CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, sportief hoogstandje of een knallend evenement, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag geeft Felix Pinedo zijn mening over de onduidelijke situatie binnen de Staten.

Onduidelijke situatie: twee voorzitters en vice-voorzitters van de Staten zijn en nu zelfs twee grifiers van de Staten?

Nu dat de twaalf parlementariërs Silvin Cijntje hebben geschorst als grifier van de Staten, zie ik een lichtpunt dat kan leiden tot duidelijkheid in de disputen rondom ons parlement en regering. Ik voorzie dat Cijntje naar de rechter zal stappen tegen het genomen besluit (legaal of niet) van de twaalf statenleden. Indien Cijntje naar de rechter stapt zal het punt of de twaalf statenleden vanaf het begin legaal gehandeld hebben centraal staan.

Indien Cijntje in het gelijk gesteld wordt, zal dan duidelijk zijn dat Ivar Asjes de legitieme voorzitter is van de Staten. Het zal dan ook duidelijk zijn dat het besluit van gouverneur tot onmiddelijke ontslag van de ministers van het kabinet Schotte ook op losse schroeven komt te staan. Dus zal tevens de gehele formatie van een interim-kabinet ook op losse schroeven komen te staan omdat deze handeling, naar analogie van de gebruikte term in het strafrecht, als ‘fruit of the poisened tree’ beschouwd zou kunnen worden. Dit zal dan er naar toe moeten leiden dat het interim-kabinet niet legitiem is waardoor het kabinet Schotte meteen in ere hersteld dient te worden.

Ik heb echter mijn twijfels dat het zo ver zal komen vóór de komende verkiezingen. De tegenpartij zal zeker in hoger beroep gaan en eventueel zelfs in cassatie gaan. Maar in ieder geval zullen we een keer wel een oordeel krijgen. Voor mij hangt het af van de stappen die Cijntje gaat ondernemen, of er uiteindelijk duidelijkheid zal komen omtrent deze gehele aangelegenheid. Een negatieve resultaat voor Cijntje zijdens de rechter zal aan de andere kant meteen een eind zetten aan alle disputen rondom de legitimiteit van de twaalf statenleden en het interim-kabinet.

24 reacties op “Ingezonden: Uiteindelijk kans op duidelijkheid”

 1. @ Zorro. De vergadering is soeverein, niet de meerderheid. Die meerderheid is doorslaggevend bij het nemen van een besluit – na debat – door de vergadering. In het koppen tellen buiten de vergadering om is in de rechtsorde niet voorzien omdat op die manier meerderheden bij elkaar te sprokkelen zijn met een salami techniek in de wandelgangen en zo een minderheid tot zwijgen kan worden gebracht. In dat geval wordt de vergadering gepasseerd en dat hoort niet, want juist die is soeverein. Het valt daarom de meerderheid aan te rekenen dat zij niet alle middelen heeft ingezet om Asjes van zijn stoel te wippen, maar zich tot een notaris en de gouverneur heeft gewend. Het verbaast me dat de gouverneur zich hierover niet met Silvin Cijntje heeft verstaan en Rozier niet heeft aangespoord het zelf binnen de orde van de staten op te lossen. En eigenlijk moet dat snel alsnog gebeuren, want de oude staten beslissen over toelating van de nieuwe na de verkiezingen.

 2. @Zorro

  Dat klopt in de jungle toe er GEEN wetten en regels bestonden.

  In een DEMOCRATISCH land, zoals land Curaçao, zijn er regels die, twee jaar geleden, door 21 gekozen parlementsleden geaccepteerd zijn.

  Als ik alle gebeurtenissen van de afgelopen vier maanden op een rijtje zet kan ik alleen concluderen dat wij WEER IN DE JUNGLE terecht zijn gekomen.

 3. @ Van Speyk. Een meerderheid bestaat per definitie na het koppen tellen.

 4. @Zorro

  Een parlementaire meerderheid bereik je tijdens een officieel opgeroepen parlement vergadering.

