• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De Stichting Federatie van Zorginstellingen heeft grote zorgen geuit over de toekomst van het AVBZ-fonds van waaruit de zorg aan chronisch zieken en gehandicapten wordt betaald. Uit het jaarverslag van het AVBZ-fonds 2011 blijkt volgens de Federatie dat het fonds ten onrechte als ‘rijk’ wordt beschouwd.

Het jaarverslag 2011 van het AVBZ-fonds vermeldt een eigen vermogen van 228 miljoen gulden. Dit bedrag vormt naar de mening van de Federatie echter geen goede weergave van het werkelijke eigen vermogen.

Oninbaar
“Het vermogen moet in de eerste plaats met 84 miljoen neerwaarts worden gecorrigeerd. Dit omdat in de balans een vordering van 84 miljoen op het Land Curaçao is opgenomen die feitelijk oninbaar is”, zegt de Federatie. “Reden hiervan is dat deze wordt betwist door het Land Curaçao en om deze reden ook niet staat vermeld in de schuldpositie van het Land Curaçao. Ook de accountant heeft deze vordering op het Land Curaçao niet kunnen bevestigen, wat precies de reden vormde voor de oordeelonthouding van deze accountant.”

 Sint Maarten
“Hiernaast is op de balans nog een vordering opgenomen op Sint Maarten ter hoogte van 11 miljoen die door Sint Maarten wordt betwist. Deze vordering mag als nagenoeg oninbaar worden beschouwd”, meldt de Federatie. “De kans is dan ook levensgroot dat deze vordering binnen enkele jaren zal worden afgeschreven, wat zal resulteren in een vermindering van het eigen vermogen ter hoogte van deze afschrijving.” De Federatie is van mening dat om voornoemde redenen het reëel eigen vermogen maar 133 miljoen bedraagt.

Vergrijzingsreserve
Belangrijk te melden is dat van dit reëel eigen vermogen 80 miljoen wordt gerekend tot de zogenaamde vergrijzingsreserve. Aan deze vergrijzingsreserve kan niet worden getornd. Immers deze reserve, die op basis van actuariële berekening is vastgesteld, is bestemd voor het opvangen van stijgende kosten van de AVBZ ten gevolge van de vergrijzing Curaçaose bevolking. Het reëel eigen vermogen minus de vergrijzingsreserve bedraagt volgens de federatie 53 miljoen.

Oplopende tekorten
De Federatie wijst de overheid aanvullend op de gevolgen van de invoering van de basisverzekering, de geplande stijging van de omzetbelasting op bepaalde goederen naar 9 procent én een mogelijke verhoging van de AOV-leeftijd in combinatie met een negatieve economische groei. Hierdoor zullen de kosten van de zorginstellingen volgens de Federatie stijgen terwijl de AVBZ-inkomsten naar verwachting zullen dalen. “Een groot aantal van de AVBZ- instellingen heeft bovendien te maken met indexeringsverplichtingen die voortvloeien uit de CAO’s van deze instellingen. De Federatie verwacht dan ook dat, na over 2011 een klein overschot te hebben geboekt, het AVBZ-fonds vanaf 2013 bij ongewijzigd beleid afstevent op oplopende tekorten.”

Schommelfonds
De Federatie zegt niet anders te kunnen concluderen dat de financiële positie van het AVBZ-fonds zodanig is dat de beperkte AVBZ-middelen niet kunnen worden ingezet in het kader van de schommelfondsfunctie. Tenslotte moet het de Federatie van het hart dat tot op heden vanuit politieke hoek ‘weinig echte interesse’ bestaat in het functioneren van de AVBZ. “Het zou triest zijn te moeten constateren dat, simpelweg door een gebrek aan kennis en sociale betrokkenheid, het nemen van overheidsmaatregelen een verzwakking van de positie van de allerzwaksten tot gevolg heeft”, besluit de Federatie.

www.versgeperst.com