• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – “De berichtgeving dat Michael Römer niet als Hoofd van de Veiligheid Dienst Curaçao (VDC) benoemd zou kunnen worden omdat hij niet door de screening zou zijn gekomen, is onjuist”, meldt de overheid in een persbericht. Römer is de beoogde opvolger van het geschorste hoofd van VDC, Edsel Gumbs.

Minister-president Daniel Hodge deelt in overleg met de Commissie van Toezicht van de VDC hierover het volgende over mee; “de Commissie van Toezicht heeft kunnen vaststellen dat, nadat binnen de VDC een intern onderzoek had plaatsgevonden met het oog op de inzet van de heer Römer als assistent-crisismanager van de VDC, in 2011 een veiligheidsonderzoek heeft plaatsgevonden waarbij geen veiligheidsrisico is gevonden.”

Tekortkomingen
“Inmiddels ligt een gedeelte van een intern rapport van de screening van de beoogde opvolger van Gumbs, Michael Römer, op straat. Daarin staat dat Römer tekortkomingen heeft”, meldde de Amigoe gisteren. In het rapport zou staan dat de ‘arrogantie, hypocrisie, discriminatie en gebrek aan veerkracht’ van Römer, de opstellers van het rapport “ernstige zorgen baart”.

Bevoegdheden
“Wegens het vertrek van de toenmalige crisismanager van de VDC is de heer Römer inmiddels benoemd tot diens opvolger en is hij interim manager van de VDC”, aldus Hodge. “Hierdoor beschikt de heer Römer over alle bevoegdheden van het Hoofd van de VDC en in verband daarmee is het veiligheidsonderzoek destijds uitgebreid via de Commissie van Toezicht zelf. De resultaten van dat aanvullende onderzoek maakten duidelijk dat er geen sprake is van enig veiligheidsrisico of ander bezwaar tegen de heer Römer in de functie van Hoofd van de VDC”, besluit Hodge.

39 reacties op “Publicaties screening VDC hoofd ‘geheel onjuist’”

 1. Hoe werkt het proces eigenlijk. Het VDC constateerd bv dat een persoon een crimineel verleden heeft. Naar wie gaat deze informatie? Wie zorgt ervoor dat deze informatie openbaar wordt voor het publiek. Wie krijgt toegang tot deze informatie?

 2. Paulina, je slaat de spijker op zijn kop. De wereldgeschiedenis staat letterlijk stijf van ontkenningen en beweringen van politici, die nadien onder druk van most valuable Information, moest worden herroepen. Ook in deze zaak schuilen tal van achteloze lieden zich achter de opmerkingen en beweringen van Hodge en tal van anderen.

  De tijd zal dan ook leren dat klokkenluiders en personen die de ontwikkelingen in deze kwestie scherp in de gaten hielden, het gelijk aan hun zijde krijgen. Het klopt inderdaad dat de voorzitter van de commissie van toezicht, de heer De Boer uit Aruba, het volstrekt niet eens was met de aanstelling van Michael Römer. Alleen al om die reden is het hoogst interessant om te achterhalen wat de andere 2 leden van de commissie van toezicht voor politieke achtergrond hebben en welke belangen zij dienen.

  Ik ben er heilig van overtuigd dat bij dit soort cruciale functies, een psychologisch onderzoek naar de kandidaat, onlosmakelijk verbonden is aan aanstellingseisen, al is het maar om te voorkomen dat een samenleving wordt geconfronteerd met lieden die wij juist zouden moeten weren.

  Het zou voor een regering ondenkbaar moeten zijn dat een kandidaat met een zodanig beroerd screeningsrapport – ik duid op de persoonlijkheidskenmerken van de kandidaat – als dat van Michel Römer, op de stoel van hoofd Veiligheidsdienst (VDC) gaat zitten. Dat moet je simpelweg niet willen als je een integere approach voorstaat. Ook al schrijft de wet niet voor dat negatieve persoonlijkheidskenmerken, van doorslaggevende aard zijn voor het al of niet aanstellen van een kandidaat.

  Dat vorenstaande losstaat van een eventueel veiligheidsonderzoek waaruit zou zijn gebleken dat Römer, geen gevaar voor het land zou zijn, is weliswaar cruciaal, dat neemt niet weg dat naar mijn bescheiden mening volstrekt niet in het onderzoek is meegenomen wat er op de avond van de vervreemding van de gegevens van de computers en de dagen daarna, in naam van de premier heeft plaatsgevonden. Dat zou weleens boven water hebben kunnen brengen, dat Calmero, Römer en anderen, een uiterst dubieuze rol hebben gespeeld.

