• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

leden CFTCURAÇAO – Het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) laat weten dat over 2012 voor het eerst sprake is van een positief resultaat voor de drie openbare lichamen. “Nu een positief resultaat is bereikt, is de tijd rijp om de aandacht te richten op de opbouw van weerstandsvermogen.”

Het Cft heeft de openbare lichamen gewezen op het belang van het in kaart brengen van risico’s die de eilanden lopen, bijvoorbeeld natuurrampen, en op de noodzaak om een beleid te ontwikkelen gericht op het opbouwen van weerstandsvermogen om deze risico’s het hoofd te kunnen bieden.

Gesprekken
Het college heeft de afgelopen dagen gesprekken gevoerd met de drie Bestuurscolleges van de openbare lichamen en de Eilandsraad van Bonaire. Tijdens het overleg is onder andere gesproken over de jaarrekeningen 2012, de begrotingsuitvoering 2013 en de begrotingsvoorbereiding voor het komende jaar.

Plannen
Het is volgens het Cft relevant dat de eilanden uitgebreide ontwikkelplannen opstellen voor de komende jaren. Het opbouwen van weerstandsvermogen is des te meer van belang als de openbare lichamen voor de ontwikkelplannen leningen afsluiten. De aflossingslasten zullen toenemen, waardoor de flexibiliteit van de begroting kan afnemen. De overschotten die in 2012 zijn ontstaan zouden voor een deel voor de opbouw van weerstandsvermogen gereserveerd kunnen worden.

Financieel beheer
Voor wat betreft de vorderingen op het terrein van het financieel beheer hebben alle openbare lichamen belangrijke stappen gezet. Saba streeft naar een goedkeurende verklaring van de accountant voor wat betreft het getrouwe beeld dat in de jaarrekening 2012 wordt gepresenteerd. Sint Eustatius ondervindt weliswaar vertragingen in de aanlevering van de uitvoeringsrapportage en jaarrekening, maar heeft wel aanzienlijke vooruitgang geboekt in het op orde brengen van de administratie. Bonaire verwacht wederom op tijd de jaarrekening vast te stellen.

Accountant

Het Cft heeft ten aanzien van financieel beheer de nadruk gelegd op een vastgesteld normenkader en bijbehorend beheersinstrumentarium om de accountant in staat te stellen de rechtmatigheid van de verantwoording te beoordelen. Ook de openbare lichamen hebben dit als prioriteit gesteld. Dit is van belang om verantwoording af te leggen over de bestedingen van de Bestuurscolleges.

www.versgeperst.com