• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, een knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Vandaag deelt Karel Frielink zijn reactie op de brief van de minister Elmer Wilsoe aan de Staten. In de brief schrijft de minister over zijn relatie met de procureur-generaal.

Wat het meest opvalt is dat de MvJ willekeurig en dus selectief hengelt in een grabbelton van argumenten. Zo doet hij aan de ene kant een beroep op een uitspraak van de rechter ter rechtvaardiging van zijn handelwijze (GEA 4 april 2012, beslaglegging onrechtmatig), aan de andere kant beklaagt hij zich erover dat hij als democraat “namens het volk van Curacao” toestemming nodig heeft van de niet democratisch gekozen rechter alvorens het OM een aanwijzing te geven. Hij vindt zelfs dat de Consensus-Rijkswet OM (c-RW OM) – als de bron van alle kwaad – gewijzigd moet worden, omdat de door hem aan het OM te geven specifieke aanwijzing eerst door het GemHvJ getoetst dient te worden (art. 13).

Doordat hij zijn memo aan de Staten besluit met de aankondiging dat de wetgeving op dat punt gewijzigd zal moeten worden, maakt hij de kwestie inzake Dos Santos tot een koninkrijksprobleem en stevent hij dus af op een ramkoers met Nederland, die immers toezicht wil houden op de rechtshandhaving in de Cariben (vanuit een nogal argwanende houding ten opzichte van de politiek alhier). Nederland zal dus niet snel instemmen met een wijziging van een rijkswet op dit punt (rechterlijke controle op ministeriële aanwijzing)

Bovendien vergist de MvJ zich ook op ander terrein. Ook zonder die rijkswet zal hij vaak de tussenkomst van de rechter nodig hebben. Immers, in de rechtshulpverdragen (ook met de VS) is steevast de bepaling opgenomen dat het rechtshulpverzoek aan de nationale wetgeving dient te voldoen, en die schrijft regelmatig een rechterlijke machtiging voor bij de toepassing van dwangmiddelen in het andere land. Dit wordt zelfs uitdrukkelijk zo voorgeschreven in de Overeenkomst Koninkrijk-VS mbt inbeslagneming en confiscatie van (kort gezegd) criminele opbrengsten (1992; zie art. 2 lid 2 en art. 3). Soms dient de MvJ dus twee keer met een rechterlijke toets te worden geconfronteerd: bij de toets in het kader van een politieke aanwijzing, en bij de toets in het kader van de strafvorderlijke OM-vordering.

De MvJ heeft gelijk als hij zegt dat hij als MvJ is aangewezen als de bevoegde autoriteit in het rechtshulpverkeer (met de VS). Maar hij heeft geen gelijk als hij daaruit de conclusie trekt dat de strafvorderlijke bevoegdheid van het OM, die in het andere land tot uitvoering moet worden gebracht, behoort tot “een eigen autoriteit of competentie van MvJ”, m.a.w. dat de MvJ zelf bevoegd zou zijn en dus een eigen wettelijke titel zou hebben om tot inbeslagneming etc in het andere land te verzoeken. Dat is absurptie van een OM-bevoegdheid (na rechterlijke machtiging).

Het enige waartoe de MvJ bevoegd is – en alleen dat heeft hij aan de PG gemandateerd – is de bevoegdheid om het verzoek van het OM (of een andere rechterlijke autoriteit in de zin van het verdrag) door te geleiden (vroeger: per diplomatieke post) naar het aangezochte land. Dit blijkt ook uit een diplomatieke nota aan de Ambassade van de VS in Den Haag (1983) waarin art. 14 van het rechtshulpverdrag nader wordt toegelicht met betrekking tot het begrip ‘bevoegde autoriteit’: de verzoeken om rechtshulp, die overeenkomstig de nationale wetgeving worden gedaan, zijn doorgaans van het OM of de rechter afkomstig maar zullen door de MvJ worden “doorgezonden”.

Dit neemt niet weg dat de MvJ politiek verantwoordelijk is en blijft voor het rechtshulpverkeer. Die verantwoordelijkheid houdt in dat hij ‘algemene’ aanwijzingen kan geven over de wijze waarop de internationale contacten dienen te verlopen. De MvJ kan zelfs een ‘specifieke’ aanwijzing geven, maar dan behoort hij eerst die aanwijzing door het GemHvJ te laten toetsen, aldus art. 13 lid 2 c-RW OM. Ander ingrijpen door de Mvj die de PG belet uitvoering te geven aan wettelijke bepalingen inzake het internationale rechtshulpverkeer is strafrechtelijk verboden (art. 2:344 Wetboek van Strafrecht Curacao).