  In dit verband zouden de verklaringen van de netwerkbeheerder maar ook van Gumbs, voor wat betreft eerdere voorvallen, onderdeel van het screeningsonderzoek, uitgemaakt moeten hebben. De namen van collega’s, handelingen, tijdstippen, camerabeelden, verklaringen van bewakers van de VDC en hotelreserveringen zijn allerlei tools binnen een dergelijk onderzoek en bieden handvaten om inzichtelijk te maken wat zich heeft afgespeeld.

  De AIVD maar ook andere diensten hebben, ik kan dat niet verifiëren, ongetwijfeld geen contact opgenomen met betrokkenen en dus nagelaten om deugdelijk onderzoek te verrichten. En wat brengen politici vervolgens in hun perscommuniqué naar buiten? Juist ja, het is ons niet gebleken dat…. Voorbeelden te over van politici die zich te buiten gaan aan dit soort kretologie.

  De vooringenomenheid van verscheidene politici, onder wie de heer Wiels, die enkele jaren geleden al verkondigde dat Michel Römer wat hem betreft de onovertroffen kroonprins van de VDC is, is een gevaarlijke tendens en illustratief voor de kwaliteit van het Curaçaose landsbestuur. Het geeft n.l. weer dat wat Wiels betreft, elke discussie over de positie van Römer, zinloos is. De aanstelling stond bij voorbaat vast.

  Hoe nu verder?

  De regering van Curacao zou met een kritische bezinning over het juiste handelen, moeten aansturen op een nieuwe aanstellingsprocedure en integraal hiermee een commissie van deskundigen moeten benoemen die geen enkele relatie hebben met het Landsbestuur. De opdracht zou moeten inhouden: is Gumbs, gelet op alle rechterlijke uitspraken dienaangaande en zijn ervaring als hoofd Veiligheidsdienst (VDC) de onbetwiste kandidaat en zo niet, wie dan wel?

  Dan pas ben je goed bezig HODGE

 3. @Renny, je hebt gelijk, in zoverre, het door jou genoemde artikel was ik vergeten. Maar vwb de door jou genoemde onderzoeken door het OM en AIVD zijn zonder conclusies gebleven. En voor wat betreft het onderzoek van de Commissie van Toezicht wijs ik op het volgende artikel van 1 maart 2012: http://www.abcourant.com/adarchief/20120301.pdf

  ,,Indien de VDC buiten zijn bevoegdheid en taken is opgetreden, is er voor een ieder de wettelijke mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Commissie van Toezicht. Deze – onafhankelijke – commissie heeft onder meer tot taak om die klachten te onderzoeken. Tevens heeft de commissie tot taak om de rechtmatigheid van de werkwijze van de VDC in het algemeen te beoordelen.”

  ,,De commissie heeft tot vandaag toe geen meldingen ontvangen over het onrechtmatige
  optreden, waaraan de VDC zich volgens de krantenberichten van gisteren en vandaag schuldig zou hebben gemaakt.

  In het kader van het interne onderzoek naar het lekken van informatie over de benoembaarheid van ministers heeft de leiding van de VDC gedurende de afgelopen maanden in voortdurend contact met de betrokken minister en met de voorzitter van de commissie van toezicht gehandeld. Deze ministers en de voltallige commissie is boven-
  dien – zeer onlangs – ingelicht over de onderzoeksresultaten.

  Naar aanleiding van die onderzoeksresultaten worden binnenkort concrete maatregelen geno-
  men. Dit zal in overleg met de Commissie van Toezicht plaatsvinden.”

  De VDC wil – vervolgt De Boer – ‘niets liever dan in alle rust, achter de schermen, alles doen wat in haar mogelijkheden ligt om Curaçao en zijn bevolking te beschermen’.

  Cryptischer had de Boer het niet kunnen verpakken. Bovenstaande persbericht van de CvT heet “beating around the bush”. Er blijkt onderzoek te zijn gedaan naar het lekken van de memo. Dit onderzoek heeft niets feitelijke opgeleverd dan een Commissie renovatie die nooit is begonnen aan haar klus.

