CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag schrijft Felix D. Pinedo over de omissie in de landsverordening Basis Ziektenkosten Verzekering (BZV).

In het laatste concept van de Landsverordening Basisverzekering Ziektekosten dat door de Staten is aangenomen staan enkele punten vermeld die de nodige aandacht verdienen en zelfs aangepast of veranderd dienen te worden. Deze landsverordening heb ik vrijdag 1 februari 2013 afgehaald bij het Parlement.

Ik wil vooral aandacht vestigen op hetgeen staat vermeld onder artikel 2.1 van hoofdstuk 2 ‘Kring van verzekerden’. Onder artikel 2.1.2 wordt vermeld ‘quote’:
‘Niet verzekerd ingevolge deze Landsverordening zijn de navolgende categoerieën ingezetenen:
a. zij die kunnen aantonen bij een verzekeringsbedrijf als bedoeld in de Landsverordening Toezicht verzekeringsbedrijf tegen ziektekosten verzekerd te zijn;
b. zij die werkzaam zijn bij een hier te lande gevestigd bedrijf ten aanzien waarvan de Minister ingevolge artikel 9, eerste lid, van de Landsverordening Ziekteverzekering, zoals deze luidde op de dag voorgaande aan de inwerkingtreding van deze landsverordening heeft bepaald dat de werknemer tegenover de werkgever recht heeft op tegemoetkoming als bedoeld in die landsverordening; ’unquote’.

Hierna volgen nog twee leden c. en d. die voor mijn kommentaar niet van belang zijn. Mijn opmerking betreft het gestelde onder lid b. van bovengenoemd artikel. Onder paragraaf 4 van de Memorie van Toelichting wordt bij de artikelgewijze toelichting vermeld dat bij de tweede uitzondering hierboven onder b., het gaat om de zogenaamde eigenrisicodragers. Het gaat namelijk om bedrijven die door de Minister exoneratie verkregen om een eigen ziektekostenregeling te handhaven voor hun werknemers (o.a. PdVSA, Dokmaatschappij en Sehos).

Mijn ‘concern’ in dezen is dat de Landsverordening Basisverzekering Ziektekosten onder artikel 2.1.2 onder b. sec spreekt van ‘zij die werkzaam zijn’. Er wordt geen word gerept over onder andere de gepensioneerden van het bedrijf, die ook recht hebben op eenzelfde pakket ziektekostenvergoeding als de werknemer. Door slechts de werknemer te benoemen in artikel 2.1.2 onder b., dient van uitgegaan te worden dat de gepensioneerden van bijvoorbeeld het St. Elisabeth Hospitaal, waartoe ik ook behoor, en andere bedrijven die eigenrisicodragers zijn, wel premie moeten betalen ten behoeve van het fonds van het Uitvoeringsorgaan dat de Landsverordening Basisverzekering Ziektekosten beheert.

Dit terwijl genoemde gepensioneerden premie betalen aan bijvoorbeeld het St. Elsiabeth Hospitaal om recht te verkrijgen op ziektekostenvergoeding, met een gelijk pakket kostenvergoeding als dat van de werknemer. Ik neem aan dat er sprake is van een omisie in de formulering van hetgeen staat vermeld in genoemd artikel 2.1.2. onder b., wegens onbekendheid met bestaande regelingen binnen genoemd categorie bedrijven.

Vandaar dat ik een nieuwe fromulering voorstel. Artikel 2.1.2. b. zal dan moeten luiden;
b. ‘zij die werkzaam zijn bij een hier te lande gevestigd bedrijf ten aanzien waarvan de Minister ingevolge artikel 9, eerste lid, van de Landsverordening Ziekteverzekering, zoals deze luidde op de dag voorgaande aan de inwerkingtreding van deze landsverordening heeft bepaald dat de werknemer tegenover de werkgever recht heeft op tegemoetkoming als bedoeld in die landsverordening.

Tevens vallen onder deze categorie; gepensioneerden van voornoemd categorie bedrijf, die recht hebben op ziektekostenvergoeding gelijk aan bovenvermelde werknemer en andere gewezen werknemers, die wegens één of andere reden niet meer werkzaam zijn maar wel aanspraak maken op eenzelfde pakket ziektekostenvergoeding als de werknemer.’

Ter verduidelijking van ‘zij die wegens één of ander reden niet werkzaam zijn’; Bijvoorbeeld bij de werknemer van het St. Elisabeh Hospitaal, die 3 jaren lang aaneengesloten arbeidsongeschikt is geweest wordt het dienstverband verbroken. Deze persoon behoud het recht op ziektekostenvergoeding gelijk aan het pakket van de werknemer en de gepensioneerde.

