• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Statenvoorzitter Ivar Asjes laat in een betoog van bijna drie pagina’s zijn standpunt weten over de brief van twaalf Statenleden aan gouverneur Frits Goedgedrag. In de brief , verzonden op 28 augustus, verzoeken de Statenleden de gouverneur om een raadplegingsronde te starten voor een interim-kabinet.

Bij het beoordelen van het verzoek van de nieuwe meerderheid in de Staten om een interim-kabinet te vormen en aan te stellen, dienen mijns inziens de volgende aandachtspunten in acht te worden genomen.

Op 3 augustus 2012 heeft een meerderheid van de Statenleden in het openbaar te kennen gegeven bereid te zijn om onderling een nieuwe coalitie te vormen. Feit is dat deze meerderheid tot stand gekomen is nadat twee Statenleden zich van hun onderscheidene fracties hebben afgescheiden. Met genoemde nieuwe meerderheid is er een wijziging getreden in de aanvankelijke samenstelling van de Staten als gevolg van de verkiezingen van 27 augustus 2010. In wezen is deze echter dusdanig van aard dat niet langer gesteld kan worden dat de nieuwe verhoudingen binnen de Staten vergelijkbaar zijn met het resultaat als door de wijde kring van stemgerechtigden na 27 augustus 2010 is bepaald.

Niettegenstaande deze openlijke bereidwilligheidsverklaring heeft de Gouverneur van Curaçao zijn medewerking verleend aan de totstandkoming van het besluit tot ontbinding van de Staten d.d. 3 augustus 2012. Dit besluit welk gebaseerd is op artikel 53 van de Staatsregeling van Curaçao, bepaalt dat ontbinding van de Staten tevens een last inhoudt, dus een verplichting, tot het uitroepen van nieuwe verkiezingen. Dit besluit is mijns inziens correct, zeker gelet op de hierboven gesignaleerde wijze van totstandkoming van de nieuwe meerderheid. Bovendien rechtvaardigen de uitspraken van de Procureur Generaal dat het Openbaar Ministerie ambtshalve een onderzoek is gestart naar de mogelijke omkoping van Statenleden eveneens dit besluit. De mogelijkheid dat onder de nieuwe meerderheid zich Statenleden kunnen bevinden die door omkoping hun steun aan het huidige (demissionaire) kabinet hebben onttrokken, is immers niet uitgesloten.

Overigens vermeldt de nieuwe meerderheid in haar brief dd. 3 augustus 2012: “Ondergetekenden zijn zich ervan bewust dat gelet op de huidige algehele verslechterde situatie en de algehele onzekerheid die in alle gelederen van onze samenleving leeft, het gewenst is dat er duidelijkheid geschapen wordt voor wat betreft het bestuur van ons land”.

Thans verzoekt deze nieuwe Statenmeerderheid de vorming van een interim kabinet en het onmiddellijke en feitelijke ontslag van het reeds demissionaire kabinet Schotte. Het feitelijke ontslag van het demissionaire kabinet zal onmiskenbaar een bestuursvacuüm met zich meebrengen, hetgeen een ongewenste en juridisch onstaatsrechtelijke situatie is. Het Land zal letterlijk onbestuurd zijn en een dergelijke situatie is ondenkbaar en onacceptabel. Daarmee zal in die periode ook in bestuurlijke zin juist onduidelijkheid geschapen zijn, hetgeen nu juist voor de nieuwe Statenmeerderheid conform hun brief van 3 augustus 2012 een dringend punt van zorg is.

Bovendien is er praktisch het volgende knelpunt, immers de leden van het interim kabinet dienen per slot van rekening ook ‘gescreend’ te worden en het is een bekend feit dat een dergelijke procedure de nodige tijd vergt. Opgemerkt zij dat de laatste uitgevoerde ‘screening’ van een minister zeker twee maanden in beslag heeft genomen. Het is voorts de vraag of een interim kabinet oplossingen zal kunnen aandragen voor de door de nieuwe Statenmeerderheid geschetste situatie waarin het Land Curaçao thans zou verkeren. Zoals bekend, duren kabinetsformaties op Curaçao niet al te lang. Dus zelfs na het aantreden van een interim kabinet zal deze in feite voor een zeer korte periode functioneel kunnen zijn en is het allerminst realistisch te verwachten dat de door de nieuwe Statenmeerderheid beschreven problemen binnen zo’n korte periode kunnen worden aangepakt; laat staan opgelost.