  Die 12 parlementsleden waren niet eens is staat om een agendapunt te laten agenderen die aan de geldende regels voldoend om dan buiten het parlement zich gaan beroepen op hun meerderheid dan is dat een BUITEN PARLEMENTAIR meerderheid.

  Tijd zal het leren.

  Jammer genoeg lijden de meerderheid op deze site aan stigmatisatie-syndroom.
  Jullie stellen dat Wiels hieraan lijdt kennelijk hebben jullie ook die virus te pakken.

 5. @ Felix. Ik neem aan, dat de Steg niet lichtzinnig door lichtgewichten gemaakt is. Verder kan ik me niet voorstellen, dat een anti-democraat artikelen in de Steg of Reglement van Orde mag gebruiken om de internationaal erkende elementaire regels van de democratie daaraan ondergeschikt te maken of zelfs helemaal onderuit te halen. Een meerderheid ontstaat gewoon zonder regeltjes en heeft de een 1 meer dan de ander met de gebruikelijke gevolgen. Dat krijgt hier dan de titel “illegaal” mee, maar dat heeft er niets mee te maken. In geen enkele goed geleide democratie is dit ooit voorgekomen, maar wel op Curacao dankzij ene Asjes. Het kan toch niet zo zijn, dat de Steg er is om het spreekwoord “als je een hond wilt slaan, is er altijd wel een stok te vinden” in de praktijk te brengen. Er is geen wet voor de screening van Statenleden, ook in Nederland niet voor leden van de Tweede Kamer. Op Curacao zijn er een paar kleine voorwaarden, maar in Nederland moet je toch openbaarheid van je handel en wandel ook uit het verleden opbiechten en zal de MP daarover oordelen en zo nodig actie nemen met de betreffende politieke partij. Ook dat werkt in democratisch Nederland zoals is bewezen. Het is naar mijn idee onmogelijk en zelfs ongewenst om van de Steg een gesloten circuit te maken, waardoor het handelen in de geest van de democratie geen ruimte meer heeft ook niet voor een dan onnodig op te richten Constitutioneel Hof. Het zou verlammend werken op de democratie.

 6. Philip Maaskant,
  Bedankt voor uw zakelijke en doordachte reactie. Ik probeer niet mijn gelijk te krijgen, maar met discussies over onderhavige onderwerp kunnen wij onze statenleden aansporen zich verder te verdiepen in deze voor ons staatsrechtelijke bestel belangrijke item. Ons volk dient zakelijk mondiger worden en niet alles wat er gebeurd in dit voor ons allen leefbaar land, voor ‘granted’ nemen en in de eigen comfort zone blijven leven. Ik zou graag met enkele van u die serieus en doordacht reacties plaatsen, echter via een ander e-mailadres, onze Streg goed doorlichten en onze bevindingen naar het parlement toesturen. Met deze laatste reactie mijnerzijds sluit ik ook mijn discussies af omtrent onderhavig onderwerp.

  Met uw vraag, wie beslist wat allerlei zaken zijn, komt u juist dicht bij mijn punt van aandacht in mijn reactie van 5-10-’12. Er mogen namelijk geen onduidelijkheden bestaan in de Staatsregeling (Streg). U weet dat onder andere in Nederland bij een vroegtijdige onderbreking van een regeerperiode, de Tweede Kamer lopende zaken of bijzondere zaken vaststellen of niet, door deze wel of niet controverseel te verklaren. Bij ons zijn wij overgegaan tot het codificeren van het vertrouwensregel dat in Nederland een ongeschreven regel is. Een ontbinding van de volksvertegenwoordiging is soms nauw verbonden met dit vertrouwensregel. De vraag aan het eind van uw reactie heeft zekere zin. Anderen kunnen echter een andere mening hebben op grond van wat beschreven staat in de Streg. Natuurlijk kan niet alles in de finesses uitgewerkt worden in de Streg. Maar daarvoor is er een Memorie van Toelichting. Daarom mogen geschreven regels in de Streg geen ruimte laten voor multipele interpretaties. Zou het misschien goed geweest zijn dat de ongeschreven regel ook ongeschreven bleef?
  Dit onderwerp is niet alleen bij ons een punt van discussie maar onder andere ook in België (zie htt://opinie.deredactie.be/2011/03/22hoe-ver-lopen-lopende-zaken/. Hoe ver lopen “Lopende Zaken”?). Ik probeer hierbij een copie van een stukop deze ‘site’ toe te voegen.

