CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, een knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Ingezonden brieven zijn bij Versgeperst.com welkom. Henk Pasman deelt vandaag zijn kijk op het handelen van de al dan niet afgezette Statenvoorzitter Ivar Asjes.

In zijn persconferentie van afgelopen donderdagmiddag heeft statenvoorzitter Asjes uitgelegd waarom hij niet kon voldoen aan het uitschrijven van een openbare statenvergadering en als gevolg daarvan vindt hij dat de beslissing van de meerderheid van de staten ongeldig is.

Even de zaken op een rijtje.
Artikel 64 lid 1 en 3 zegt het volgende: De voorzitter belegt de vergaderingen zo dikwijls hij dit nodig oordeelt of dit door drie leden schriftelijk met opgave van redenen is verzocht. Indien de vergadering op de ingevolge het eerste lid voorgeschreven wijze is aangevraagd wordt zij binnen 14 dagen gehouden.

Op 24 augustus vragen 11 statenleden een openbare vergadering aan bij de statenvoorzitter met als onderwerp ” het kiezen van een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter voor de staten”.

Op 6 september geeft de statenvoorzitter hierop een schriftelijk antwoord dat het hem spijt dat hij niet kan voldoen aan de aanvraag aangezien de aanvraag niet voldoet aan het reglement van orde van de staten. In de eerste plaats geeft hij pas antwoord 13 dagen na het verzoek en in de tweede plaats geeft hij geen uitleg over het niet voldoen aan het reglement.

In artikel 7 lid b staat het volgende over de taak van de voorzitter: het naleven en het doen naleven van het Reglement van Orde.

Asjes verstaat onder deze regel dat hij geen schoolmeester is en de indieners zelf maar moeten uitvinden waaraan niet voldaan is. In de persconferentie echter van donderdag 13 september geeft hij deze uitleg wel, dus 20 dagen later.
Wat is er nu aan de hand? In artikel 6 lid 3 over de voorzitter en de ondervoorzitter staat het volgende:
Op voorstel van de meerderheid kunnen de Staten een benoeming als bedoeld in de vorige leden te allen tijde ongedaan maken. Dit kan echter slechts geschieden indien dit onderwerp specifiek als agendapunt van een openbare vergadering is opgevoerd.

Wat is nu het niet voldoen volgens Asjes: op de aanvraag had als onderwerp moeten staan: het ongedaan maken van de benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter.Vervolgens had men een tweede vergadering moeten aanvragen volgens artikel 6 lid 2: Bij het tussentijds openvallen van het voorzitterschap dan wel het ondervoorzitterschap gaan de Staten in de eerstvolgende openbare vergadering meteen over tot de benoeming van de voorzitter dan wel de ondervoorzitter.Bij deze aanvraag met als onderwerp het benoemen van een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter.

De vraag is nu of Asjes gelijk heeft of niet. Ik denk dat hij niet gelijk heeft en wel om de volgende redenen.

Er is een aanvraag ingediend voor een openbare vergadering met als onderwerp benoemen van een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter. Het is niet aan de statenvoorzitter om te beoordelen of een onderwerp wel of niet behandeld kan worden, dat kunnen alleen de 21 statenleden zelf beslissen.

De voorzitter heeft in dit geval twee opties, of hij geeft aan aan de indieners op welke wijze deze aanvraag beter kan worden ingediend, door te verwijzen naar de desbetreffende artikelen. Dit is ook zijn taak volgens artikel 7 lid b. Of hij belegd de vergadering en geeft vervolgens bij het openen van de vergadering de procedure aan. Vervolgens zou dan in dezelfde vergadering eerst de huidige voorzitter en ondervoorzitter benoemingen ongedaan zijn gemaakt en vervolgens, eventueel na een schorsing, de benoeming van de nieuwe voorzitter en ondervoorzitter.

Dank zij de politieke houding, niet van de statenvoorzitter, maar van Asjes als statenvoorzitter zijn we nu beland in de huidige staten crisis!