  Mbt de klacht van de netwerkbeheerder heeft de Commissie geen klacht ontvangen, dit is in tegenstelling tot wat uit de uitgelekte verklaring van de Netwerkbeheerder blijkt. Op 15 maart 2012 laat de advocate Melrose Bloem namens haar client hierop een tegengeluid weten http://www.rnw.nl/caribiana/article/vdc-2010-bezorgd-dat-premier-informatie-zou-weghalen: “Afgelopen vrijdag beschuldigde de minister-president beide medewerkers van de VDC van het plegen van een coup”. Bloem stelt verder haar cliënt niets weet van een coup. “Voor zover ik weet is daarover ook niets gedocumenteerd. Mijn cliënt is ook niet aangehouden. In het kader van fair play zou het de minister sieren als hij mijn cliënt zou ontheffen van zijn geheimhoudingsplicht zodat hij zich tegen de openbare beschuldigingen kan verdedigen.”

  “Volgens de advocaat is het vreemd dat de premier in het parlement geen melding heeft gemaakt van de aangifte van Winklaar bij de landsrecherche. “Mijn cliënt is in opdracht van crisismanager Franklin Calmero en het nieuwe hoofd van de dienst Michael Romer tot twee maal toe gedwongen om informatie van de dienst aan derden te verstrekken. Ook heeft Winklaar gezien dat er gegevens gekopieerd zijn en uit de dienst gehaald. Met koffers tegelijk zag hij mensen de deur uitlopen”, zegt Bloem.”

  Je kunt echt niet stellen dat hier alleen maar sprake is van een bewering. De Commissie van Toezicht die geen onderzoek instelt. De Miister President die opeens de netwerkbeheerder beschuldigd van een coup, maar vergeet te melden dat de netwerkbeheerder al eerder aangifte had gedaan van ontvreemding van de VDC informatie. Het OM die vervolgens tot geen conclusie kan komen en een AIVD die samen met Commisie Liberia-Peters maar niet aan de slag komt. In het Nederlands bestaat hiervoor een woord: DOOFPOT.

  Een VDC medewerker geloven of naar Romer en Schotte luisteren?
  Ik zou het wel weten. Ondertussen loop ik mooi met het vreemde gevoel rond dat Romer en Schotte inmiddels alles van iedereen op hun computers hebben. Ik vind dat geen prettige gedachte, dat kan ik je wel vertellen….

 4. Curacao had ooit een gezaghebber die de baas/eigenaar was van 06- sexlijnen, ben de naam van de ”goede” man vergeten.

 5. @Renny: philippe dank!! De mensen hier zetten allemaal mensen nu in een hoek terwijl er duidelijke onderzoeken zijn geweest door deugdelijke instanties nav EEN bewering van 1 netwerkbeheerder…

  Nou, alleen een bewering van een netwerkbeheerder…?
  Feit is dat er binnen de VDC sinds 10-10-10 heel wat vreemde zaken hebben plaatsgevonden en dat verklaringen en/of uitspraken over de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden, veelal tegenstrijdig zijn. Zo was er een tot dan toe onbesproken Hoofd VDC die vrijwel terstond moest wieberen toen Schotte zijn memo niet bliefte. En zo is er een Commissie van Toezicht die bestaat uit 2 angsthazige zet-vrienden van Schotte (Dito Vlieg en Geomaly Martis) en 1 voorzitter mr. Hans de Boer, die absoluut niet met elkaar op 1 lijn zitten. De Commissie stelt vervolgens dat er geen valuabele informatie in handen van derden is geraakt, deze commissie geeft echter geen enkele uitleg over de door de VDC netwerkbeheerder aan de Ombudsman gerichte klacht (“er heeft ons geen klacht bereikt”) die juist het tegendeel beweerd. De netwerkers’ advocate stelt dat hij gezien heeft dat externen de VDC informatie in het weekend kopieerden en deze met koffers de deur uit zien gaan. De Colombiaanse regering stelt niets te weten van het ter beschikking stellen van Dipol agenten, de vraag is dan wie die Spaans sprekende jongens dan wel waren die de VDC netwerkbeheerder onder druk hebben gezet? Het OM stelt hierop dat ze niets hebben kunnen vaststellen. Minister Spies stelt vervolgens ook dat er niets aan de hand is maar tegelijkertijd wordt de “commissie Stiekum” ingeschakeld en de AIVD en de MIVD opgedragen om damage -ontrol te verrichten. Maar die komen vervolgens niet naar Curacao. Ook lukt het de nieuw aangewezen Commissie onder leiding van Liberia-Peters die, in samenwerking met diezelfde AIVD, de renovatie van de Veiligheidsdienst Curaçao moet begeleiden, maar niet om aan de slag te gaan met de broodnodige vernieuwingen die het aanzien en werkklimaat van de VDC moet verbeteren.

