engelsCURAÇAO – Als het aan de bevolking van Sint Eustatius ligt, moeten scholieren zowel Engels als Nederlands goed beheersen. Nederlands is de echter de instructietaal in het onderwijs, terwijl in het dagelijks leven Engels de voertaal is. Leerlingen halen hierdoor lagere cijfers en stromen moeilijker door naar vervolgonderwijs.

Dat concludeert het rapport ‘Language of instruction in Sint Eustatius’. Het onderzoek is vorig jaar uitgevoerd.

Engels
Om een goede taalvaardigheid in zowel het Nederlands als het Engels te bereiken, stellen de onderzoekers dat Engels (Standard English, ook wel: school English) de instructietaal moet zijn in het voorschools, primair en voortgezet onderwijs. Nederlands moet volgens het onderzoeksteam als vreemde taal worden onderwezen omdat Nederlands in het dagelijkse leven op het eiland weinig wordt gebruikt.

10-10-’10
Vóór de staatkundige veranderingen van 10-10-’10 was Nederlands al de taal waarin leerlingen eindexamen deden. In het primair onderwijs startten leerlingen met Engels als instructietaal en schakelden in de loop van de schoolloopbaan over op het Nederlands. Bij de staatkundige veranderingen van 10-10-’10 hebben de toenmalige bestuurders van Sint Eustatius en het ministerie van OCW afgesproken deze situatie te handhaven. Tegelijk werd afgesproken dat er aan gewerkt zou worden om de kwaliteit van het onderwijs voor 2016 te brengen naar een voor Europees èn Caribisch Nederland aanvaardbaar niveau. Op de scholen worden daarom sindsdien extra lesuren besteed aan onder andere de Nederlandse taal.

Haalbaarheid
In februari 2014 start de haalbaarheidsstudie die moet uitwijzen welk taalbeleid op Sint Eustatius het beste aansluit bij de lokale context en mogelijkheden. Daarbij worden de twee mogelijke taalscenario’s onderzocht die in het onderzoeksrapport naar voren zijn gebracht. In het eerste geval wordt Engels de enige instructietaal, gecombineerd met Nederlands als vreemde taal. De Nederlandse examenstructuur blijft gehandhaafd. In het tweede geval is er de mogelijkheid Nederlands als instructietaal te hanteren vanaf het tweede jaar van het voortgezet onderwijs. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderzoekt ook andere mogelijke aanpassingen. De staatssecretaris van OCW en het bestuurscollege van Sint Eustatius bespreken de resultaten van de haalbaarheidsstudie tijdens de Caribisch Nederland-week in juni.

instructietaal Statia

www.versgeperst.com