Zijn de beslissingen nu van de 11 statenleden na 6 september geldig of niet? Ja die zijn geldig aangezien een reglement geen wet is maar wel een leidraad voor de orde binnen de staten. Een meerderheid heeft vervolgens de benoemingen van de huidige voorzitter en ondervoorzitter ongedaan gemaakt en vervolgens de nieuwe benoemingen gedaan.
Dit is gebeurd op basis van artikel 120: In de gevallen waarin het reglement of enige andere wettelijke regeling niet voorziet beslist de meerderheid van de leden

Wat nog niet geregeld is is de beschikking hiervan te laten maken en deze vervolgens doen toekomen aan oa de griffier van de staten. Dit moet zo snel mogelijk geregeld worden.

Daarnaast zal het juiste orgaan binnen de overheid de oude voorzitter en ondervoorzitter ook middels de juiste procedure moeten vertellen dat hun benoeming ongedaan is gemaakt. Ik weet niet of dit dezelfde beschikking is, maar dat is zo uitgezocht. Ik neem aan dat maandag aanstaande dit allemaal is recht gezet en er een einde is gekomen aan deze poppenkast.

27 reacties op “Ingezonden: Schoolmeester Asjes”

 1. @R. Willems Tja alleen aan het eerst deel van de tekst kon je nog verweer geven. Over het deel waar de discussie over gaat hoor ik je niet. Kennelijk is eindelijk het kwartje bij je gevallen en begrijp je ook de reden waarom het in de regels is vastgelegd dat een statenlid zijn zetel kan meenemen. Eigenlijk begrijp ik je hele motivatie niet om steeds in de bres te springen voor een groep crimiinelen. Waarom is dat eigenlijk? De enige reden die ik me kan bedenken is dat je het slecht met Curacao voor hebt. Je wilt gewoon dat we na 2019 naar een niveau zakken beneden net niveau van Suriname van nu. Een soort rancune, omdat je hier nooit aan de bak bent gekomen ondanks je geweldige intellect?

 2. @ R Willems,

  u heeft gelijk de meerderheid heeft niet altijd gelijk.
  dat blijkt wel uit diverse verkiezingsuitslagen.
  Schotte had ook een soort van meerderheid aan stemmen.
  maar u en ik weten dat deze maffia figuur een foute keuze was.

 3. Ja goed, WGDENT, meer dan de helft van de wereld bejubelde het katholisisme, nu denk ik dat men anders erover zal denken, vind je niet……..

 4. Beste heer R. Willems wanneer de hele wereld iets roept en jij een andere mening bent toegedaan dan zul je er waarschijnlijk naast zitten. Omdat de huidige politieke situatie op Curacao kennelijk als een rode lap voor je ogen werkt hier dezelfde problematiek in een ander land. http://forum.fok.nl/topic/1533624?allowcookies

 5. @WGDENT,
  Naar mijn bevindingen, alleen jou soort raaskalt!
  Ik weet niet of het echt zin zal hebben in te gaan op jouw uit zijn context getrokken zin:
  “die hun mandaat verliezen door over te lopen”
  Laat ik het anders stellen:
  Voor de juiste beeldvorming, dient men alles als één geheel te zien en niet los van elkaar.
  Indien men, wanneer het gaat om “meerderheid of minderheidsvorming als verkiezingsresultaat” eigenmachtig de officiële toegewezen zetels als stembus resultaat wijzigt, verschuift of vervalst met het oog op meerderheid voordelen door over te lopen, dan heeft de regeling van het kiesrecht in de kieswet geen zin meer en ook niet de wettelijke resultaten van verkiezingen als volkswil, evenals de evenredige zetelverdeling op grond van ontvangen stemmen, omdat de Gouverneur en de Twaalf toch het gewijzigde stembus resultaat eigenmachtig naar eigen hand zal zetten, door overgelopen mandaten zonder constitutionele democratische volkswil te beschouwen als volwaardige constitutionele mandaten als meerderheid, wat het niet is!
  Men hoeft niet geschoold te zijn, om te kunnen begrijpen, waarom de legislatuur het meerderheidsstelsel verving door de “evenredige vertegenwoordiging”. Een belangrijke wijziging, die kennelijk noch de Gouverneur noch de Twaalf noch ‘WaarGaatDitEilandNaar Toe hebben begrepen, en daarom in de fout gaan.
  Weer Nardy erbij: Lijkt wel op de Curaçaose EMMA Pontonbrug!