  Ondertussen zitten er 16 capabele VDC mensen al sinds mei 2012 betaald maar werkeloos op de bank, is Curacao opgescheept met een totaal ongeloofwaardige, lachwekkende VDC die geen screening kan en mag uitvoeren, en kan Edsel Gumbs, die de ballen had een screeningsrapport over zijn baas Schotte & kompanen te schrijven, ondanks inmiddels 4 gewonnen processen, nog steeds niet naar binnen…

  Edoch volgens de tussen Tara Asjes Prins en Wiels gesandwichte Hodge is er allemaal niets aan de hand.

  Schotte-vazal Micheal Romer mag ondanks een negatieve screening en een zeer negatief imago blijven zitten en laat onze PSB-allesvriend de positief gescreende Gumbs nog steeds niet toe tot zijn rechtmatige werkplek….

 6. @ Marcel

  huiswerk heb ik zeker gedaan.. zie bijv het artikel nav het persbericht van de RvT.. Informatie niet in handen derden zoals oa in Amigoe en papiamentstalige kranten heeft gestaan. Om het makkelijk voor je te maken hierbij de link: http://www.amigoe.com/curacao/109806-geheime-vdc-informatie-niet-in-handen-van-derden

  De andere artikelen kan je zelf wel vinden neem ik aan.

  @philippe dank!! De mensen hier zetten allemaal mensen nu in een hoek terwijl er duidelijke onderzoeken zijn geweest door deugdelijke instanties nav EEN bewering van 1 netwerkbeheerder…

 7. @Marcel inzake ” …Onderzoek en geen data buiten de VDC is gekomen of door Derden is ingezien” (citaat uit jouw stukje)..

  Dat is wel een erg krasse bewering. Meen me te herinneren dat men zei dat “niet is vastgesteld dat…” etc..Ze hebben het niet kunnen vaststellen. Het is net zoiets als de dodelijke aanrijding van Schotte destijds. Als de schuld niet kan worden vastgesteld zijn er nog altijd twee mogelijkheden: Wel schuldig of Niet schuldig..

 8. @Renny: Er is een onderzoek door OM en raad van toezicht (met AIVD ) geweest en beide conclusies waren dat alles correct is uitgevoerd in het lek Onderzoek en geen data buiten de VDC is gekomen of door Derden is ingezien.

  Wel eens van het woord “proganda” gehoord?
  Heb jij ergens enig press-release van het OM, de AIV of de Commissie van Toezicht ZELF gezien? Lees niet alleen (selectief) je stukken, maar doe je huiswerk goed.

 9. Een psychologische test is volgens mij heel wat anders dan een veiligheidsonderzoek zoals eerder gemeld. En het andere stuk.. Er is een onderzoek door OM en raad van toezicht (met AIVD ) geweest en beide conclusies waren dat alles correct is uitgevoerd in het lek Onderzoek en geen data buiten de VDC is gekomen of door Derden is ingezien. Lees eens je stukken Voordat je reageert
  Renny

 10. @Arsene,

  je hebt wel gelijk, maar ik wacht nog even tot er defintief een besluit is genomen.

 11. Ben bang dat Hodge toch niet zo krachtig en autonoom is als we hoopten. Alles lijkt erop dat de PS toch goede vriendjes wil blijven met Schotte. Dat geeft te denken.

 12. Ik stel voor dat iedereen die een rekening heeft bij de PSB ,en zich niet kan vinden in het anti-democratische gedrag van Hodge , de komende weken deze rekening bij de PSB opheft.
  Misschien moet de hulp van Akshon Sivil weer ingeroepen worden om dit bij het volk kenbaar te maken. Pamfletten op containers?

 13. @John Berk, inderdaad spijtig dat Betrian is vertrokken. Een man met charisma en naar mijn bescheiden mening een aanwinst voor de politiek.

  Het feit dat Hodge, Stella van Rijn, een adept van Schotte, weer heeft toegelaten tot de burelen van het machtscentrum geeft aan dat hij geen kloten heeft. Ook de aanstelling van Tara Asjes, heeft alles te maken met een cultuur van controle en achterdocht. Het is voor een premier niet mogelijk om zijn gedachten openlijk te ventileren in aanwezigheid van bovengenoemde lieden, waarvan we met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kunnen aannemen dat zij alle informatie waarover zij beschikken, doorbrieven.