Overigens kan iedereen die de Statenvergadering van 24 augustus jl. heeft gevolgd of nog via: www.parlamentodikorsou.tv wil nagaan, inzien dat er geen sprake was (of is) van “abrupt en zonder motivering uitstellen” van deze vergadering, zoals de nieuwe Statenmeerderheid in haar brief dd. 28 augustus 2012 op leugenachtige wijze verklaart. Een nog grotere leugen van de nieuwe Statenmeerderheid in de genoemde brief dd. 28 augustus jl. is hun verklaring dat ik “stellig” zou hebben verklaard geen Statenvergaderingen meer te zullen bijeenroepen vóór de door de regering Schotte uitgeschreven verkiezingen van 19 oktober 2012. Hetgeen ik tijdens de genoemde Statenvergadering van 24 augustus jl. heb aangegeven is dat ik conform de memorie van toelichting van artikel 53 van de Staatsregeling, te weten: “De Staten kunnen ondanks het besluit tot ontbinding allerlei zaken blijven afdoen, en in functie zijn voor het geval zich bijzondere omstandigheden voordoen”, het niet nodig acht om openbare vergaderingen bijeen te roepen mits het “bijzondere omstandigheden” betreft.

Bovendien is het diep triest te moeten constateren dat deze nieuwe Statenmeerderheid kennelijk niet wil inzien dat de Staten geen bevoegdheid hebben om (demissionaire) ministers te “ontslaan”, zoals vermeld in de genoemde brief dd. 28 augustus jl. Verder gaat deze nieuwe Statenmeerderheid geheel voorbij aan het feit dat de vertrouwensregel voor een demissionair kabinet anders werkt dan voor een niet-demissionair kabinet.

Een demissionair kabinet is toch al voornemens heen te gaan, dus heeft het uitspreken van wantrouwen weinig betekenis. Vandaar dat het nooit eerder in de Parlementaire geschiedenis van het Koninkrijk is voorgekomen dat (een meerderheid van) een Parlement een motie van wantrouwen heeft ingediend tegen een demissionair kabinet als geheel of alle individuele demissionaire ministers.

Gezien de reeds op 19 oktober aanstaande verkiezingen komt het mij voor dat instemmen met het desbetreffende verzoek van de nieuwe Statenmeerderheid tot een bestuurlijke chaos zal leiden in aantocht naar deze verkiezingen. De Gouverneur dient consistent te blijven. Deze verkiezingen zijn op 3 augustus 2012 uitgeroepen en alle politieke partijen hebben inmiddels op 31 augustus jl. hun lijsten van kandidaten reeds ingediend. Alle vereiste formaliteiten zijn in acht genomen en de nodige voorbereidingsmaatregelen zijn al getroffen. Welke aktie dan ook die zal kunnen leiden tot een welbewuste verstoring of onderbreking van het krachtens het Landsbesluit dd. 3 augustus jl. zorgvuldig opgestarte wettelijke traject dient voorkomen te worden. Het intussen bij het volk opgewekte vertrouwen dat zij op 19 oktober a.s. haar democratisch recht zal mogen uitoefenen om haar nieuwe vertegenwoordigers in de Staten te kiezen, mag dan ook nooit en te nimmer worden geschaad.

Willemstad, 4 september 2012,

___________
drs. Ivar Asjes

28 reacties op “Ingezonden: Standpunt Ivar Asjes verzoek interim-kabinet”

 1. @ Willems. Nee, dat kunnen de Staten niet. De Gouverneur is niet gekozen, maar benoemd door de Kroon.

