• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, een knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Vandaag Philippe Maaskant de kritiek van de Raad van Advies op de supplementaire begroting 2012.

De Raad vindt de stukken waarop ze advies moest geven erg slordig en niet realistisch en vindt de geheimzinnigheid over omvang en besteding Reserves en BRK gelden erg vervelend. Plannen vertragen, schattingen zijn te optimistisch. Wel wordt er 426.000 gulden extra uitgetrokken ter financiering van het project ‘Publieke Toiletten’ … Hieronder een selectie van de opmerkingen van de Raad ter illustratie.

Besparingen op het ministerie van Financiën van 2,2 miljoen gulden zouden grotendeels verband houden met de reclassificatie van de lasten in het ministerie van Financiën. Maar elders in de Algemene Beschouwingen staat dat deze personeelslasten dalen als gevolg van het natuurlijk verloop omdat 50 procent van de vacatures die daardoor ontstaan niet worden ingevuld. De Raad vraagt zich nu af wat het geval is en adviseert de teksten beter op consistentie te controleren. Dit maakt geen professionele indruk.

De kosten voor het nieuwe ziekenhuis zouden 350,5 miljoen gulden zijn,maar de Raad ziet toch dat de kosten van het project Nos Hospital Nobo, dus het Bouwfonds Nos Hospital Nobo, het Sanerings- en het Egalisatiefonds, inclusief de bouwrente, 385,6 miljoen gulden bedragen. Dat lijkt dus een beter getal.

De opbrengsten van grondbelasting dalen, terwijl je toch zou verwachten dat er meer belastbare objecten zijn gekomen. Hoe kan dat? Dat vraagt de Raad zich ook af.

De geraamde dividendopbrengsten 2012 zullen worden gehaald dankzij incidentele meevallers, kennelijk weet de regering dat nu al, [op zich curieus als het boekjaar nog niet is afgesloten], maar laat ze na te vertellen waar die meevallers dan uit bestaan. Waarom geen openheid over zaken die kennelijk al bekend zijn?

Op een aantal posten waarop substantiële bedragen zijn begroot, wordt dekking verkregen “vanuit BRK-middelen welke niet in 2011 zijn gerealiseerd” of worden “de reserves aangesproken” en wel voor een totaalbedrag van ongeveer 50 miljoen gulden.

Hoe er met reserves en BRK gelden wordt omgegaan [en hoeveel er is, en waarvoor bestemd..] is ook voor de Raad van Advies volstrekt onduidelijk gebleven, ondanks vragen aan Jamaloodin. Zijn antwoorden zijn niet helder. Het enige dat de Raad eruit kan opmaken is dat sommige middelen die al in het dienstjaar 2011 waren gecommitteerd voor bepaalde verplichtingen, waaronder de renovatie van “Sentro pro Arte”, in het dienstjaar 2012 weer zullen worden aangesproken voor die verplichtingen, maar dat is nauwelijks relevant. De Raad vindt [diplomatiek verwoord] dat er rond de geplande besteding van de BRK-middelen en de reserves geen geheimzinnigheid kan zijn.

De regering verwacht van minder belastingopbrengsten. De Raad wijst er fijntjes op dat dit al was te verwachten. De prognose van de Centrale Bank was destijds al veel lager dan wat de regering hanteerde voor haar begroting. De Raad heeft er toen op gewezen, maar dat advies is genegeerd. Nu moest weer aan Jamaloodin gevraagd worden van welk percentage groei/krimp hij uitgaat. En jawel, weer rekent de regering zich rijk. Waar de Centrale Bank een prognose voor de economie heeft in de bandbreedte van minus 0,1 tot minus 0,6, gaat Jamaloodin toch maar op minus 0,1 procent zitten. Dat kun je niet meer ‘voorzichtig begroten’ noemen. Dat is “whisfull thinking”.

De dekkingsmaatregelen voor een evenwichtige begroting moesten zorgdragen, zijn vertraagd. De Raad heeft de planning opgevraagd en concludeert dat er vertraging is bij de in te voeren maatregelen op het gebied van de gezondheidszorg, de ambtenarenpensioenregeling en het Ouderdomsfonds en het Weduwen – en wezenfonds. Wat de impact is op de begroting van deze [en mogelijk verdere] vertraging blijkt niet vast te stellen. De Raad vindt het ontwerp en de meerjarenbegroting daarom geen getrouwe en volledige weergave voor het dienstjaar 2012 en de daaropvolgende dienstjaren. Dat is een pittige kritiek!

Ook minister Hakim krijgt kritiek van de Raad. Enerzijds meldt de regering economische krimp maar ziet de Raad in de supplementaire begroting ook nauwelijks materiële wijzigingen voor nieuwe economische initiatieven. Ook zijn geen bedragen gebudgetteerd voor nieuwe economische initiatieven!

2 reacties op “Ingezonden: RvA over supplementaire begroting”

  1. @Zorro, zou me niets verbazen dat Terry Jamaloodin al heeft geholpen met dit. Terry Hernandez zijn rapportjes zijn ook niet van hoge kwaliteit.. geen ondezoek

  2. Wat moeten we met een “afgekeurde” minister. Misschien kan Terry Hernandez hem helpen a raison van NAF 500 per uur zoals nu ook in Nederland.