  Hoe ver lopen “lopende zaken”?
  22 / 03 / 2011
  De federale regering in lopende zaken neemt anti-crisismaatregelen, maakt een begroting op, benoemt directieleden van de Nationale Bank , voert het Interprofessioneel Akkoord uit, en neemt deel aan militaire operaties. Wat onderscheidt haar nog van een regering met volle bevoegdheid?
  Politieke commentatoren spraken over ‘overlopende zaken’. De regering zelf ziet steeds minder bezwaren: voor minister De Crem is de vraag of een regering in lopende zaken kan beslissen ten oorlog te trekken “een afweging waar ik dit weekend eens goed over zal nadenken”; wat echt telt is “hoe we in de internationale gemeenschap onze rol kunnen spelen”. Eerste minister Leterme ziet dan weer geen probleem in anti-crisismaatregelen voor onbepaalde duur omdat“een beslissing nooit definitief is en een volgende regering ze weer kan afschaffen”. Wat betekent een beperking tot de lopende zaken eigenlijk nog? En is zo’n beperking nog wel houdbaar wanneer regeringen vormen een marathon van lange adem is geworden?
  Een kwestie van vertrouwen: waarom de regering beperkt is tot de lopende zaken
  Een ontslagnemende regering blijft functioneren tot er een nieuwe regering is. Dat is nodig, omdat het land niet stuurloos mag achterblijven. Anderzijds kan die regering niet op dezelfde manier voortdoen als een gewone regering. In een parlementaire democratie werkt de regering immers op basis van het vertrouwen dat ze krijgt van een meerderheid in het parlement. Het parlement keurt de regering en het regeerakkoord goed, controleert de regering en de individuele ministers, en stemt de wetten die het regeerakkoord realiseren. Wanneer het parlement ontbonden is, valt die democratische controle weg. Daarom mag de regering in principe geen beslissingen nemen die belangrijke beleidskeuzes inhouden. Dat geldt ook na nieuwe verkiezingen, wanneer het parlement opnieuw is samengesteld, maar de regering nog ontslagnemend is. Er is dan immers nog geen vertrouwensband tussen regering en parlement. Ook valt de ultieme sanctie weg: het parlement kan de regering niet tot ontslag dwingen, want de regering is al op weg naar huis.
  Wat zijn lopende zaken?
  Er bestaat grote consensus over welke beslissingen, abstract beschouwd, tot de lopende zaken behoren. In de eerste plaats zijn dat alledaagse beslissingen die geen beleidsoptie inhouden. Ook belangrijke beslissingen vallen hieronder, wanneer ze de afwikkeling vormen van een beleidskeuze die reeds voordien genomen is. Ten slotte betreft het dringende zaken die geen uitstel dulden. De rechter interpreteert dit laatste zeer strikt: de beslissing kan niet uitgesteld worden zonder de essentiële belangen van het land of bepaalde categorieën van personen ernstig te schaden.
  Lopende zaken mogen het parlement niet kortwieken
  Het gaat telkens om beslissingen die door de regering alleen worden genomen. Wanneer het parlement zijn instemming moet geven, rijst er geen vertrouwensprobleem. Enkel de regering is beperkt tot de lopende zaken, niet het parlement. De regering kan dus perfect een wetsontwerp indienen. Het parlement beslist of de wet kan gestemd worden of niet, zodat er geen vertrouwensprobleem rijst. Er kunnen wel politieke moeilijkheden rijzen. Een regering in lopende zaken kan moeilijker beslissen, wegens een gebrek aan cohesie en een leegloop van haar kabinetten. Bovendien kan de regering niet op voorhand erop vertrouwen dat haar wetsontwerpen door een parlementaire meerderheid worden aangenomen. Ten slotte kan een regeringsontwerp de onderhandelingen voor een nieuwe regering en een nieuw regeerakkoord dwarsbomen.
  In de praktijk blijft het parlement wat verweesd achter zolang er geen nieuwe regering is gevormd. Eigenlijk kan het in die periode juist zijn positie versterken. Het parlement kan zelf initiatief nemen, en de regering in lopende zaken moet haar wetsontwerpen extra goed verdedigen om een (wisselende) parlementaire meerderheid achter zich te krijgen.
  Toepassingen
  De regering kan vanuit juridisch oogpunt een volwaardige begroting indienen. Gewoonlijk werkt een ontslagnemende regering met voorlopige twaalfden, omdat een volwaardige begroting fundamentele beleidsbeslissingen impliceert die vooruitlopen op het nieuwe regeerakkoord. In geval van een lange regeringsvorming, kunnen Europeesrechtelijke verplichtingen en prangende overheidsfinanciën tot meer ingrijpend optreden nopen. Omdat de grondwet de instemming van het parlement vereist, blijft democratische controle verzekerd.
  Patricia Popelier en Werner Vandenbruwaene
  (Patricia Popelier is hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Werner Vandenbruwaene is assistent aan de Universiteit Antwerpen).