 2. @Willems,

  over inhoudelijk ergens op in gaan gesproken.
  bent u ooit ingegaan over de MOT meldingen, de fraude praktijken en het doodrijden van een 65 jarige dame door de heer Gerrit Schotte onder invloed.
  over zijn contacten met Maffia figuren zijn vele reizen naar Haiti en uberhaupt zijn vele reizen.
  zijn hoffotograaf en zijn auto met sirene en een colonne motorpolitie alsof hij de president is van USA ipv een eiland zo groot als de gemeente Almere.
  en hoe u er toe bent gekomen dit allemaal te accepteren en zijn beleid te steunen van uit het verre Belgie?
  U weet ook inmiddels de toestanden over onze minister van gezondheid.
  de millieu ramp bij Jan Kok, de winkeldiefstallen, diploma fraude, alcoholmisbruik?
  kunt u daar ook nog eens inhoudelijk op in gaan?
  zo kan ik over meerdere ministers een lijstje maken, maar stop even want u bent waarschijnlijk te hoog geschoold om iets te kunnen begrijpen van de realitiet hiet op het eiland..
  volgens uw normen kan een land geregeerd worden door Maffia…….

 3. Hilary Clinton noemde in Republica Dominicana vetkuifje een “stupid little boy”, omdat hij bleef drammen om met haar te willen spreken. Hoe zou Asjes er bij haar van af komen?

 4. Minister Jamoloodin het was gisteren gezellig he in Omundo met je vriendinnen en je 10 bodyguards zo populiar ben je dat je bodyguard nodig heb en de volk maar kreperen bon gobernacion !!!

 5. @R.WIllems. de meerderheid wil de regering weg hebben.. Jij had er prat op dat de regering de meerderheid had en wij maar hun corrupte zooi moesten laten gaan.. Dat is dus nu anders! Maar idd door juridische trukjes en blijkbaar een slechte staatsregeling is nu de minderheid aan de macht met alle gevolgen van dien.

 6. @R.Willems, Als het volk in meederheid kiest voor een onafhankelijk Curacao is de functie van gouverneur exit. Zo werkt dat in een democratie. Ook als NL van de koningin af zou willen is dat geen probleem. Wel natuurlijk met een meerderheid en wat extra drempels om de stabiliteit van bestuur te waarborgen. Ik denk als de Staten een motie van wantrouwen tegen de gouverneur zouden aannemen, dat hij per direct wordt vervangen. Een democratie werkt wel voor en met democraten.

 7. @Pukkie,
  De meerderheid, die jij voor hebt, dus de macht en wil, kan die de gouverneur ook naar huis sturen? Zoniet is meerderheid dan geen meerderheid en macht in de zin die jij bedoelt!

 8. Zo gaat dat in would-be democratieën . Maar met een kletsverhaal van drie kantjes is de meerderheid nog steeds de meerderheid. En in de Staten geldt de wil van de meerderheid. Niet die van gisteren, niet die van morgen, maar de meerderheid van vandaag. De stem van ieder Statenlid geldt, zonder last of ruggespraak. Wellicht niet perfect, maar dat is wel wat er staat in de wet. Wetten aanpassen ? Prima, maar wel met een Statenmeerderheid.

 9. Denk dat dit een formaliteit was. De gouverneur zal het voor de vorm gevraagd hebben. Waar ik wel benieuwd naar ben: Heeft de gouverneur het gevraagd aan de STATEN of alleen aan de voorzitter? Verder denk ik dat Asjes aantoont dat er wat moet veranderen (er moet een interim regering komen) omdat hij in de huidige situatie de democratie van ons land platlegt. Als de gouverneur dus meewerkt aan een interim regering (hoezo screening, nu wel?) dan is die impasse ook weg en kan de democratie worden hersteld en kan er een andere voorzitter van de Staten gekozen worden. Waar wachten we op?

 10. Er moeten nog snel wat mensen in de overheid aan werk worden gezet. Vrouw van Asjes, Bysdie van Jamaloodin, bysides van Schotte, Vrouw van Koeiman, Druktank voor de vrouw van Cooper.

 11. Het nadeel van een nieuw kabinet met “oude “ministers is dat deze niet meer “gescreend “hoeven te worden. Dus komen we nog niet van de problemen af.

 12. DICTATOR Asjes probeert met een “woordendiaré” te bluffen dat hij gelijk zou hebben…
  MAAR een oplettende lezer valt direct op dat enige doel hiervan is:
  * zetel Asjes en Thodé illegaal vasthouden
  * huidige regering beschermen om laatste maanden nog zoveel mogelijk de ede schatkist leeg te roven
  * regering tijd te gunnen hun malversaties en mismanagement uit te wissen
  * veilig stelen van een dik pensioen
  STOP deze maffioso activiteit van DICTATOR Asjes !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
  Geen …”hopen” op reactie Gouverneur of “ingrijpen” NL …… ZELF keihard in de tegenaanval en deze CRIMINELEN stoppen en veroordelen voordat het te laat is .

