• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – De verkiezingen in Nederland zijn slechts een paar dagen van ons verwijderd en de strijd loopt langzaam op. Op wie wordt er gestemd en wat is belangijk? Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OcAN) zette de partijen en hun mening over Koninkrijksrelaties op een rijtje.

VVD
VVD is van mening dat immigratie uit de overzeese gebiedsdelen, waaronder de voormalige Nederlandse Antillen, een stroom kansarme migranten richting Nederland laat komen. De VVD wil de vestiging van kansarme migranten uit Curaçao, Aruba en Sint Maarten tegengaan door criteria te verbinden aan een permanent verblijf in Nederland. Dit is volgens de partij in lijn met de voorwaarden die de landen zelf stellen aan Nederlanders die zich daar willen vestigen (een bepaald inkomen, geen strafblad). Het gehele verkiezingsprogramma kun je hier downloaden.

PvdA
“Ook de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba horen bij Nederland”, vindt PvdA. “Het proces waarbij de eilanden direct onder Nederlands bestuur worden gebracht verloopt ondanks alle inspanningen niet goed.” De PvdA wil dit verbeteren door beter gebruik te maken van lokale kennis. “Er wordt teveel met een Europees-Nederlandse bril gezocht naar oplossingen. Wat lokaal kan, moet lokaal worden gedaan”, aldus de partij. Verder moet de minister van Binnenlandse Zaken de regie stevig ter hand nemen. Alleen zo kan volgens PvdA worden voorkomen dat alle ministeries apart met al hun ambtenaren tegelijkertijd hun plannen doorvoeren. De partij streeft naar een vruchtbare samenwerking met een minimum aan intercontinentale reizen. Het gehele verkiezingsprogramma kun je hier inzien.

PVV
PVV streeft naar afscheid van de Antillen. Nu nog in het Koninkrijk, maar als het aan de PVV ligt, behoren alle zes eilanden snel tot het buitenland. De partij zegt de eilanden volledige soevereiniteit te gunnen, hoe eerder hoe beter. “Eilanden met een corrupt bestuur als Curaçao ontvangen met onmiddellijke ingang geen cent meer van Nederland”, aldus PVV. Het gehele verkiezingsprogramma kun je hier inzien.

SP
“Bij het opstellen en uitvoeren van beleid voor Bonaire, Saba en Sint Eustatius wordt voortaan veel meer rekening gehouden met de bijzondere schaal en omstandigheden van de eilanden”, stelt SP. Nederland kan geen verantwoordelijkheid nemen voor goed bestuur op Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Daarom wil de partij een nieuw Statuut voor het Koninkrijk, waarin de landen elkaar hulp bieden op basis van gelijkwaardigheid. Het gehele verkiezingsprogramma kun je hier inzien.

D66
D66 wil dat Nederland als betrouwbare partner meewerkt aan goed bestuur, capaciteitsopbouw, kennisuitwisseling, digitale burgercommunicatie en financiële weerbaarheid. Voor Bonaire, Saba en Sint-Eustatius draagt Nederland volgens D66 verantwoordelijkheid. “De transitie naar bijzondere gemeenten gaat gepaard met de nodige groeistuipen.” D66 wil dat Nederland zich constructief en zonder betutteling opstelt. Daarbij wil de partij een digitaal aanspreekpunt voor inwoners van de BES-eilanden voor vragen, suggesties en klachten over de overheid. Het gehele verkiezingsprogramma kun je hier inzien.

GroenLinks
“De inwoners van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zijn gelijkwaardig aan de inwoners van het Europese deel van Nederland”, stelt GroenLinks. De partij wil speciale aandacht geven aan onderwijs, sociale zekerheid, gezondheidszorg en milieubeleid op de eilanden van het Caribische deel van Nederland. Het gehele verkiezingsprogramma kun je hier inzien.

ChristenUnie
ChristenUnie pleit voor een samenbindende Grondwet. In de Grondwet wordt een algemene bepaling opgenomen. Deze bepaling geeft uitdrukking aan de historische identiteit en de dragende waarden van de Nederlandse samenleving. Ook wil de ChristeUnie dat de Nederlandse taal grondwettelijk verankerd wordt. “Aan de overige talen in het Koninkrijk, Papiaments en Engels, wordt in het Caribisch deel van Nederland op gelijke wijze recht gedaan.”