 7. @ Van Speyk. Wat is nu meerderheid?

  Dat heb ik op de lagere school geleerd en jij moet nog vragen. Dan moet je een aanhanger zijn van MFK/PS. Je verdere vraag en opmerking doen helemaal niets ter zake, omdat er feitelijk een concrete meerderheid bestaat.

 8. @ Van Speyk. Wat is nu meerderheid?

  Dat heb ik op de lagere school geleerd en jij moet nog vragen. Dan moet je een aanhanger van MFK/PS zijn. Je verdere vraag en opmerking doen verder niets ter zake, omdat er feitelijk een concrete meerderheid is.

 9. @Felix, even een stukje uit je tekst

  “In de Staatsregeling wordt gesteld namelijk dat de Staten allerlei zaken kunnen blijven afdoen en voor het geval zich bijzondere gevallen zich voordoen. Dit is een duidelijke beperking…“

  Als we even aannemen dat de Staten het hoogste orgaan van Staat zijn.
  Als we even aannemen dat de meerderheid van de Staten bepalend is.
  Als we even de rare werkwijze van Asjes vergeten..

  Dan is dus de vraag..Wie anders dan (de meerdeheid in) de Staten stelt vast wat `bijzondere gevallen` zijn, toch! Daarmee is eerdere (zelf-)beperking aan het oordeel van de Staten zelf!

 10. Wat een ONZIN.

  Iedereen heeft het over meerderheid.

  Wat is nu meerderheid?

  11parlementsleden die een voorzitter kiezen of 21 parlementsleden die een voorzitter kiezen?

  De door de 21 leden gekozen voorzitter is nog niet op een wettig opgeroepen en gehouden parlements-vergadering afgezet.

  Remolie en motorolie zijn twee totaal verschillenden vloeistoffen die in een auto gebruikt worden. Beide zorgen voor een gesmeerd lopende motorvoertuig.

  Zo ook in ons staatkundig bestuur.
  Veel mensen proberen een cocktail te maken van onze wetten.
  Op het moment dat men overgaat toe het samenvoegen van onze wetten om hun PERSOONLIJK voordeel te krijgen, glijden we af op onbestuurbaar landen.

  WIJ MAKEN ER EEN ROTZOOI.

  Hou op om alleen maar proberen jou gelijk te krijgen. Ga die negatieve energie omzetten in een positieve om dit land een voor EENIEDER leefbaar land te maken.