 13. zodra deze man de mond open doet stinkt het net zo erg dan als ik bij mij thuis de beerput open doe.

 14. En wij ( zonder een paar ministers want die betalen niet), wij betalen deze man zijn salaris, wij de belasting betaler zodat deze man de democratie buiten kan houden omdat hij het denkt allemaal te weten.
  Ik will mijn geld terug! Ik wil democratie en geen dictatuur. Asjes bai fliet !!

 15. Wat de probleem is dat hij het allemaal zelf heeft bedacht, hij vindt het niet nodig want we hebben binnenkort toch verkiezingen en er moet gescreend worden en nog meer, dus gaan we maar niets laten horen van de meerderheid in de staten, want hij alleen maakt het wel uit dat dit de weg is.
  Dit soort mensen heet dictators en ze hebben niets met democratie, ze schuilen achter wat ze uitkomt en zoals ze denken dat ze het kunnen gebruiken, 3 paginas verschuilen lees ik, en waarom? Om de democratie terug te houden. Asjes ta un berkwensa pa nos pais !!

 16. wat als we een rechtzaak beginnen tegen deze regering bij het internationale gerechtshof in Den Haag.

  dit ondermeer inde gedachte waarvoor dit gerechtshof is.

  Namelijk:
  andere onmenselijke daden van een gelijkaardig karakter die opzettelijk groot lijden of aanzienlijk schade aan het lichaam, aan de geestelijke of fysieke gezondheid toebrengen.

  want geestelijk doen deze regeerders mij wel veel pijn.

 17. Jasjes wil president van de Staten blijven en vindt dat alleen nieuwkomers gescreend moeten worden, terwijl de huidige ploeg niet eens volgens de regels gescreend is. De bewijzen stapelen zich op.

 18. Doelbewust werken naar welzijn van het Eiland.
  Het lijkt dat alle stromen die moeten leiden naar welzijn van dit Eiland door eenzijdige politieke macht beinvloedbaar zijn. Men kan kennelijk de geldstroom aan banden leggen en de koopkracht verlagen, waarbij mensen in wanhoop raken.
  Zelf heb ik grote problemen met het objectieve denksysteem, een algemene drijfsveer die de maatschappij moet bewegen tot energieke bewegingen. De meest elementaire wijze van discussiëren en debatteren om door te kunnen stoten naar op niveau ontwikkelen van onze gemeenschap, ziet men telkens en telkens vastlopen door :persoonlijk worden en persoonlijke elementen inbrengen die niet ter zake zijn, dus afgaan!
  Telkens weer bewust of onbewust het persoonlijk worden bij gebrek aan doelgericht denken, het vormgeven aan gezamenlijk denken en streven naar beter leefomstandigheden. Het is jammer, zeer jammer!
  Het is niet gemakkelijk maar het is goed, bewust “persoonlijke issues” op afstand te houden om zakelijk op te kunnen denken en opbouwen. Moeilijk is het zeker indien men het niet voorkomt!
  om

 19. In een oogopslag zie je al wat Asjes hier wil: baantje en pensioentje redden met een brief vol drogredenen en schijnwerpingen. Inderdaad Sander: Asjes houdt stand vanweg die enorme betonplaat voor zijn hoofd!

 20. Barbapapa heeft dmv van z’n dagboek-briefjes weer laten zien hoe verschrikkelijk verschrompeld z’n “caleidoscopisch” wereld is. Slappe argumentjes met blabla-dit en blabla-dat in combinatie met “… Het intussen bij het volk opgewekte vertrouwen dat zij op 19 oktober a.s. haar democratisch recht zal mogen uitoefenen om haar nieuwe vertegenwoordigers in de Staten te kiezen, mag dan ook nooit en te nimmer worden geschaad.” maakt van z’n ingezonden “journaal” een circus pamflet van de jaren twintig toen men populisme nog kon verkopen voor een dubbeltje aan een verpauperd en dom volk.

  (Zucht!)