 6. @R. Willems.
  Ik houd het liever inhoudelijk dan te gaan raaskallen. Holle vaten klinken het hardst. Het venijn zit hem in je zinsnede “die hun mandaat verliezen door over te lopen”.
  Jij en ik weten dat deze zinsnede niet correct is. Het is een andere discussie of je het hier wel of niet mee eens bent. Helaas voor jou, en de huidige illegale demissionaire regering, moet je nu leven met de regels die nu gelden.
  @Nardy Het regent al twee weken aan een stuk in Belgie. Ik zou ook depressief worden 8)

 7. @R.Willems:

  Nu weet ik toevallig dat WaarGaatDitEilandNaarToe inhoudelijk juist zeer goed is geinformeerd, intelligent, weet waar hij over spreekt en ook maatschappelijk uitermate betrokken is. Bovendien een gerespecteerd forum participant. Door bijna iedereen, behalve u. Hoe komt u er toch bij uzelf zo boven anderen te verheven? Vindt u het echt nodig mensen aan te vallen, af te kraken, te vernederen en zelfs met de dood te bedreigen (zie mijn vorige comment)?

 8. WGDENT,
  Nu pas zie ik het woord België. Ja, het is in België inderdaad anders. Welke wet telt rekenkundige en constitutionele mandaten bij elkaar om een meerderheid te krijgen? Rekenkundig wil juist zeggen nep, zwendel!
  Dat bij jullie nep beschouwd wordt als een volwaardig mandaat, dan is het erg triest gesteld met jullie. Bidden zal jullie niet meer kunnen redden, uit jouw praat blijkt al de reeds ver gevorderde ratten mentaliteit. De volgende stap is elkaar aanvallen (zo te zien is het zover als moordernaars) en opvreten van de ellende. De ellende is groot en jij beseft het niet eens. Triest kerel erg triest!! ik knijp mijn neus dicht en neem grote afstand!

 9. @WaarGaatDitEilandNaarToe,

  Ik heb zo’n indruk dan je noch van toeter noch van blazen afweet. Je slaat maar uit en denken bij jou is ver te zoeken! De wet heeft hier niets te maken. Het democratisch volk bepaalt, en maakt zelf de wetten. Jij zweeft…..de wet is, wil van het volk net als een meerderheid door wil van het volk en niet door overlopers…..die hun mandaat verliezen door over te lopen en gewezen is op nieuwe verkiezingen. WGDENT jij hangt de gans uit!

 10. R. WIllems:

  U kunt blijven proberen orakels te verkondigden die niemand begrijpt.
  U kunt iedereen proberen belachelijk te maken,
  U kunt zelfs proberen mij (en mijn familie) met de dood bedreigen als ik een open brief schrijf (https://www.versgeperst.com/nieuws/164695/ingezonden-open-brief-aan-het-volk.html#comment-53278),

  Maar het zou menigeen op dit forum best verblijden als u normale heldere leesbare taal gebruikte, en dan het liefst zonder de persoonlijke aanvallen of bedreigingen.

 11. het reglement van orde van de Staten is te lezen op
  http://akshonsivil.com/files/56407859.pdf

 12. De voorzitter is verplicht een vergadering te beleggen, indien 3 of meer leden de aanvraag doen. Daarnaast is de verplichting met opgaaf van redenen. Zo staat het in het reglement.
  Waarom opgaaf van redenen, niet om dit te laten beoordelen door de voorzitter, maar voor iedereen duidelijk waar de vergadering en dit agendapunt over zal gaan, zodat men zich daarop kan voorbereiden. Als dit wel ter beoordeling van de voorzitter zou zijn dan is dit dictatuur, aangezien dan de voorzitter zou kunnen bepalen waarover wel en waarover niet vergaderd kan worden. Het zijn uitsluitend de 21 leden die in meerderheid hierover kunnen beslissen. Van belang is de 21, aangezien indien de meerderheid altijd hierover zou beslissen dit ook dictatuur is, aangezien democratie wel inhoud eerst luisteren naar elkaar en vervolgens kan daarover gestemd worden. Dus zal willekeurig welk onderwerp ook op de agenda gezet is altijd behandelt moeten worden!, dat is democratie.