Hopelijk ben ik duidelijk genoeg geweest met hetgeen ik naar voren heb gebracht. Voor de goede orde het gaat niet slechts om het St. Elisabeth Hospitaal maar om alle gelijke gevallen bij andere bedrijven. Deze brief wordt ook verstuurd naar de Minister van Gezondheid Milieu en Natuur, relevante overheidsorganen en Statenleden.

Felix D. Pinedo
Gepensioneerde St. Elisabeth Hospitaal na 42 dienstjaren

11 reacties op “Ingezonden: Omissie BZV”

 1. Ik volg met stijgende verbazing de discussie rond de BZV, als gepensioneerde NL burger en maak ik mij al jaren kwaad over het gehannes rond deze verzekering, het wordt voor met name ouderen en gepensioneerden zo goed als onmogelijk om op Curacao een behoorlijke ziektekosten verzekering te krijgen terwijl men destijds zo het verzekeringsmodel in Nederland van de plak had kunnen halen, maar nee we gaan het wiel opnieuw uitvinden, Curacao zorg er nou gewoon voor dat iedereen zich tegen een normale premie kan verzekeren en dat daarnaast indien gewenst iedereen een aanvullende verzekering kan krijgen en het maakt mij niet uit bij wie het kan en mag van mij een particuliere verzekering zijn , maar verplicht de Ennia’s en Fatum’s van deze wereld wel dat zij iedereen accepteren zonder aanzien des persoon en met of zonder kwalen en met name dat zij de gepensioneerde 60+ plussers niet mogen en kunnen weigeren zoals nu, en Curacao haal dit uit de politieke sfeer als u zo doorgaat eindigt dit in een chaos waar de gevolgen niet te overzien zijn.

 2. Hr P inedo,

  fijn dat u het met me eens bent dat iedereen gelijk behandeld moeten worden en als de AZV van kracht word iedereen er aan mee moet doen. Ik zie dat de oude liefde toch niet roest en dat u als vakbondsman opkomt voor gelijkheid voor allen.
  rest ons alleen nog om ook de niet YDK in het systeem te krijgen, anders word de draagkracht wel veel minder. Hoop dat de PS nu ze uitzondering maken met anderen dat de YDK deze niet uitsluiten . Ook de leeftijd grens mag er niet meer zijn we zijn 1 volk en we moeten 1 AZV hebben.

 3. Henki,
  Ik breek toch mijn belofte om stil te blijven.
  Ik raad u aan om de inhoud van mijn vorige reactie nog eens aandachtig door te nemen. Niet selectief lezen, geen vooroordeel en laat uw rationeel denkvermogen voorrang genieten. Indien u in eventuele reacties met iets zinnigs komt zou ik verder willen discussieren. Anders zult u van mijn stilte verder moeten genieten. Ik voorspel dat de komst van de AZV waar iedereen aan mee moet doen (en daar heb helemaal geen probleem mee) nog lang op zich laat wachten.
  Zolang de AZV niet van kracht wordt dient de overheid degenen die voor hun eigen vangnet hebben gezorgd, niet storen hiervan gebruik te maken.

 4. Geachte Heer Pinedo,

  juist als vakbondsman moet U weten dat solidariteit in de lasten juist iets is waar bonden voor moeten staan. Het siert u dat u voor was in het verleden, de uitzonderingen die er zijn zijn er nu eenmaal omdat de transitie periode van de Ned.Antillen – Land Curaçao wettelijk is vastgelegd.
  iedereen moet inleveren, om een goede gezondheidsdienst te houden, het kan niet zo zijn dat straks alleen de uitzonderingen betere hulp krijgen, dus met zijn allen voor allen.

 5. henkie,
  Ter uwer informatie.
  Sinds de jaren tachtig hebben wij ernaar gestreefd om de AZV te kunnen implementeren.
  Als bestuurslid toentertijd heb ik samen met andere bestuursleden van de vakbond in de gezondheidssector, CBV, om de tafel gezeten met de professoren Huben , Roscan-Abbing en wijlen Leenen (de ‘godfathers’ van de Nederlandse gezondheidssysteem), samen met de toenmalige minister van Gezondheidszorg en zijn jurist, om de AZV een kans van slagen te geven. Het zijn de verzekeringsbedrijven die de zaak hebben tegengewerkt. De overheid zelf heeft gekozen om te beginnen met de ambtenaren en PP-kaarthouders onder de paraplu van de BZV. Wij van het vakbondswezen stonden toe en nu nog achter de AZV. Inmiddels ben ik jaren niet meer actief als vakbondsman. In de tijd dat dhr. Errol Goeloe minister was voor de PLKP zijn er weer aanstalten gedaan om de AZV leven in te blazen. Het waren weer de verzekeringsbedrijven die roet in het eten gooiden. Nu meer dan 20 jaar later doet de overheid net het omgekeerde en laat de ambtenaren en gelijkgestelden eruit. Wij hebben onze verantwoordelijkheid genomen door zelf aan een fonds te werken om de gepensioneerden van het Sehos op te vangen. Als rationeel denkend mens zou u ons daarvoor een compliment moeten geven. De overheid zal in het verlengde van de vrijstelling aan bepaalde bedrijven om als ‘eigenrisicodragers’ op te treden, gemaakte afspraken te respecteren. Wanneer de AZV van kracht wordt zullen wij moeten zien hoe verder te gaan. Ik kan u veel meer vertellen over de AZV want wij waren er vanaf het begin erbij. Al die hoorzittingen et cetera toentertijd. Normaliter dienen de tarieven van ziekenhuizen structureel geindexeerd te worden. Maar die van het Sehos zijn voor 2009 (wij als vakbondsbestuurders en het personeel hebben er voor gezorgd dat de tarieven toe verhoogd zijn geweest) in 15 jaren niet aangepast.
  Ik geloof dat het nu wel stil wordt. Van mijn kant zeker daar ik u anders heel wat moet gaan vertellen, waar ik nu geen zin en geen behooefte aan heb.