Het bezwaar van de MvJ tegen deze ‘ondemocratische’ rechterlijke toetsing steunt op zijn argument dat die toetsing in Nederland (en in Aruba) niet bestaat. Ook dat is niet juist, althans niet helemaal. Als de MvJ in Nederland een specifieke aanwijzing geeft – hetgeen tot nu toe slechts eenmaal (in een euthanasiezaak) is voorgekomen – , dient die in het strafdossier te worden opgenomen, zodat de rechter daarvan kan kennisnemen. Betreft het een aanwijzing tot niet-vervolging, dan dient het parlement daarvan op de hoogte te worden gesteld (art. 128, leden 5 en 6, Ned. RO).

Omdat de MvJ die plicht tot rechterlijke toetsing maar lastig vindt, probeert hij die te omzeilen door zijn interventie steevast te omschrijven als een ‘algemene opdracht’ (waarvoor geen rechterlijke toetsing in de zin van c-RW OM is vereist). Dit woordspelletje is erg doorzichtig. De MvJ kan moeilijk beweren dat het corrigeren van een OM-handelwijze – z.i. berustend op het negeren van een rechterlijke uitspraak in een concrete zaak – kan worden gelijkgesteld met de ‘algemene opdracht dat het OM zich aan de wet moet houden’. Dat lijkt me het statement van het jaar.

Kortom, alles wijst er vooralsnog op dat de MvJ zijn macht misbruikt door zich een strafvorderlijke bevoegdheid van het OM in feite toe te eigenen en daarbij de PG onder zware politieke druk te zetten. Hij handelt formeel juridisch onjuist – de wijze waarop het OM aan een rechterlijke beslissing uitvoering geeft is een zaak tussen de rechterlijke instanties van de beide landen – en bovendien in strijd met de politieke mores (dat een MvJ zich van bemoeienis met een individuele strafzaak dient te onthouden, tenzij hij hele stevige argumenten heeft). Hij dient in elk geval de schijn van vermenging met een persoonlijk c.q. partijpolitiek belang te vermijden. Waarom maakt de MvJ zich zo druk om die ‘ene loterijhouder’?

De brief van minister Elmer Wilsoe aan de Staten:

[scribd id=93356007 key=key-2ebx6kprkp06oiac19y6 mode=list]

18 reacties op “Ingezonden: Brief Wilsoe aan de Staten”

 1. Frielink for President!

 2. @ Sjors, met AIVDC bedoel ik onze oude VDC maar dan in een nieuw jasje en ik denk dat de AIVD die onze vernieuwde veiligheidsdienst nu opzet er wel voor zorgt dat de “line of command” directe inmenging van Schotte uitsluit.

 3. @totekki, AIVDC staat onder controle van Schotte.. dus reken daar maar niet op.

 4. Het zal toch niet zo zijn dat Jamaloodin hand en spandiensten aan Robbie verleend tijdens zijn vele trips naar Miami en laten wij niet vergeten dat het Jamaloodin was die de controles op Hato, ook als hij privé reist, niet wilde ondergaan en dat hij daarvoor een vrijbrief van Gerrit kreeg. Lijkt mij iets voor het AIVDC om eens in te duiken. En believe you me, ik zie geen spoken want spoken bestaan niet).
  p.s.(AIVDC staat voor Algemene Inlichtingen en Veligheids Dienst Curaçao)

 5. Nou, ik kan me het geluid van Wilsoe’s volgevulde zakjes al voorstellen, want onder druk of niet, alles kost nu meer geld in deze moeilijke tijden. En kom aub niet zeuren dat hij een eerlijke man is. “She wears her morals like a loose garment.” uit “Simply Heaven” van Langston Hughes komt mij plosteling te boven.

 6. Ach zolang men nog kan pingen op de BB en naar de mac Donalds kan gaan, zal het vele vele mensen worst zijn wat hier gebeurt, eer men gaat ingrijpen

 7. Ik zie Robbie Dos Santos het liedje van NAS IF I ruled the World wel zingen..

  If I ruled Curacao.. Imagine that..

 8. Het is nu volstrekt duidelijk waarom Wilsoe met de brief aan de US autoriteiten kwam:
  2 weken geleden verhoor van Jamaloodin, vervolgens intern overleg en instructies naar Wilsoe inz. de brief aan de US en dan nu de poging van Wilsoe om de PG buitenspel te zetten.
  Hoe ver laten we dit nog komen? Blijven we toekijken hoe mafiatuig ons eiland naar de verdommenis helpt of gaan we (massaal) ingrijpen?

