• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben op het terrein van de begrotingsprocessen belangrijke vorderingen gemaakt. Het financiële beheer blijft echter kwetsbaar. Dit schrijft het College financieel toezicht (Cft) in hun achtste halfjaarrapportage.

Het rapport is maandag aangeboden aan minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties. Het Cft stelt vast dat de trajecten van de begrotingsvoorbereiding– en vaststelling voor het eerst voor alle openbare lichamen binnen de wettelijke termijnen plaatsvinden. De vastgestelde begrotingen 2013 zijn in alle gevallen sluitend.

Positief liquiditeitssaldo
Dit houdt onder meer verband met de recente ophoging van de zogenaamde vrije uitkering. Daarnaast verbeteren de rapportages de uitvoering van de begroting in kwalitatief opzicht. De begrotingen over 2012 voor alle drie de eilanden eindigen met een positief saldo. Daarnaast beschikken alle BES-eilanden over een positief liquiditeitssaldo. Voor Sint Eustatius geldt dat het Voorafgaand Toezicht, dat door de minister van BZK voor het jaar 2012 was ingesteld, als gevolg van het nakomen van daarover met het Cft gemaakte afspraken begin december 2012 door de minister, met onmiddellijke ingang is beëindigd.

Goedkeuring
Ondanks het feit dat de jaarrekeningen tijdig zijn opgemaakt, ontbreekt het in alle gevallen nog aan een goedkeurende verklaring van de accountant. Een struikelblok voor het nog op- en vast te stellen normen- en toetsingskader aan de hand waarvan accountants een (goedkeurend) oordeel kunnen geven op de financiële rechtmatigheid. Hier ligt, zeker gezien de vaak genoemde capaciteitsproblematiek, een grote uitdaging voor de eilanden.

Bijstand
Het op de korte termijn oplossen van het capaciteitsprobleem zal voor de eilanden bijzonder moeilijk zijn. De openbare lichamen zijn daardoor nog steeds sterk afhankelijk van technische bijstand. Deze bijstand is echter van tijdelijke aard en zeer kostbaar. Het Cft heeft de eilanden geadviseerd het capaciteitsvraagstuk innovatief te benaderen en een sourcingstraject te doorlopen. Uitkomsten van een sourcingstraject zouden kunnen uitmonden in het opzetten van een Shared Service Center of het aangaan van een samenwerking met een gemeente uit Europees Nederland.

Renteloos lenen
Bij de vorming van de openbare lichamen is de mogelijkheid ontstaan om renteloos te lenen bij een vakdepartement in Nederland. Daarmee kunnen de eilanden in aanvulling op de vrije uitkering uit Nederland en de eigen inkomsten, op een derde manier middelen verwerven om publieke investeringen te doen. Eind vorig jaar zijn hierover voor het eerst afspraken gemaakt tussen de eilanden en betrokken Nederlandse departementen. Het Cft toetst de betreffende aanvraag op onder andere de aflossingsverplichting die hiermee samenhangt. Van belang is dat deze adequaat worden ingepast in de meerjarige begroting en dat gereserveerd wordt voor de onderhoudskosten die met de investeringen samenhangen.

www.versgeperst.com