gerealiseerd is.

  Het Cft heeft verzuimd zijn conclusies te toetsen aan de realisatie in eerste helft van 2014. De bewuste keuze van Aruba om voorzichtigheidshalve de verwachte inkomsten conservatief te begroten en de effecten van de
  ombuigingsoperatie voorzichtig te ramen, komt in de cijfers tot uitdrukking: de werkelijk gerealiseerde inkomsten zijn hoger dan begroot en de uitgaven juist sterker gedaald ten opzichte van de begroting.

  Voor het overige bevat het Cft-rapport een groot aantal aanbevelingen die geheel in lijn zijn met de vorig jaar, onmiddellijk na de verkiezingen ingezette koers van de Arubaanse regering om het begrotingstekort in een
  verantwoord, niet voor de economie schadelijk tempo om te buigen in een begrotingsoverschot zodat een aanvang kan worden gemaakt met de afbouw van de overheidsschuld.

  Dat het Cft-rapport op een aantal cruciale onderdelen niet accuraat is, is verklaarbaar omdat de Nederlandse regering, in strijd met de met Aruba gemaakte afspraken een gezamenlijke commissie in te stellen, eenzijdig heeft besloten
  het onderzoek door uitsluitend eigen Nederlandse ambtenaren te laten verrichten.

  Dat neemt niet weg dat de regering ten volle erkent dat het verduurzamen van de overheidsfinanciën de aandacht verdient die het dan ook al geruime tijd van het kabinet Mike Eman krijgt. In die zin is het rapport van het Cft,
  afgezien van de feitelijke onjuistheden, ook nog eens een open deur. Zo wordt opgeroepen tot een vacature-, personeels- en verplichtingenstop. Deze zijn reeds vorig jaar ingevoerd en worden ook – controleerbaar – strikt gehandhaafd.

  De regering kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de onderzoekers hun rapport hebben toegeschreven naar een kennelijk vooraf bepaald doel: het met terugwerkende kracht rechtvaardigen van de staatsrechtelijk onrechtmatige
  ingreep door de Nederlandse regering in het budgetrecht van het parlement van het autonome land Aruba.

  Met de instructie aan de gouverneur van Aruba om vanwege het onderzoek het ondertekenen van de begroting op te houden, heeft de Nederlandse regering het in gang gezette ombuigingsproces ernstig verstoord. Het onrechtmatig en naar nu uit de quick scan blijkt ook onnodig ingrijpen, heeft de kreukvrije reputatie van het kabinet Mike Eman en het land Aruba zware schade toegebracht met, zo moet worden gevreesd, zeer nadelige gevolgen voor de juist opgebloeide economie en de positie van Aruba op de internationale kapitaalmarkt.

  Desalniettemin blijft de Arubaanse regering, zoals steeds gesteld, onverminderd open staan voor de Nederlandse wens om experts mee te laten kijken naar het begrotingsbeleid. Maar dat kan uitsluitend als de Nederlandse regering bereid
  is het Statuut en de overige wet- en regelgeving in het Koninkrijk te eerbiedigen en eerder gemaakte afspraken na te komen.

  Het kabinet Mike Eman vertrouwt erop dat de gouverneur de begroting per omgaande tekent.

 2. Yrausquin heeft last van het bekende “lange tenen syndroom” dat typisch is voor menig Arubaanse bestuurder. Lever je ook maar een half woord van kritiek, dan gaan alle haren overeind staan. Hun meest gebruikelijke verweer valt in de categorie: “wat je zegt, dat ben jezelf” deze tactiek werkt vooral bij kleine kinderen uitstekend. Als de ene kleuter de andere op zijn natte broek wijst en die vervolgens repliceert met: je bent zelf een bedplasser, wordt het vaak stil. De aangevallen kleuter denkt: zo, dat heb ik gewonnen. Het besef dat zijn broek nog steeds nat is, dringt niet tot hem door.

  Yrausquin is zijn kleuterjaren nog niet ontgroeid, en met hem veel Arubaanse bestuurders. “Kijk naar jezelf” en “waar bemoei je je mee” is hun eerste reactie als ze kritische vragen moeten beantwoorden.

  1. Een minister die een jaarbegroting (met ontbrekende cijfers) een halfjaar te laat indient, is niet capabel.
  2. Staten die vervolgens hun goedkeuring geven aan bovengenoemde begroting zijn niet capabel.

  Een hand in eigen boezem steken, dat kunnen ze niet. Dat is ook logisch want die hand hebben ze hard nodig om te graaien. Om de overdracht van de stukken erfpacht – voor zichzelf, familie en vriendjes – te ondertekenen.

  Laat de CFT maar eens flink spitten in de duistere cijfers van Aruba. De uitslag zal niet verrassend zijn.

  Durft Yrausquin een lijst te publiceren van nieuw uitgeven stukken grond en nieuwe eigenaren (Erfpacht) tussen 01-01-2010 en heden?

  Yrausquin wil Plasterk laten afreden, ironisch. Demissionaire minister van Aruba mengt zich in Nederlandse staatsaangelegenheden. Wat je zegt dat ben jezelf, de logica van Yrausquin.

 3. Er is voor alle eilanden maar één oplossing.. uit het Koningrijk. Beter voor Nederland, beter voor de eilanden en voor Nederland.m

  Wat Nederland ook doet, het is nooit goed: geeft het geld, dan verdwijnt het in de verkeerde zakken, geeft het geld onder voorwaarden van controle dan is het kolonialistisch en arrogant, stuurt het hulp dan is het eveneens kolonialistisch en allen gericht op eigen cultuur.

  Stop met het instant houden van deze schijnband… Dan worden de eilanden ook gedwongen om hun eigen verantwoordelijk te nemen, in plaats van achter over te leunen omdat ze weten dat Nederland toch altijd (noodgedwongen) te hulp zal schieten.