  Het is weliswaar Hodge zijn eigen schuld, maar wij zitten met de gebakken peren.

  Het moet maar eens voor het voetlicht worden gebracht wat de vervreemding van de informatie van de computers van de VDC, voor consequenties kan hebben voor velen in de Curaçaose samenleving en daarbuiten. Lokale informatie van en over informanten, burgers, ondernemingen, externe informatie van collega veiligheidsdiensten uit de regio enz.. enz… Dit alles ligt berust in handen van een aantal lieden, die je je schoonmoeder nog niet toevertrouwt.

  Het risico dat deze informatie op enig moment wordt misbruikt, ten faveure van lieden die uit zijn op verzwijging of begunstiging, is levensgroot aanwezig. Ik bracht de naam van Forensic Services eerder ter sprake. Een commercieel bedrijf dat zich o.a. bezig houdt met financieel onderzoek, integriteitsdiensten en forensisch IT onderzoek. Stelt u zich eens voor dat dit bedrijf een onderzoek naar u uitvoert en vanwege haar betrokkenheid bij de vervreemding van Staatsgeheimen, kan beschikken over informatie over u en ik? Als u dat voor zoete koek neemt, ben ik verworden tot “gekke henkie”.

 14. @Marja,… en gebleken is dat je dus geen minpres als baas van de vdc moet hebben als de vdc de minpres moet controleren.

  Daar heb je een ijzersterk punt. De VDC dient gauw in ere te worden herstelt, met als enige ‘reorganisaties’: de integeren terug op hun plek, en NIET meer ressorterend onder een MP 😉

 15. @MitarBlankie, @henki, jouw argumenten getuigen van weinig realiteitszin en zijn een schoffering van de toenmalige waardige en respectabele medewerkers van de VDC.

  Je kon het niet beter verwoorden. Praktisch gezien is wegpromoveren soms een goede oplossing. Inzake dit geval kun je het (voormalige) VDC slechts beschuldigen van het doen van hun job: goede screenings. En met vooruitzien blik mag inmiddels wel gezegd worden, zie de memo waardoor hij moest verdwijnen: http://www.scribd.com/doc/69437888/Memo-27-Oktober-2010.

  Nee, Gumbs en de zijnen verdienen een volledige rehabilitatie.
  DAT is hoe je het doorzettingsvermogen (4 gewonnen rechtszaken), hoogstaande integriteit en ballen beloond!

 16. @henki, Je bedoelt.. VDC had geconcludeerd dat Schotte geen minpres kon worden door zijn lange strafdblad.. wat doet Schotte hij zet iedereen buitenspel die deze gegevens hadden. Dit noem je een dictatuur! Gelukkig dat het gelekt is en gebleken is dat je dus geen minpres als baas van de vdc moet hebben als de vdc de minpres moet controleren.

 17. Wat Schotte met de VDC heeft gedaan is een grote schande, en zijn ingrijpen zal meer met zijn niet ministeriabele partijgenoten (Jamaloodin, El Hakim en Constantia) te maken hebben gehad want de beerput van schandalen van Schotte is zo vol dat je geen VDC nodig hebt om vast te stellen dat Schotte geen minister kan worden. Met het CV en het criminele verleden van Schotte kom je nog niet eens achter de kassa van de supermarkt.

  Het is inderdaad triest dat Hodge zich sterk maakt voor Schotte marionet Romer, zoals Hodge dat eerder al deed voor die andere trekpop van Schotte, Stella van Rijn. Het aannemen als adviseur van Tara Asjes, die over de intelligentie van een garnaal beschikt, is ook een uiterst domme zet van Hodge.

  Hodge is een verbetering ten opzichte van Schotte, maar dat zou een choller ook geweest zijn. Jammer dat Betrian weg is, die had wel raad geweten met Romer, Schotte, Soemanta, van Rijn en Tara Asjes.

 18. @henki, jouw argumenten getuigen van weinig realiteitszin en zijn een schoffering van de toenmalige waardige en respectabele medewerkers van de VDC. Feitelijk een dienst die destijds volstrekt geen afspiegeling was van de verrotte cultuur binnen de eilandelijke politiek waar men elkaar al tientallen jaren de hand boven het hoofd houdt. Met het binnenhalen van Calmero en op een later tijdstip Römer, zijn zeer verwijtbare fouten gemaakt en dat alles in naam van ene Gerrit Schotte. Een man waarvan we allemaal inmiddels weten welke meedogenloze staat van dienst hij op zijn naam heeft. Calmero en Römer hebben zich willens en wetens laten misbruiken. Hun marchanderen in naam van een niets en niemand ontziende Schotte, heeft beschaafde mensen moedwillig om zeep geholpen.