 13. @ R. Willems
  De wet maakt geen onderscheid in een rekenkundige of constitutionele meerderheid. Of is dit in Belgie anders 8)

 14. @Cur Eye

  Jij niet Cur Eye?
  Ik geloof niet in jouw zaligheid!

 15. @R.Willems “welke voorzitter gaat nu zijn eigen graf delven” dus je geeft toe dat in ieder geval “DEZE” voorzitter zijn eigen belang boven landsbelang zet?

 16. @WaarGaatDitEilandNaarToe,

  Ik hoop dat jij mij zal verstaan! Van de 11 die jij bedoelt, zijn alle 11 overeenkomstig het verkiezingsresultaat, constitutioneel waardig op grond van de wil des Volks?
  Of ben je ook in de niet slimme fascinatie geraakt van een rekenkundige 11 maar geenszins constitutioneel volgens stembusresultaat en daarom nooit of te nimmer een meerderheid zal kunnen vormen als de som van constitutionelen en niet constitutionelen!
  Kan jij het volgen of kom je tekort? Je zegt het maar!

  Zorro,

  Jij zit er mee hé! Zo moet het: jou grote mond snoeren en doen beseffen hoe klein jij bent!

 17. @ R. Willems De staten tellen 21 leden. 11 is in dit geval dus een meerderheid. Of is dit in Belgie anders 8)

 18. Allemaal mooien stukjes maar heeft deze dhr Asjes dan ook totaal geen zelfrespect, dat hij andere niet respecteert is duidelijk maar geen zelfrespect tja dan ben je volgens mij ziek erg ziek.

 19. Is met mogelijk voor de redactie van Versgeperst om MINSTENS 1 van de 2 gelijke reacties van Willempie te verwijderen? Comments overigens, die iedereen hier allen maar ergeren en het niveau ernstig naar beneden halen.

 20. Ik kan met drie argumenten uitleggen waarom het drogredenen zijn van Asjes:

  1)Volgens die artikelen HOEFt hij dus geen vergadering uit te roepen, maar MAG hij het wel. Het is dus niet een verplichting, maar een keuze van dhr. Asjes. En gezien een agendapunt was om hem af te zetten kan iedereen zien dat het puur eigenbelang was om geen vergadering uit te roepen

  2) Dhr. Asjes beroept zich steeds op het reglement van orde van de staten, die hem de mogelijkheid bieden te doen wat hij gedaan heeft. Hij vergeet echter het staatsrecht dat boven diet regelement staat

  3) Iedereen snapt dat in een democratie mensen samen moeten komen om beslissingen te nemen. Asjes heeft door zijn handelen de hele idee van democratie vergruisd.

 21. Beste heer Pasman, een mooi stukje werk heeft u hier neergezet. Ik vrees alleen dat deze poppenkast vandaag (maandag 17-9-’12) niet voorbij zal zijn. Sterker nog, er is volgens mij helemaal geen sprake van een poppenkast, maar van doelbewuste opzet van de (oude) regeringspartijen om een aantal zaken nog vóór de verkiezingen te regelen, op kosten van de belastingbetaler uiteraard. Dit wordt vergemakkelijkt doordat er de facto sprake is van een coup.