 6. en toen was het stil

 7. aangezien er geld is in het fonds van het Sehos stel ik voor om toch de de AZV toe te passen voor deze werknemers, ze kunnen het dan declareren bij hun fonds .
  Iedereen betaalt dan hun percentage van hun inkomen.Als het geld dan op is en dat gaat snel heeft het ziekenhuis minder lasten en daarna kan men gewoon de net als iedereen hun AZV uit eigen zak betalen. Nu betalen ze aan het Sehos en als je niet op past is deze zo failliet en zelfs de Hr Pinedo bouwt al een onzekerheid in zijn antwoord door te schrijven gereserveerd moeten zijn.
  Ik begrijp wel hoe het zit, AZV is gekoppeld aan Inkomen en waarschijnlijk bij het Sehos niet , daar betaald misschien even veel dus dan is de AZV een behoorlijke achteruitgang aan besteedbaar inkomen voor de hogere inkomens.
  kijk en daaran wil de AZV nu juist wat aan doen, de mensen met een hoog inkomen meer belasten dan de mensen met een laag inkomen.
  Misschien zijn de verpleegkundigen zelf wel voordeliger uit als ze bij de AZV zitten.

 8. Opmerker,
  Ongeacht dat het Sehos als eigenrisicodrager wordt aangemerkt betaalt het personeel een premie ter dekking van ziektekosten. Ook gepensioneerden betalen een premie. Vanaf 1991 is er een geaccumuleerd bedrag als aandeel van het personeel (waarvan velen nu met pensioen zijn) gereserveerd moeten zijn van meer dan 10 miljoen gulden, aangevuld met een actuarieel berekend gelijke dotatie van het Sehos ten behoeve van ziektekostendekking. Dus wij hebben reeds 22 jaren geleden stappen ondernomen ter oprichting van een ziektekostenfonds voor gepensioneerden Sehos, terwijl onze politici de stap naar een AZV niet durfden te nemen.

 9. Laten we hopen, dat de AZV stukken beter wordt dan de BZV en iedereen zonder uitzondering moet participeren ook de werknemers van Aqualectra, die de schrijver nog niet genoemd heeft.

 10. als we voor iedereen uitzonderingen gaan maken, ambtenaren, gepensioneerden, etc kan je beter helemaal geen wet aannemen.
  we moeten wel met de tijd meegaan, de overheid kan minder en moet met minder, ik heb er geen probleem mee om in bepaalde gevallen sommige afspraken te eerbiedigen maar dan wel fiscaliseren als inkomen.
  snap nu ook waarom bepaalde bedrijven en instellingen altijd geld te kort hebben, dit komt dan door bepaalde ziektekosten verplichtingen. Die niet alleen voor hun werknemers gelden maar ook voor de vrouwen kinderen enz.

 11. Geachte Hr Pinedo,
  De bedrijven die u noemt lijden alle verlies. Kunnen zij het eigen risico blijven dragen? Ik denk het niet. Er hoeven maar een paar gevallen van kostbare behandelingen te zijn en men vliegt uit het budget. Deze extra kosten gaan ten koste van de exploitatie en het bedrijfsresultaat.
  Risicospreiding is in de verzekeringswereld een 1e vereiste. Waarom wil men opnieuw het wiel uitvinden. Er zijn in Europa voorbeelden genoeg van hoe een algemene ziektekostenverzekering opgezet kan worden.
  Waarom allerlei clubjes binnen de “grote club” ? Eendracht maakt toch macht?
  Maar ik begrijp uw stelling wel. Een azv geeft minder dekking en men moet zelf een beetje bijbetalen om een betere verzorging te kunnen krijgen. Maar so what? als je het kunt betalen.