CURAÇAO – Sinds de staatkundige veranderingen van 10-10-10 zijn de afspraken met de BES-eilanden op de terreinen onderwijs en zorg door de rijksoverheid in Den Haag nageleefd. Dit schrijft de Algemene Rekenkamer vandaag in het rapport ‘Rijksoverheid en Caribisch Nederland: naleving van afspraken’.

Er is volgens de Rekenkamer in scholen en ziekenhuizen geïnvesteerd. Verder is er een zekere terughoudendheid geweest met nieuwe regels en de lokale overheden op deze BES-eilanden. “De Caribische eilanden met opgeteld 20.000 inwoners kunnen veranderingen in regelgeving maar beperkt aan. De samenwerking tussen Rijk en de eilanden kan nog verder verbeteren”, staat er in het rapport.

Wetten en regels
Bij de ontmanteling van de Nederlandse Antillen in 2010 is op hoofdlijnen afgesproken dat Den Haag vijf jaar lang terughoudend is met verdere aanpassing en invoering van wetten en regels voor de drie eilanden. Ook is afgesproken dat de voorzieningen op een ‘voor Nederland aanvaardbaar niveau’ komen. Ministeries gaan in de praktijk verschillend om met het bepalen van het gewenste voorzieningenniveau op de eilanden. Ook de wijze waarop de eilandbesturen door ministeries betrokken worden verschilt. “Het in een vroeg stadium betrekken van de lokale overheden is van belang, omdat er ter plekke beperkte ambtelijke capaciteit is, zeker op Sint Eustatius en Saba”, meldt Rekenkamer.

Onderwijs
In 2008 heeft de Inspectie van het Onderwijs onderzocht wat het niveau van het onderwijs was. Zij stelde vast dat de kwaliteit van het leerplichtig onderwijs op de drie eilanden zeer zwak was: te weinig leerboeken en docenten; leerachterstanden bij leerlingen. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft daarop met de lokale bestuurders afgesproken dat er een voor Nederland aanvaardbaar voorzieningenniveau voor onderwijs moest komen.

Examens
Dat betekent volgens OCW dat het opleidingsniveau van de kinderen en jongeren zodanig moet zijn dat men na basis- of voortgezet onderwijs op de BES-eilanden zonder problemen moet kunnen doorstromen naar het vervolgonderwijs in het Europese deel van Nederland. Daarom is bijvoorbeeld afgesproken dat in 2016 op de BES-eilanden dezelfde examens voor het voortgezet onderwijs worden afgenomen als in de rest van Nederland. Om het gewenste voorzieningenniveau te bereiken heeft OCW onder andere geïnvesteerd in schoolcoaches, schoolgebouwen en kwaliteitsverbetering van leraren.

Zorg
Over de zorg was vóór 2010 de conclusie dat er veel verbeterd moest worden, onder meer bij de toelating van artsen, vergoedingen voor geneesmiddelen en verzekering en financiering. Nieuwe regelgeving was hiervoor noodzakelijk. Omdat er veel verbeterd moet worden is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) begonnen met de aanpak van urgente zaken als de verzekerbaarheid van de zorg en het bestrijden van levensbedreigende ziekten.

Zorgkosten
VWS gaat samen met de zorginstellingen uitwerken welke voorzieningen nog meer gerealiseerd zullen worden. Een goede registratie van gegevens voor een beter werkzaam zorgverzekeringssysteem is nodig, maar minder urgent en daarom nog niet gerealiseerd. Wel is elke eilandbewoner inmiddels verzekerd voor zorgkosten. Bonaire heeft onder andere een nieuw dialysecentrum gekregen en in het ziekenhuis komen specialisten van academische ziekenhuizen helpen.

Reactie minister en eilandbesturen
De eilandbesturen scharen zich in een reactie op dit rapport achter de strekking. Volgens de minister van Koninkrijksrelaties zijn de bevindingen een aansporing om op de ingeslagen weg door te gaan. De minister onderschrijft dat elk ministerie vóór 2015 moet vastleggen wat het beoogde voorzieningenniveau op de BES-eilanden moet zijn. Het is daarbij volgens de Algemene Rekenkamer van belang dat de uitgangspositie per beleidsveld bekend is voordat nieuw beleid wordt bepaald.

[scribd id=114134722 key=key-lyd7ez6hraj0tmgkaou mode=scroll]

1 reactie op “‘Afspraken met BES-eilanden nageleefd ‘”

  1. Dat gaat dus wel goed daar! Zo jammer dat de Cur bevolking daar destijds niet voor heeft gekozen. . . Ook in Afrika gaan tegenwoordig stemmen op om gebieden als Congo onder mandaat te stellen van de VN. Herkolonisatie? Misschien een soort van, maar wel heeeeel erg nodig, helaas!