CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, sportief hoogstandje of een knallend evenement, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag deelt Chris Schmitz zijn zorgen over het bezwaarschrift tegen ontwikkelingsplan van het gebied bij Oostpunt.

De overheid doet het voorkomen dat het niet mogelijk is om een bezwaarschrift in te dienen tegen de geplande ontwikkelingen op Oostpunt, daar uit geen enkele wettekst blijkt dat de bezwaarprocedure na 10-10-10 veranderd is, en ook de Afdeling Wetgeving en Juridische Zaken en van het Ministerie van Algemene Zaken duidelijk is in de stelling dat de wetgeving zoals vastgelegd is in de EROC gevolgd moet worden.

Dat bedoel ik dus met:
“Bestemmingswijzigingen doordrukken zonder de daarvoor wettelijk vastgelegde procedures te hanteren en/of deze procedures aan te aan te passen lijkt verdacht veel op gelegenheidswetgeving om belanghebbenden te accommoderen”.

Wet en regelgeving
Procedures en regelgeving met betrekking tot bestemmingswijzigingen van gebieden zijn vastgelegd in het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) en de Eilandsverordening Ruimtelijke Ontwikkelingsplanning Curaçao.(EROC), Als zodanig officieel geaccordeerd door het BC, vastgesteld door de Eilandsraad in een openbare raadsvergadering en vastgelegd in een landbesluit.
Mas claro no a canta un gallo.

Huidige procedure
Volgens de huidige overheidsversie zou de oorspronkelijke wet/regelgeving met betrekking tot het EOP per 10/10/10 veranderd zijn. Er zou geen bezwaar meer gemaakt kunnen worden tegen voorgenomen bestemmingswijzigingen
De burger heeft wel nog het “recht” gehad om tijdens de “hoorzitting”op 30 oktober 2012 zijn visie over de geplande bestemmingswijziging en ontwikkeling van Oostpunt kenbaar te maken. Wat er verder met die visie gedaan werd/zal worden is overigens volstrekt onduidelijk en nergens wettelijk vastgelegd.

Volgens de in de pers verschenen “Kennisgeving terinzagelegging Ontwerp Landsverordening tot herziening van het Eilandelijk Ontwikkelingsplan Curaçao betreffende bestemmingen van de gronden te Oostpunt” heeft de burger nogmaals het “recht” om binnen 30 dagen zijn “zienswijze” in te dienen bij het Ministerie van Verkeer,Vervoer en Ruimtelijke Planning, Daarna krijgt hij zèlfs nog de kans om zijn zienswijze mondeling toe te lichten op een of meerdere door de Minister te houden hoorzittingen!
Na beoordeling van de zienswijzen zal het ontwerp Landsverordening aangeboden worden aan de Staten. Wat en door wie en op welke gronden er beoordeeld zal worden is opnieuw op geen enkele manier uit de kennisgeving op te maken en nergens wettelijk vastgelegd. Ik ga er van uit dat het eindresultaat wel al vast staat.

De tijdens de hoorzitting door de Cooper/MAN marionet toegezegde juridische grondslag voor het gebruik van “zienswijze” in plaats van “bezwaar” is tot op heden niet ontvangen.

Ontmoedigingsbeleid

Ook nieuw is de voorwaarde dat natuurlijke personen een kopie van inschrijving, en rechtspersonen een kopie van de statuten moeten overleggen. Bovendien dient de indiener “belanghebbende” te zijn. Weer is de wettelijke onderbouwing van het eerste vereiste nergens te vinden en in het verleden niet gehanteerd.
Ook is voor wat betreft het begrip “belanghebbende” de gebruikte jurisprudentie uit 2003 en 2006 volkomen irrelevant. Beide uitspraken hebben betrekking op het verlenen van een bouwvergunning. Het veranderen van een Landsverordening en de bestemmingswijziging van Oostpunt met de impact van de voorgestelde ontwikkeling op de gehele samenleving zijn van volkomen andere schaal en aard.

Willens en wetens worden er meer niet wettelijk onderbouwde barrières opgesteld en spraak/begripsverwarring gecreëerd om de verontruste burger het nog moeilijker te maken zijn bezwaar in te dienen.

Elke burger is belanghebbende
De procedures in het EOP en de EROC zijn mede vastgesteld als waarborg dat het algemeen belang niet willekeurig kan worden geschaad. Daar Oostpunt en de voorliggende koraalriffen behoren tot ons natuurlijk en nationaal erfgoed (wellicht zelfs werelderfgoed als de aanvraag hiervoor ooit was ingediend) gaan de voorgestelde bestemmingswijziging en daarmee gepaard gaande vernietiging van het voorliggende koraalrif in tegen een ieders èn het algemeen belang
De EROC is niet gewijzigd en er bestaat geen andere/nieuwe wetgeving. De procedures dienen dus conform de EROC uitgevoerd te worden. Ook het Ministerie van Algemene Zaken, afdeling Wetgeving en Juridische Zaken is hier heel duidelijk over.
Hiermee is elke burger belanghebbende en kan elke burger formeel bezwaar aantekenen.

Ik hoop dat veel bezorgde burgers die zich willen hard maken voor natuurbescherming/natuurbeheer en een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van Curaçao, van hun rechten gebruik zullen maken.

1 reactie op “Ingezonden: Bezwaar doodvonnis Oostpunt”

 1. Hmmm hier vind ik iets van:

  Rufus S zei het in zijn comment zo mooi: “Het betoog van Schmitsz is weer hetzelfde als sinds de jaren 90, toen hij ook mondstuk was van zelfde groepje die zich steeds eigenaartje willen maken van andermans terrein, op kosten van de gemeenschap. Dat is niet alleen bj Oostpunt het geval. Ze denken niet aan anderen, maar zelf lekker heerlijken ten koste van Curacao. Willie Maal heeft altijd gepleit voor gecontroleerde duurzame ontwikkeling van delen van Oostpunt en heeft telkens gerechterlijk gelijk gekregen over 20 jaar lang.”

  En voor alle duidelijk, de Familie Maal werd destijds niet betrokken bij de gewraakte EOP beslissing van 20 jaar terug. Sterker, ze werden niet eens gehoord bij het vorige EOP over hun eigen land. Er was GEEN ENKEL ONDERZOEK in het kader van het EOP, noch door DROV, noch CARMABI, noch STINAPA, noch wie dan ook vooraf gegaan aan de beslissing om de achtertuin van de Maals conserveringsgebied te noemen. Er werd naar de kaart gekeken en bepaald dat het conserveringsgebied werd. Zelfs de diverse rechters in deze zaak vonden dit onaanvaardbaar.

  En itt tot het beeld wat Schultz en de zijnen proberen neer te zetten: de familie Maal altijd voorstander gebleken, in woord EN daad, van natuurbescherming en behoud hiervan. Zie hoe het erbij staat. Die bescherming heeft de familie Maal kogelgaten in hun huis gekost. Ook het bewaken en vrijhouden van hun tuinperk van de nodige coke-traffikers en Isla-directeur Pedro Jiménez bleek bepaald geen sinnekuur. Maal is meerdere malen getrakteerd op grove mishandelingen en het nodige lood.

  Kan Chris Schultz nog zoveel roepen vanachter zijn pen, woorden zijn maar woorden. Maar voor nu: http://www.rnw.nl/caribiana/article/land-van-maal-wordt-een-beetje-van-allemaal.

  Het Land van Maal wordt nu van ons Allemaal 🙂