 11. In mijn eerdere ingezonden stuk heb ik vermeld dat de door de gouverneur genomen besluit voedingsbodem zal zijn voor staatrechtelijke deskundigen en leken op ditgebied. Voor de historie en staatsrechtelijke en bestuursrechtelijke ontwikkelingenvan ons land, denk ik dat de discussies hieromtrent op hun plaats zijn. De onduidelijkheden op reeds genoemde gebieden dienen niet afgedaan te worden enkel door stellingen van de gouverneur, waarvoor ik, zoals eerder gesteld in mijn ingezonden stuk, begrip kan tonen daar de gouverneur uiteindelijk als een wijze man de knoop diende door te hakken. Voor mij dient de nieuwe regering snel overgaan tot het screenen van onze Staatsregeling omdat de vele voor meerdere interpretaties vatbare regelingen in de Staatsregeling aanleiding of zelfs oorzaken zijn van de huidige situatie. Hetzelfde geldt voor hetRreglement van Orde van de Staten. Het door de gouverneur gestelde dat de Staten nooit demissionair kan zijn wordt ontkracht door hetgeen in de Staatsregeling wordt gesteld namelijk dat de Staten allerlei zaken kunnen blijven afdoen en voor het geval zich bijzondere gevallen zich voordoen. Dit is een duidelijke beperking van de bevoegdhedeb van de Staten. Anders had de wetgever (de Staten zelf) moeten stellen dat Staten in geval van ontbinding alle bevoegdheden handhaven. Ik wil graag van u weten hoe u de in Staatsregeling aangegeven gekwlificeerde meerdeerheid om verandering te brengen in de Staatsregeling, interpreteert.

 12. Karel Frielink verwoord het juist, denk ik. En de vragen of Cijntje rechtmatig is geschorst en of Asjes benoeming als voorzitter ongedaan is gemaakt, moet liefst voor de verkiezingen worden opgelost omdat de oude staten waarschijnlijk de geloofsbrieven onderzoeken en de nieuw benoemde leden na de verkiezing toelaten. De rechter daarover laten oordelen is een democratisch zwaktebod. Misschien is het beter als die veronderstelde meerderheid de schorsing van Cijntje ongedaan maakt, hem en zijn substituten vraagt het erover eens te worden op welke wijze zij menen dat Asjes benoeming alsnog ongedaan moet worden gemaakt en zich daaraan conformeert. Dat hoeft voor die tijdelijke regering geen gevolgen te hebben.

 13. Ik begrijp de standpunt van Pinedo volledig laat de rechter maar het laatste woord hebben. Eigenlijk snap ik nog niet dat dhr Schotte en consortium nog niet opgepakt zijn voor het organiseren van subversieve activiteiten binnen het Curacaose stadsbestel. Het bezetten van de Forti en het niet organiseren van het gevraagde statenvergadering die niet door Asjes werd goed gekeurd. Ik denk dat dit allemaal strafbare feiten zijn de mogelijk gestraft dienen te worden.
  @freedom loving. Ik raad je ook aan om je bij je leest te houden. Dhr Pinedo heeft zijn eigen mening gekondigd en dient ook zo gerespecteerd te worden.Wie ben jij om die meneer aan te raden rechten te gaan studeren en zich vooral in staatsrecht te gaan verdiepen. Als jij dit eist van dhr Pinede dam moet je maar aan jezelf te beginnen en kijken of jij wel alles over staatsrecht weet en iedereen die op artikelen reageren ook te eisen dat ze rechten gaan studeren.Ik vind jou opmerking heel erg dom krom en in de uiterste geval racistisch.

 14. Denk dat de rechter zal zeggen:
  1. Over de Staatsrechtelijke zaken ben ik niet bevoegd.
  2. Er was onduidelijkheid.
  3. Daarvan hoeft de griffier niet het slachtoffer te worden.
  Bovendien is hij geschorst en niet ontslagen..we kopen dus nog wat tijd..

  Dus welke duidelijkheid hebben we dan??

 15. Ik denk dat de discussie over de rol van Silvin Cijntje niet echt interessant is. De arme man zit duidelijk tussen twee vuren. Ik heb nooit enige klachten over hem vernomen en ik neem aan dat iedereen hem een acceptabele griffier vindt. Geef hem daarom even rust tot 19 oktober. Daarna moet hij gewoon weer aan het werk.
  De situatie met Asjes is veel kwalijker. De man meent er telkens zijn eigen wetten en regels op na te kunnen houden. We hebben bij CTDB en Selikor kunnen zien dat hij uiteindelijk steevast door de rechter gecorrigeerd wordt. Asjes tracht telkens de overheid te bedriegen, bestelen en op te lichten en dient daarom vanaf nu geweerd te worden van iedere overheidsfunctie. Laat hem eerst maar eens zijn schulden aan die overheid betalen.