 22. @ H.Pasman,

  Het is zeer te betwijfelen of de vraag die dhr. Pasman zich afvraagt of dhr. Asjes gelijk heeft of niet als relevantie beschouw zal kunnen worden. De genoemde Elf vraagt een vergadering met als onderwerp het benoemen van een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter om de zittende voorzitter en ondervoorzitter weg te kunnen sturen. De essentie van die vraag, is niet een vergadering houden of afwijzen, maar beschikt men over die noodzakelijke meerderheid (of het 11 of twaalf is) om het gevraagde te kunnen uitvoeren. Afgezien of men beschikt over die meerderheid of niet, welke voorzitter gaat nu zijn eigen graf delven, wanneer er een art. bestaat, dat hij niet verplicht is gezien de demissionaire omstandigheden en de geplande verkiezingen. Dhr. Pasman verwart kennelijk hier, een rekenkundige meerderheid die als machteloos beschouwd moet worden, met een constitutionele meerderheid overeenkomst verkiezingsresultaat als volkswil.
  Bij conflicten, waarbij een parlementaire meerderheid in ernstige discussie is geraakt, ligt altijd, zonder meer nieuwe verkiezingen voor de hand wat in dit geval ook het geval is. Ook ziet de heer Pasman de rancuneuze en provocatieve gemoederen over het hoofd. Alleen dit laatste is reeds voldoende, hoe dan ook alle vergaderingen op te schorten!
  Uw zienswijze, mijnheer Pasman, lijkt absoluut niet zo zuiver overtuigend, zoals U het wil doen voorkomen.

 23. Dank Henk, heel fijn dat je eea zo duidelijk uiteen hebt willen zetten voor de sceptici onder ons.

  Maw nog een paar protoculaire zaken: een beschikking laten maken en deze vervolgens doen toekomen aan oa de griffier van de staten en Asjes en Thode officieel laten weten dat hun benoeming ongedaan is gemaakt en of ze hun dienstwagen, boduguards en Ipads terstond willen inleveren. Zelfde geldt uiteaard ook voor Schotte en zijn 10 rovers.

 24. We kunnen artikelen van Staatsregeling, Reglement van de Orde van de Staten van Curacao, Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden, EVRM noem maar op, citeren ze blijven zitten waar ze zitten en het kan ze niks schelen.

 25. @ H.Pasman,

  Het is zeer te betwijfelen of de vraag die dhr. Pasman zich afvraagt of dhr. Asjes gelijk heeft of niet als relevantie beschouw zal kunnen worden. De genoemde Elf vraagt een vergadering met als onderwerp het benoemen van een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter om de zittende voorzitter en ondervoorzitter weg te kunnen sturen. De essentie van die vraag, is niet een vergadering houden of afwijzen, maar beschikt men over die noodzakelijke meerderheid (of het 11 of twaalf is) om het gevraagde te kunnen uitvoeren. Afgezien of men beschikt over die meerderheid of niet, welke voorzitter gaat nu zijn eigen graf delven, wanneer er een art. bestaat, dat hij niet verplicht is gezien de demissionaire omstandigheden en de geplande verkiezingen. Dhr. Pasman verwart kennelijk hier, een rekenkundige meerderheid die als machteloos beschouwd moet worden, met een constitutionele meerderheid overeenkomst verkiezingsresultaat als volkswil.
  Bij conflicten, waarbij een parlementaire meerderheid in ernstige discussie is geraakt, ligt altijd, zonder meer nieuwe verkiezingen voor de hand wat in dit geval ook het geval is. Ook ziet de heer Pasman de rancuneuze en provocatieve gemoederen over het hoofd. Alleen dit laatste is reeds voldoende, om hoe dan ook alle vergaderingen op te schorten en wat er komt, komt!
  Uw zienswijze, mijnheer Pasman, lijkt absoluut niet zo zuiver overtuigend, zoals U het wil doen voorkomen.

 26. Het enige punt waarop ik reageer is de vermelding “statenvoorzitter Asjes”. Volgens democratische begrippen is deze Asjes door de meerderhied van de Staten begin verleden week (ik dacht maandag) van zijn functie ontheven.

 27. Asjes heeft zich hiermee schuldig gemaakt aan een misdrijf waarop levenslange gevangenisstraf staat. En terecht.