  Maar goed, wat kunnen we verwachten van een verdomde “megalomaniale” diva met diktatoriale neigingen die telkens weer nutteloos naar aandacht snakt. Krijgt die dat niet thuis, dan maar van het volk of van “Meh”-gedrag. Ik zou me doodschamen.

 21. @Tuna,

  netjes en juist geformuleerd…
  maar meneen Asjes heeft een betonnen plaat voor zijn hoofd en tunnelvisie, dus je zult hem hiermee niet bereiken.

 22. Ach Asjes, je hebt je naam ivm je verleden niet mee, directeurs baantje bij Selikor regelen voor het gaval dat het misging bij de staten, ( heb je het ten onrechte verkregen salaris al terugbetaald?) . Baantje voor je vrouw regelen, gebruik maken van CTB fondsen voor eigen gebruik welke je niet toekwamen, en je zit in de PS, een partij van domme schreeuwers die niets bieden behalve dan niet functionerende ministers die dan maar weer door een ander figuur moeten worden afgelost, en zich eigenlijk alleen maar inzetten om de sponsor fondsen weer solvabel te krijgen, en vooral het zaaien van tweespalt op de meest laag bij de grondse manier.

  Je houding is ondemocratisch, drammerig en autoritair, jij maakt het wel uit en de rest heeft maar zijn mond dicht te houden, zo niet dan is verwijdering het gevolg, dat is wel duidelijk. Je zult tot op zekere hoogte je gesteund voelen door wat onduidelijke en voor tweeërlei uitleg vatbare voorschriften, daarnaast beroep je je op een hoop gevoelsmatige zaken die dan allemaal op 19 oktober weer goed komen, en daarom doen we nu maar niets en zeg je tegen iedereen dat hij maar stil moet zijn.

  Ik denk dat je je eigen baantje aan het beschermen bent Asjes, want je zou wel eens naar huis gestuurd kunnen worden, daarnaast mag er niemand in de weg komen van de plannen van de huidige junta, en jij helpt op deze wijze daarbij. Even een vriendje bij de veiligheidsdienst neerzetten en ervoor zorgen dat alles wat er nog speelt als positieve partij propaganda voor de huidige junta uitgelegd kan worden, er is toch niemand die tegen mag spreken.

  Goed gedaan Asjes, je bent van alles, maar een echt democratisch denkend persoon ben je absoluut niet, je hebt er ooit eens van gehoord maar je en probeert zelfs “ de geest van democratie” met onduidelijke voorschriften en drogredennaties krampachtig buiten de deur te houden.

  Het stinkt hier op het eiland Asjes, en ik schaam me dood voor ons land waar de eerlijkheid, en ik bedoel dus echte democratische eerlijkheid, die niet gesteund hoeft te worden door onduidelijke voorschriften, dus ver te zoeken is en waar fraudeurs en habituele leugenaars en wanbetalers enz de dienst uit maken, en jij Asjes helpt ze daar bij, wees maar trots op jezelf en het land, ik en velen met mij zijn het absoluut niet.

 23. na 6 weken zoeken heeft ie google translate gevonden

 24. Alles is beter dan de huidige bestuurlijke chaos.

 25. Het is ten hemel schrijend dat PAR en PNP passief toekijken hoe de democratie door Asjes verkracht wordt. In het verleden hadden deze partijen nog de minderheid en konden ze dat als excuus gebruiken. Maar nu ze de meerderheid hebben doen deze partijen weer niets en laten ze alles gelaten over hen heenkomen.

  En Asjes moet zich diep schamen. Hij stelt in feite dat de regering nog 2-3 maanden mag stelen en graaien zonder dat de Staten daarop controle kunnen en mogen uitoefenen. Deze regering is door en door corrupt en de Staten moeten hen nog liever gisteren dan vandaag naar huis sturen.

 26. Idd Carlton.

 27. Dat het nog nooit is voorgekomen dat de staten een motie van wantrouwen tegen het gehele kabinet heeft gedaan is ook omdat het nog nooit zo erg us geweest met een falende en corrupte regering!

 28. Als drs. Asjes dit zelf verzonnen en geschreven heeft ben ik geneigd op hem te stemmen. Ik vrees echter dat hij het zelfs niet foutloos kan oplezen…