• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

VBCCURAÇAO – De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) staat achter de plannen van minister Etienne van der Horst van Bestuur, Planning en Dienstverlening. Die wil bezuinigen op de personeelskosten van de overheid. Volgens de vereniging is dat ‘een van de grootste uitgavenposten van de overheid’.

De besparingen nemen toe van 15 miljoen gulden dit jaar tot 50 miljoen in 2016. De VBC vindt de reactie van de vakbonden ‘voorspelbaar’. De vereniging verwijt hen egocentrisme. Ze vinden het “de hoogste tijd dat de werknemers in de publieke sector hun steentje bijdragen aan het gezond maken van de overheidsfinanciën. De rest van de gemeenschap is al geconfronteerd met tal van lastenverzwarende maatregelen om de overheidsfinanciën in orde te krijgen zodat ondere andere de salarissen en andere lasten van de werknemers in de publieke sector doorbetaald kunnen worden”. De vereniging wijst hen erop dat een gemiddeld ambtenarensalaris 122.639 gulden bedraagt, op Curaçao een ‘zeer riant’ salaris.

Maatregelen
Concreet gaat het om maatregelen zoals het aanpassen van de pensioenregeling (middelloon), afschaffen van de VUT-regeling, het opschorten van indexering en loontreden en halvering van het vakantiegeld. Tegelijkertijd wordt er compensatie verstrekt op het gebied van AOV-overbrugging, ziekteverzekering (tweede klas, bril, tandarts, nominale premie enzovoorts).

Alternatieven
De overheidsvakbonden hebben wel alternatieven aangedragen, maar dat zijn volgens de VBC geen bezuinigingsmaatregelen. Het voorstel luidde dat de overheid achterstallige belastingen zou innen en daarnaast nieuwe belastingen zou introduceren. “Voor zover er nog sprake is van achterstallige belastingen dan dienen de opbrengsten gebruikt te worden om de overheidstekorten van 2010, 2011 en 2012 te dekken, zoals terecht door de regering is geconstateerd.”

Compliance
De bonden willen ook dat de overheid de jaarrekening van vorig jaar presenteert. “Het niet voldoen aan de compliance impliceert dat het overheidsapparaat, ondanks de bovenmatige salarissen die worden uitgekeerd, niet efficiënt en naar behoren werkt. Waarom zouden deze riante beloningen dan gehandhaafd moeten worden?”, dient de VBC dit argument van repliek.

Nood
Volgens de vakbonden overtreedt de regering de wet. Het sociaal statuut eindigt medio 2015. Nood breekt echter wet, vindt de VBC. “Ten tijde van het sluiten van het Sociaal Statuut in 2009 was de financiële situatie van het toekomst land Curaçao een andere dan thans het geval is.”

Dringend beroep
De VBC doet een dringend beroep op de overheid om de “voorgestelde maatregelen door te voeren en niet zoals bij introductie van de basisverzekering ziektekosten het geval geweest is de publieke sector te ontzien. Niets doen, zoals de overheidsvakbonden eisen, betekent geheid dat Curaçao zal belanden in een financiële en sociaal-economische crisis en chaos met als resultaat onder meer hoge werkloosheid, armoede, waardevermindering van gulden en toenemende onveiligheid. Staken zal dit proces alleen maar versnellen.”

www.versgeperst.com