• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

Foto Nico van der Ven: Ronald PlasterkCURAÇAO – In het plenair debat van dinsdag is in de Eerste Kamer gesproken over de ontwikkelingen van de staatkundige veranderingen van het Koninkrijk. Minister Ronald Plasterk (Koninkrijksrelaties) zei dat ‘het niet de bedoeling is dat Nederland de Caribische eilanden structureel financieel ondersteunt’.

Dit als reactie op de zorg van senator Peter van Dijk (PVV) over de huidige financiële situatie in Curaçao en Sint-Maarten. Van Dijk: “Wat de Nederlandse belastingbetaler betreft gaat er geen euro naar Curaçao en Sint Maarten.”

Balans
In het debat met Plasterk werd een tussentijdse balans opgemaakt van de nieuwe, op 10 oktober 2010 ingevoerde, staatkundige verhoudingen en werd van gedachten gewisseld over de toekomst van het Koninkrijk op langere termijn. In 2015 volgt er een uitgebreide evaluatie. In het debat werden twee moties ingediend. De motie-Quik-Schuijt (SP) wil maatregelen om de gezondheidsschade door de Isla-raffinaderij op Curaçao te beperken. De motie-Ester (ChristenUnie) vraagt om structurele actie ter verbetering van de naleving van kinderrechten op de BES-eilanden. Over de moties wordt gestemd op 11 juni.

Isla
Senator Nanneke Quik-Schuijt uitte grote zorgen over de schending van het recht op gezondheid op Curaçao als gevolg van luchtvervuiling van de Isla-raffinaderij. Volgens de senator kan Nederland zich niet langer verschuilen achter het feit dat milieu valt onder de autonome bevoegdheden van Curaçao en is er een gedeelde verantwoordelijkheid. Plasterk gaf aan dat hij de motie redelijk acht, maar merkte op dat de regering hiervoor alleen actie kan ondernemen als Curaçao daar uitdrukkelijk om vraagt.

Kinderrechten
Senator Peter Ester betoogde dat de visie op het Koninkrijk van het kabinet vooral juridisch-bestuurlijk van aard is en te weinig gericht op de onderliggende waardengemeenschap, verbondenheid en wederzijdse belangen. De senator uitte zorgen over het grote aantal abortussen op de eilanden en de vaak onveilige en ongezonde omstandigheden waarin kinderen opgroeien. Plasterk gaf aan dat er voor deze zomer een reactie komt van diverse ministeries op het onlangs gepubliceerde rapport van UNICEF over de kinderrechtsituatie op de Caribische eilanden. Plasterk vroeg senator Ester om de motie aan te houden tot de bespreking van deze kabinetsreactie.

Onafhankelijkheid
Minister Plasterk gaf aan dat de basis ligt in een wederzijdse wens om gemeenschappelijke waarden te ontdekken en dat de ongelijkheid in verhoudingen voortkomt uit het koloniale verleden. Wat betreft de onafhankelijkheid van het Caribisch deel van het Koninkrijk, sprak Plasterk over Helmin Wiels, die “aangaf dat deze landen nog niet toe zijn aan onafhankelijkheid maar dat deze onafhankelijke positie vanzelf komt wanneer alle interne aangelegenheden op orde zijn”. Plasterk gaf verder aan dat Koning Willem-Alexander over de gemeenschappelijke waarden gaat spreken in zijn kennismakingsbezoek aan de eilanden in november. Op de website van de Eerste Kamer staat een uitgebreid verslag van het debat.

www.versgeperst.com