  Dat Schotte erop gebrand was om informatie los te weken van de VDC, had feitelijk niets met het “lek” te maken. De man wilde coûte que coûte de informatie hebben die ertoe had geleid dat hij niet ministeriabel was gebleken. Het feit dat hij hiervoor DIPOL en Benno van Leeuwen van Forensic Services heeft ingeschakeld, getuigt van een diep gezonken moraal. Dat DIPOL zich heeft ingelaten met de handelwijze van Schotte, is verklaarbaar. Deze dienst kreeg tal van informatie op een dienblad gepresenteerd. Dat Forensic Services zich met de gang van zaken heeft ingelaten, getuigt van een ongelooflijke misplaatste opportuniteit en volstrekte afhankelijkheid. Een bedrijf waar ik dus geen zaken mee zou willen doen.

  Een beschaafd land dat op deze wijze met zijn mensen omgaat, is het niet waard om serieus te worden genomen. Mijn verwijt aan Hodge is dan ook dat ik niet anders kan dan concluderen dat hij een vazal is van Wiels, die zoals ik al eerder aangaf, erop is gebrand dat zijn secondant Ivar Asjes, in de nabije toekomst, zonder problemen, kan worden ingeschoven als premier. Wiels gaf reeds in 2011, in een interview met het Antilliaans Dagblad aan dat wat hem betreft, Michael Romer de VCD kroonprins van de toekomst was. Over een vooropgezet plan gesproken!

  TE WALGELIJK VOOR WOORDEN

 19. gewoon iemand van buiten benoemen als hoofd van de VDC, liever die niet weet hoe we het hier allemaal regelen of onze cultuur niet kent.
  Beter voorkomen dan genezen zeg ik dan maar. Het ons kent ons is gevaarlijk voor onze democratie.
  Maak Gumbs maar hoofd bewaking van Punda en Otra Banda met de Kustwachters die hun contract er op hebben zitten.

 20. Als je de link door Welja aangegeven nog eens volgt en je leest wat daar allemaal staat dan springen de tranen in je ogen. De heer Römer dwingt de heer Winklaar allerlei gevoelige informatie te verstrekken aan hem volkomen onbekende Colombianen die zich ook niet bekend wensten te maken!! Lees het verhaal maar verder. Er kan maar 1 conclusie getrokken worden : als Hodge dit handelen van Römer goedkeurt en als Hodge de ontbrekende leidinggevende kwaliteiten van Römer onbelangrijk vindt dan is Hodge …….corrupt !

 21. Alle hoop is dus gevestigd op de rechte rug van onze gouverneur a.i. mevrouw Van der Pluijm om deze benoeming niet goed te keuren ! Zij dient thans voor de democratie op te komen en deze doortrapte handeling van Hodge (laten we wel zijn: iemand op een belangrijke post benoemen die de leidinggevende kwaliteiten mist !) niet van haar goedkeurende handtekening te voorzien.
  Mevr. Van der Pluijm het volk rekent op u tegen deze corrupte kliek!.
  ( Schotte-Corallo!; Hogde-Römer!…..it goes on and on and on…)

 22. @henki, die info is gelekt nadat Gumbs niet meer op zijn kantoor mocht komen.. Opvallend dat we toen met Schotte zaten die zelf met prive informatie van mensen in het nieuws gaat. Schotte heeft de VDC gegevens aan derden gegeven zoals colombianen en Benno van Leeuwen dus wie weet wie het nu in zijn bezit heeft.

  GUMSB DUS TERUG!

 23. @Henki

  nog afgezien dat deVDC moet rapporteren aan het kabinet. En als in een rapport staat dat vele ministers in dat kabinet niet ministeriabel zijn dan kan datzelfde kabinet – en trawanten- dat rapport verdonkermanen? Kom nou, hier was de democratie in het geding. De VDC van destijds verdient een pluim want bewakers van de democratie !

 24. Meer weten over de uiterst dubieuze VDC-activiteiten van Schotte’s beschermengel Micheal Romer? http://www.scribd.com/doc/89570438/verslag-klokkenluider-winklaar

  Wiels & Hodge hebben Romer nodig om straks Ivar Asjes nog door de screening te loodsen, as if Curacao needs 1 more Schotte Asjes of Romer!

