• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Spraakmakend nieuws of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag vertelt de stichting Federatie van Zorginstellingen waarom zij vindt dat het AVBZ-fonds als zelfstandig fonds gehandhaafd moet blijven.

De Stichting Federatie van Zorginstellingen (de Federatie) is van mening dat het AVBZ-fonds, dat volgens de plannen van de regering zal worden overgenomen door de SVB, als zelfstandig fonds gehandhaafd moet blijven. Hiertoe heeft zij mei jl. overleg gevoerd met de toenmalige Statencommissie voor de Gezondheidszorg, die dit standpunt met kracht ondersteunden. Hetgeen de Federatie toen al vreesde lijkt nu bewaarheid te worden, nu de overheid voornemens is het AVBZ fonds op te nemen in een zogeheten schommelfonds. De federatie pleitte er destijds voor om het BZV als uitvoeringsorgaan van het AVBZ te laten functioneren, alsmede voor het handhaven van de AVBZ als zelfstandig fonds. Dat standpunt is ongewijzigd.

Het samen brengen van de middelen van het AVBZ fonds met de andere SVB-fondsen heeft , aldus de Federatie, destrasteuze gevolgen voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Gelden vanuit de AVBZ zullen gebruikt worden om tekorten van andere fondsen, zoals het AOV-fonds en het ZV-fonds, te dekken.

De federatie heeft duidelijk willen maken dat het AVBZ-fonds onterecht als een rijk fonds wordt aangemerkt. De reserves die binnen het AVBZ fonds zijn opgebouwd hebben een heel specifiek doel. Het geld dat in het verleden is opgebouwd is de zogenaamde ‘vergrijzingsreserve’ en is nu hard nodig om de snel stijgende vraag naar verpleging en verzorging op te kunnen vangen. De zorginstellingen in de ouderenzorg en de thuiszorg hebben te maken met grote financiële tekorten, en sluiting van voorzieningen dreigt indien de tekorten niet op korte termijn worden aangevuld. De Federatie eist dan ook dat alle reeds aangegane verplichtingen van BZV met de zorginstellingen doorgang moeten vinden.

Voorts zijn tarieven in de geestelijke gezondheidszorg sedert 2000 niet meer aangepast, terwijl de kosten voor het verlenen van deze zorg wel jaarlijks stijgen en het aantal zorgbehoevenden zeer snel toeneemt. Bij de gehandicaptenzorg is er sprake van grote wachtlijsten en ook daar zullen de kosten de komende jaren door een combinatie van factoren sterk stijgen.

Hiernaast laat de praktijk zien dat er nogal wat mensen zijn die volgens de wet in aanmerking komen voor AVBZ-zorg, maar deze zorg niet krijgen omdat de toegang tot het fonds niet goed is geregeld. Ook stelt de Federatie dat het fonds nog veel te weinig heeft geinvesteerd in nieuwe woonvoorzieningen, terwijl voor dit doel wel gelden zijn opgebouwd. Het investeringsplan van het BZV dat enkele jaren geleden is opgesteld, is nooit uitgevoerd. Het gevolg is dat de achterstanden in de huisvesting van name verpleeg- en verzorgingshuizen, waar traditioneel veel ouderen verblijven, steeds groter worden. Het wegwerken van achterstallig onderhoud en het plegen van nieuwbouw is nodig om nu en in de toekomst aan de stijgende vraag naar geschikte huisvesting te kunnen voldoen.

De Federatie heeft nu de sterke indruk dat in alle plannen die gericht zijn om te komen tot een nieuw zorgstelsel, de meest kwetsbaren over het hoofd worden gezien. Deze plannen behelzen vooral het waarborgen van de curatieve zorg in de toekomst, maar niet de care-zorg. De federatie doet een beroep op zowel BZV als de overheid om te komen tot meer investeringen vanuit het AVBZ-fonds zodat niet alleen bestaande achterstanden weggewerkt worden, maar deze zorg ook in de toekomst aan iedereen geboden kan worden die hier volgens de wet recht op heeft.

Bovenal pleit de Federatie voor het handhaven van het AVBZ fonds als zelfstandig fonds, omdat bij opname hiervan in een schommelfonds de reserve zal worden opgesoupeerd door andere fondsen en dit uiteindelijk de meest kwetsbaren, de chronisch zieken en ouderen die verzorging nodig hebben, zal treffen.

www.versgeperst.com