 16. Als ik de heer Pinedo dus moet geloven dan hangt het nu al dan niet legitiem terugkomen van de ex premier af, van het aangezegde nonactief zijn van de heer Cijntje.
  Sorry, maar ik wens dat ernstig te bewijfelen.

 17. Pinedo: je weet ook echt wat je wilt he! Als het bij landsbesluit is getekend denk je dan echt dat een rechter nog moet nadenken over de uitspraak? Schotte heeft zijn sleutels ingeleverd. Cijntje doet alleen moeilijk omdat hij niet boven de partijen staat zoals Asjes ook hoorde te doen als ex- statenvoorzitter. Cijntje hoopt dat Schotte gaat winnen…..Cijntje je mag lekker uitslapen in Grote Berg!

 18. het is allemaal een kwestie van de meerderheid…
  eigenlijk vind ik dat eerst alles tot de bodem uitgezocht moet worden voor er weer verkiezingen komen.
  deze misdadigers moeten gestraft worden.
  ze hebben 23 maanden het land gekaapt.

 19. De Juridische vraag of de heer Asjes dan wel de heer Rozier moet worden aangemerkt als de ‘legitieme’ voorzitter van de Staten, staat geheel los van het traject dat heeft geleid tot het interim-kabinet Betrian. De Gouverneur heeft geconstateerd dat de meerderheid van de Staten zijn wil heeft kenbaar gemaakt en de wens te kennen heeft gegeven om te komen tot de benoeming van een interim-kabinet. De Gouverneur is niet getreden in de vraag naar de geldigheid van de door de 12 Statenleden bijeengeroepen vergadering. Voor hem was voldoende dat de 12 statenleden ondubbelzinnig hun wil kenbaar hebben gemaakt.

  Of de heer Cijntje zo’n procedure nu wint of verliest, heeft geen enkle invloed op de vraag of het interim-kabinet rechtsgeldig is benoemd. Dat laatste is namelijk het geval en daarover is in redelijkheid ook geen discussie meer mogelijk. Zelfs de adviseur van ex-premier Schotte, Prof. Paul Bovend’Eert, heeft bevestigd dat het interim-kabinet Betrian procedureel juist is benoemd.

 20. meneer Pinedo, met alle respect voor uw kennis in gezondheidszorg kan ik u aanraden om rechten te gaan studeren en zich vooral in Staatsrecht te verdiepen.
  Misschien dat u dan na zoveel jaar meer inzicht hebt in wat u meent als “juist” te kunnen poneren. U zit er echter mooi naast.

 21. Gezien de deplorabele situatie van ons eiland weet ik al wat het vonnis van de rechter zal zijn. Niet vergeten : een rechter is ook maar een mens!

 22. Het gaat hier om landsbelang en het handhaven van de democratie. Als u het handelen van een meerderheid van de Staten in twijfel trekt, is dat antidemocratisch. De Gouverneur verdient juist een groot compliment dat deze zaak staatsrechtelijk correct is afgehandeld. Cijntje heeft zich als ambtenaar te schikken naar de meerderheid, Asjes was alleen maar de voorzitter van de Staten en nog een hele slechte en partijdige ook. Er is een eind gemaakt aan een wantoestand. Uw standpunt is te beschouwen als theoretische borrelpraat.

 23. Een rechter zal zoals hij ook nooit zal doen, wanneer bijvoorbeeld de consequenties van zijn uitspraak economisch voor een bedrijf veel te groot zullen zijn, nooit in het nadeel van een land vonnissen. Desalniettemin lijkt het mij een gemakkelijk te wassen varkentje om hier de beginselen van de democratie te laten prevaleren.

 24. Heer Pinedo, u vergeet helaas dat dit STAATSRECHT betreft en niet strafrecht. indien het strafrecht is dan zou Schotte allang 20 jaar krijgen voor zijn corruptie!