 25. @ henki, Gumbs terug, no way die heeft laten zien dat geheimen geen geheimen kunnen blijven.

  Je vergeet dat er pas informatie begon te lekken NADAT Gumbs in oktober 2010 op non-actief was gesteld.

  Wil je de man echt verantwoordelijk houden voor lekken als hij zonder toegang tot Fort Amsterdam thuis zit? Je bent toch Gekke Henki niet 😉 ?

 26. gewoon iemand alla Huurman inhuren iemand van de FBI, NSA etc, de boel goed opleiden , want het is wel een beetje raar dat Romer zijn eigen vlees mag keuren.

  Gumbs terug, no way die heeft laten zien dat geheimen geen geheimen kunnen blijven.

 27. Kan Hodge ook snel publiceren wat hij voor bezwaren heeft tegen Gumbs die al ettelijke keren in het gelijk is gesteld door de rechtbank? Waarom voert Hodge de door Schotte ingezette actie verder uit? Hodge leek in eerste instantiie zo’n man van onbesproken gedrag. Komt de ware Hodge nu aan de oppervlakte?

 28. Het zal mij niet verbazen als de AIVD en de Minister van BZ en Koninkrijksrelaties hier ook hun wenkbrauwen fronsen en Hodge wat meer in de gaten gaan houden.
  Heeft Wiels zich al over deze benoeming uitgelaten? Ben wel benieuwd naar zijn opvatting.

 29. Wacht even…er is toch een psychologische test voor het beoordelen van ‘s mans karakter? Daar is de VDC-screening toch niet voor bedoeld.

 30. vreemd dat Hodge direct in de pen klimt om mede te delen dat Römer wel degelijk geschikt is als hoofd VDC. Dit omdat er geen strafrechtelijke kwesties of financiële malversaties bij Römer hebben plaatgevonden. Maar dat hij in zijn leidinggevende kwaliteiten te kort schiet, en niet zo’n klein beetje ook, deert Hodge blijkbaar niet. Heeft Hodge op die basis in het verleden ook leidinggevenden zonder leidinggevende kwaliteiten bij PSB aangenomen…..?
  Is er een verbinding Hodge-Schotte ? ( Rómer,Stella van Rijn etc.etc.)

 31. @ Ruwensly: Waarom komt Gumbs niet terug?

  Hele goede vraag! De huidige VDC situatie is inderdaad schrijnend. VDC Hoofd Gumbs zit -ondanks 3 gewonnen rechtszaken- sinds november 2010 thuis. Daarna volgde in december 2011 de netwerkwerkbeheerder die niet wilde zwichten onder Schotte’s bevelen en publiekelijk door hem aan de schandpaal werd genageld, doch zich niet nader kon verdedigen vanwege zijn geheimhoudingsplicht. En in mei 2012 volgde de rest, 15 uiterst capablele en trouwe VDC-medewerkers, die inmiddels va mei 2012 werkeloos op de bank belandden. Ik zal nog niet eens beginnen over de missstanden die daar hebben plaatsgevonden (geïnteresseerden, zie: http://www.rnw.nl/caribiana/article/vdc-2010-bezorgd-dat-premier-informatie-zou-weghalen)

  Een hele VDC met 16 onschuldige en integere mensen moesten verdwijnen aomdat Schotte geen screenings bliefte en Schotte-vazal -tevens onbemind ex-cop ‘VDC-crisismanger’ Micheal Romer op die plek wilde. Maar Micheal Romer kwam helemaal niet door de screening. Dit omdat zijn karakter hem ongeschikt maakt voor het werk, en omdat de regio niet met hem wilde samenwerken. Dus werd Romer op 24 mei 2012 aangesteld als assistent van interimhoofd Frank Calmero. Die enkele maanden later aftrad om alsnog ruim baan te verlenen opvolger Micheal Romer….

  Maar het baantje lijkt moeilijker vast te houden met 5 (nog) stilzwijgende VDC medewerkers, dan gedacht. De Romer propaganda draait sinds het Amigoe artikel van gisteravond (en die van de Nobo vorige week) inmiddels op volle toeren omdat Romer nu eenmaal zijn felomstreden interim plekje wenst te behouden….

