CURAÇAO – Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zal vervolgonderzoek doen naar de milieueffecten op het Gotomeer van de brand bij Bonaire Petroleum Corporation. Het bestuurscollege van Bonaire moet wel een ondersteuningsverzoek bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu indienen.

Het chemisch vervolgonderzoek zal zich in eerste instantie richten op de eventuele milieurisico’s van de mogelijke aanwezigheid en verspreiding van verontreinigde stoffen in de bodem, (grond)water, organismen en slib van het Gotomeer. Ook wordt er onderzocht of PFOS(perfluor octaan sulfonaat) aanwezig is. Deze stof kwam tot voor kort nog voor in brandblusschuim.

Vervolgstappen
Het RIVM zal het programma van eisen voor dit onderzoek in overleg met de directie Ruimte en Ontwikkeling van het openbaar lichaam Bonaire opstellen. Op basis van de uitkomsten van het vervolgonderzoek is het aan het bestuurscollege van Bonaire om te beoordelen of vervolgstappen noodzakelijk zijn, welke maatregelen tot de mogelijkheden behoren en wie daarvoor verantwoordelijk is.

Flamingo’s
Het bestuurscollege heeft ook financiële ondersteuning gevraagd bij het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie voor onderzoek door onderzoeksinstituut Imares naar mogelijke gevolgen voor de natuur, zoals het verdwijnen van flamingo’s in het Gotomeer. Een dergelijk onderzoek is pas zinvol als de resultaten van het RIVM vervolgonderzoek beschikbaar zijn en als er daadwerkelijk milieurisico’s worden gesignaleerd.

www.versgeperst.com