Christenunie: Koninkrijk na 10-10-10
Het nieuwe Koninkrijk voldoet volgens de partij nog niet afdoende aan een essentieel vereiste in een rechtsstaat: de gelijkwaardigheid van alle burgers binnen het Koninkrijk. “In een nieuw Masterplan voor het Koninkrijk der Nederlanden moet een oplossing worden gevonden voor het ‘democratisch gat’ bij beslissingen die de autonome landen in het Caribische gebied aangaan.” ChristenUnie vindt dat Curaçao en St. Maarten nog een lange weg te gaan hebben. “De rechtshandhaving, het democratiseringsproces en de overheidsfinanciën verdienen verdere versterking. De sociale en economische positie vraagt aandacht. Aruba ziet zich na een periode van bloei geconfronteerd met een groot begrotingstekort.” ChristenUnie streeft naar het terugdringen hiervan in samenwerking met Nederland.

ChristenUnie: maatregelen
– Respect voor de eigen taal, cultuur en tradities van de eilanden
– Vrij verkeer van personen binnen het Koninkrijk
– Het waken over de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van het bestuur blijft een zaak van het Koninkrijk
– Geen nodeloze en eindeloze beperking van de autonomie van de nieuwe landen

Christeunie: maatregelen BES
– Zorgvuldige integratie
– Inspraak eilandsbesturen en eilandbewoners
– De vrije uitkering wordt verhoogd
– Sociale voorzieningen op peil
– Mogelijkheden voor terugkeer van geschoolde werknemers
– Beter investeringsklimaat
– De eigenheid en cultuur van Bonaire, St. Eustatius en Saba verdienen bescherming
Het gehele verkiezingsprogramma kun je hier inzien.

SGP
De SGP vindt het niet gewenst als de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, die onderdeel uitmaken van Nederland, ethisch verwerpelijke zaken opgedrongen krijgen. “Bij zulke fundamentele thema’s is de vrijheid om een eigen beleid te hebben voor deze delen van Nederland gewenst. Bonaire, Sint Eustatius en Saba moeten de vrije ruimte houden om geen abortus, euthanasie, homohuwelijk of prostitutie op hun eilanden te willen.” Datzelfde geldt voor de andere landen binnen het Koninkrijk: Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De partij vindt dat drugshandel- en gebruik binnen het gehele Koninkrijk streng bestraft moeten worden; goede en betaalbare zorg- en onderwijsvoorzieningen moeten worden gewaarborgd en koopkrachteffecten die ernstige inbreuk maken op de levensstandaard op de BES-eilanden, moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. Het gehele verkiezingsprogramma kun je hier downloaden.

Partij van de Dieren
“Op Bonaire, Saba en Sint Eustatius komen meer dan 10.000 verschillende plant- en diersoorten voor, waaronder flamingo’s, leguanen en orchideeën”, stelt de partij. “Deze bijzondere natuur verdient goede bescherming.” De partij wil dit bereiken door de Rijksoverheid steun te laten geven via regels, handhaving, kennis en financiële bijdrages. Ook achten zij bescherming van de koraalriffen een prioriteit. Het gehele verkiezingsprogramma kun je hier inzien.

50 plus partij
De 50 plus partij vindt dat bewoners van de BES-eilanden niet alleen dezelfde plichten, maar ook dezelfde rechten hebben als alle andere Nederlanders. Ook willen zij de groeiende onvrede op de eilanden serieus nemen. Het gehele verkiezingsprogramma kun je hier inzien.

6 reacties op “Nederlandse partijen over Koninkrijksrelaties”

 1. Curacao is uit beeld.
  We zijn een zelfstandig land binnen het koninkrijk.
  En NL wil zich daar zo min mogelijk mee bemoeien.
  Alleen Wiels blijft roeptoeteren, dat NL weer wil koloniseren.
  een van zijn vele leugens….
  en zijn gehersenspoelde aanhang blijft hem geloven.

 2. @ monkey, ja die zullen wel denken met dat payaso gedoe willen wij absoluut niets te maken hebben en zinnen op een manier om van ons af te komen.

 3. Deze info komt wel heel erg laat ! Als die straks voor de Curacaose verkiezingen ook zo laat komt heb je er weinig aan!
  De namen op kieslijsten alhier zijn bekend maar programma’s van de diverse partijen ontbreken voorlopig. Net als de info over de opleiding van de op de lijsten geplaatste personen.
  Maar ja, dat zijn we al vele jaren gewend. We stemmen op het poppetje nietwaar?

 4. De CristenUnie is voorstander van “Vrij verkeer van personen binnen het Koninkrijk”, heb onze lokale roeptoeters hier nog niet over gehoord. Kan natuurlijk zijn dat, omdat het in het Nederlands geschreven staat zij het niet begrijpen, maar daar hebben wij toch een gevolmachtigd minister voor om de taalbarrière te slechten.

 5. Inderdaad is Curaçao vrijwel volledig uit beeld van de Nederlandse politiek. Men kan er maar beter aan beginnen te wennen dat Curaçao voor Nederland en de Nederlandse politiek een gepasseerd station is.

 6. Zo te lezen gaat het alleen over de BES eilanden. Curacao is uit beeld.