  En nu doet ook nog eens Hodge daar een schepje bovenop, dus dat er wel een positieve screening mbt Romer was. Hodge liegt niet alleen hierover, maar suggereert in 1 zin daarbij dat de Commissie van Toezicht de screening positief vond. Ik ben benieuwd of de voorzitter van die Commissie, mr. Hans de Boer dit verhaaltje van Hodge zal back-uppen…

  Maar waarom springt Hodge zo in de bres voor Romer? My guess? Hodge staat onder toezicht staat van assistente Tara Asjes-Prins. Tara en Romer moeten zometeen natuurlijk er nog wel even voor zorgen dat echtgenoot ‘Oliebol’ Asjes ook nog een “positieve” screening nodig heeft.

  Feitelijk heeft Curacao geen integere Veiligheidsdienst meer 🙁

  Dus ook ik heb maar 1 vraag -net als Ruwensly-: WAAR BLIJFT GUMBS????

 32. Er mag dan geen sprake zijn van een mogelijk veiligheid risico, echter denk ik dat er wel degelijk redenen zijn die deze man een wat minder geschikt als kwalificatie meegeeft het deel van het rapport lezend wat nu bekend is: “ Daarin staat dat Römer tekortkomingen heeft”, meldde de Amigoe gisteren. In het rapport zou staan dat de ‘arrogantie, hypocrisie, discriminatie en gebrek aan veerkracht’ van Römer, de opstellers van het rapport “ernstige zorgen baart”.

  Daarnaast weten we ook dat deze man domweg een lakei van de Schotte junta is.

 33. inderdaad waarom komt Gumbs niet terug???
  hij is de enige geweest die ballen getoont heeft aan het dictatortje Schotte.
  deze man verdient het om in ere herstelt te worden….
  ik krijg ook mijn twijfels bij dit nieuwe 6 maanden kabinet.
  Wel Stella van Rijn weer terug nemen (het wandelende mantelpakje en schoothondje van Schotte), maar niet een integer persoon als Gumbs in ere herstellen.
  Er is nu al iets goed mis…!!!

 34. Hodge, een adept van het Pueblo Soberano gedachtegoed, heeft een pak boter op zijn hoofd en vergeet te vermelden dat Ivar Asjes, de beoogd toekomstig premier, geen pottenkijker in de VDC wil hebben, die met een kritisch oog zijn wandel en handel als wel zijn connecties tegen het vermaledijde daglicht houdt. Kortom, er wordt vanuit de coulissen van PS met man en macht sturing gegeven aan een traject dat niets met zorgvuldigheid, maar alles met opportunisme te maken heeft. Wij, het Curaçaose volk, worden voor gekke henkie versleten.

 35. kan me voorstellen dat we de Hr Gumbs niet terug hebben ook onder zijn leiding zijn er dingen gebeurt, die niet hadden mogen gebeuren.
  vertrouwelijke stukken van mensen , moeten ook vertrouwelijk blijven, ook al heeft de Hr Gumbs geen persoonlijke betrokkenheid, punt blijft als je het Hoofd van een afdeling bent dan ben je verantwoordelijk voor de daden van je medewerkers.

 36. Tja, als je benoemd bent door Schotte die werkelijk geen greintje integriteit heeft dan is je benoeming in principe al dubieus.

  Dat geld voor Edsel Gumbs, Stella van Rijn en een reeks vriendjes en familieleden van Schotte die in de raden van commisarissen van bedrijven terecht zijn gekomen terwijl ze nog niet eens hun eigen naam kunnen spellen.

 37. persoonlijk zie ik liever een huurling zoals de Hr Huurman nu doet bij de gezondheidszorg.

  laat die het screenen en onderzoeken doen laten we zeggen voor twee, screen de beoogde opvolger dan nu en laat deze ook de onderzoeken doen samen met de externe ingehuurde man.
  Als deze beoogde opvolger niet schrikt van de te nemen akties dan is de beoogde opvolger
  uitermate geschikt om het nieuwe hoofd te worden van onze VDC

 38. Als in dat screenings-rapport dusdanige “eigenschappen” vermeld worden, die twijfels oproepen over het eventueel functioneren van meneer Römer, lijkt het mij juist dat er met extreme voorzichtigheid wordt gehandeld. Maar wat wij nog niet weten is waarom de heer Gumbs, indertijd door Schotte (met medewerking van Wiels, de zetbaas van ons huidig kabinet) aan de kant gezet en zelfs drie gerechtelijke uitspraken hebben daar geen verandering ingebracht. Zachtjes uitgedrukt lijkt het er op dat onze huidige MP zich ook schuldig maakt aan dictatoriaal gedrag. Dus, what’s new ?

 39. Waarom komt Gumbs niet terug?