 9. Ik vraag me af wat het Koninkrijk nog meer voor nieuws moet hebben om in te grijpen. De regering wil zelf niet ingrijpen maar dit lijkt me toch de laatste druppel. Nu wil de MvJ zelfs de zaak stopzetten en het OM en PG gaan ontslaan.. Minister van Financien zelfs verdachte in een witwas zaak..

  Wiels, Schotte en de MAN hebben geen andere keuze dan deze 2 op non-actief te zetten

 10. Ik vind de PG wel een watje tot nu toe, maar wanneer brengt hij die machtswellusteling voor de rechter?

 11. Maar goed dat we op ons eiland over resources beschikken als dhr. Frielink. Wat maakt de regering Schotte er toch een vreselijke puinhoop van.

 12. @philippe, je hebt gelijk denk ik, het proces is al een beetje begonnen. Al zal het niet de makkelijkste taak zijn van het OM hun leidinggevende te vervolgen. En om maar eens chaos te creeren, probeert Wilsoe (zie AD vanochtend) nu juist Piar aan te pakken.

  In ieder geval is de regering succesvol in het uithollen van de overheidsdiensten gebleken door de verkeerde mensen op de juiste plekken te zetten. Inmiddels ligt ons VDC ook lam. Laatste trance voor de ultieme macht is nu de PG en het OM…..

  Er wacht het OM en de PG nog een pittige/dappere taak, feitelijk omt het neer op En de Dossantoscase ins tand houden en de laatste hoop op democratie blijven.

  Las in het AD hedenochtend dat de betreffende minister die verdacht wordt van valsheid in geschrifte en samenzwering in de Dossantoszaak JAMALOODIN blijkt…

  En om het nog maar eens lastiger te maken beschuldigt Wilsoe nu de PG van insubordinatie en srafrechterlijk handelen.

  Wilsoe = aanhanger van de uitspraak: If you can’t convince them, confuse them.

 13. @nardy, in Amigoe van zayerdag las ik dat er een niet nader genoemde minister door de lamdsrecherche is bezocht. Dat is stap 1. Immers, Nederland e/o openbaar ministerie e/o de gouverneur? kan niet aan het werk met persbrokken of losse flodders. Er moet een degelijk procesverbaal komen waar de feiten helder worden weergegeven. Nu denk ik dus dat Wilsoe de minister wel eens kon zijn…Denk dus dat proces al een beetje is begonnen..We wachten het even af. (hoopvol)

 14. Wilsoe had zich beter kunnen laten adviseren door Frielink dan door de advocaat van de Duivel Sulvaran.

  Ik las gisteren dat er een straf staat van 3 jaar op wat Wilsoe deed. Ik neem aan dat het OM al bezig is met de klacht te formulieren en om Wilsoe aan te klagen.

 15. Afgezien dat Wilsoe natuurlijk strafrechterlijk vervolgt zou moeten worden voor een dergelijke schandelijk en staatsondermijnende actie….

 16. Dank voor deze inzichtelijk informatie Frielink!

  Goede vraag aan het Parlement: “Waarom maakt de MvJ zich zo druk om die ‘ene loterijhouder’?”

  Maar het Parlement is lam. Controleert en beantwoordt ook al lang geen vragen meer.
  Demonstraties worden genegeerd, en er staat druk op de pers. De regering neemt haar verantwoordelijkheid niet, de oppositie doet haar best initiativen te nemen, maar wordt telkens, in afwezigheid van de kleine stemmen, met een minderheid weggestemd.

  Wie o wie heeft een oplossing die ons verlost van een regering die al lang het vertrouwen niet meer heeft van haar bevolking?

 17. Voer voor juristen.

  Voor de gewone man blijft staan dat Wilsoe een naar zijn mening onterechte rechtshandeling rechttrekt.

  Heel, heel toevallig bevoordeelt hij hiermee de belangrijkste financierder van de regering, de crimineel Robbie dos Santos.

  Bij andere foutieve rechtshandelingen, zoals Schotte die drie gerechtelijke uitspraken inzake het hoofd van de veiligheidsdienst Gumbs in de wind slaat, doet Wilsoe echter niets.

  Dit riekt niet, nee dit stinkt naar klassennjustitie. Wilsoe had direkt op moeten stappen dan wel ontslagen moeten worden door partijleider Wiels of de Staten.

  Echter Wiels vind het bezoek aan zijn kinderen in Nederland (op kosten van ons allemaal) belangrijker en de Staten, ja de Staten. Die hebben vanaf 10 10 10 niets anders gedaan dan alle wandaden van de regering goedkeuren.

 18. Karel, het is helemaal duidelijk en ik hoop voor Wilsoe ook, maar wat zijn de sancties op deze al dan niet strafbare dwaling?