• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Spraakmakend nieuws, een knallend evenement of sportief hoogstandje, soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Ingezonden brieven zijn bij Versgeperst.com welkom. Vandaag het woord aan Rudy Willems over de actiegroep Frente Sivil.

Christelijke feestdagen hebben altijd een neiging om een zekere rust en bezinning met zich mee te brengen. In dit geval is het ook zo. De gemoederen van de laatste paar maanden, opgehitst door de screening en integriteit perikelen, is niet onopgemerkt voorbij gegaan.

De laatste paar dagen vóór het Paasfeest, zijn de gemoederen weer eens flink door elkaar geschud door toedoen van Frente Sivil om vervolgens tot bedaring te komen naar aanleiding van het Paasfeest, waarbij ook overdenkingen en reflectie loskomen.

De geschiedenis van het eiland kende geen integriteit noch screening, omdat er sprake was van absolute macht en zelfs van slaafse onderworpenheid wat integriteit van de bestuurders volkomen overbodig maakte. Dat er nu sprake is van screening en integriteit komt omdat het systeem absolute macht werd achterhaald en vervangen door onder meer een machtsinstelling VDC.

Deze instelling is geen politieke, maar een machtsinstelling zoals de politie en justitie. Deze instellingen hebben kennelijk als taak, zoals vroeger bij de absolute macht, om bepaalde sociale klasse aan de macht te houden en aan andere sociale klasse de macht te ontnemen en mensen die niet gehoorzamen te straffen. Dat het inderdaad zo is, blijkt uit de vraagstelling, waarom de eis ministers wel te onderwerpen aan screening en een instelling als VDC, die toch het laatste beoordelingswoord heeft niet?

Hierbij moet uit alle eerlijkheid gezegd worden, dat het zeer moeilijk is een definitie en nog minder een constructief voorstel te doen voor een model van een ideaal sociaal functioneren van de moderne maatschappij.

Wordt de politieke macht, zoals gebleken is, niet aan een aantal instellingen doorgegeven, die ogenschijnlijk niets met politieke macht gemeen hebben, die onafhankelijk lijken, maar het niet zijn?

Men beticht ministers, afgezien van hun inzet voor het land, van niet integer te zijn, maar hoe integer en objectief beschouwt men wel, diegene die de screening moeten toepassen om de integriteit te bepalen? Diegene die uit de bus komen als integer, is dat dan niet het gevolg van selectiviteit? Zijn het niet degenen, die dienen om een bepaalde sociale klasse in de zadel te houden en een andere sociale klasse de instrumenten van de macht te ontnemen?

Volgt iemand zijn doen en laten dag en nacht, leg een dossier aan, desnoods valkuilen en hypnose toepassen, wanneer hij niet vlug genoeg in bruikbare fout wil vallen voor de screening, dan heeft men vooraf al, een selectie van wie wel en wie niet de screening zullen overleven. Degenen die vandaag hard schreeuwen over screening en integriteit, kennen of willen de achtergronden daarvan ook niet kennen als zij maar hun machtpositie en voorrechten kunnen behouden.

De menselijke natuur is zeer kwetsbaar en manipuleerbaar. Macht leidt een eigen leven onafhankelijk van politiek door spreiding en daarom kunnen diverse pressiegroeperingen niet aanslaan, al verandert zij duizendmaal van naam, systeem, concept of tactiek. Dat is de ervaring, die men de laatste tijd had kunnen opdoen. Of men nu erin slaagt “screening en integriteit” met betrekking tot de ministers met succes zal kunnen doorvoeren, ligt niet zo gemakkelijk voor de hand, na zoveel mislukte pogingen. Lichtvaardige, ondoordachte opzettelijke schending van deontologische codes, door heel bewust metterdaad in het openbaar strooien van strikt privaat van anderen, weegt niet op tegen mogelijke ambtelijke fouten van ministers in openbare functie. Op deze wijze wordt cultuur en beschaving gereduceerd tot een verwaarloosbare filter dun laagje vernis, verre van streven naar integriteit, waarmee Frente Sivil het volk probeert voor te houden.

Artikel 16 van de wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bevat een verbod op de verwerking/bekendmaking van bijzondere persoonsgegevens (zoals ras, gezondheid en strafrechtelijke verleden), tenzij de wet voorziet in een uitdrukkelijke grondslag daarvoor.

Een commerciële scheve schaats rijden door roekeloze risico’s te nemen, gebeurt dagelijks over geheel de commerciële wereld, maar of het vergelijkbaar is met gevaar voor moord of andere ernstige misdrijven met zware gevangenis straffen, de gaskamer, een dodelijke spuit of de elektrische stoel, gelooft geen mens.

Frente Sivil is dubbelhartig met een dubbele agenda: streven naar integriteit als bezorgde burger enerzijds, en anderzijds streven als Nederlandstalige naar handhaving van hun traditionele bevoorrechte maatschappelijke positie, zoals tijdens de structuur Nederlandse Antillen. Beide activiteiten kunnen beschouwd worden als wassen neuzen!

16 reacties op “Ingezonden: opgehitst door screening”

 1. R. Willems noemt de ongediplomeerde Schotte een selfmade man. Ja, R. Willems, lees de vonnissen er maar eens na: selfmade door fraude, oplichten van vrienden en zakenpartners – dat is Schotte! Fraude en oplichting die jij eerder foute commerciele beslissing noemde.

  En dat durft die engerd van een Osepa glashard te beweren dat we allemaal achter deze corrupte regering moeten gaan staan en durft Schotte’s troetelpoedel Stella van Rijn te beweren dat Brandpunt de zaken eenzijdig belicht heeft. R. Willems, we hebben het hier over keiharde gerechtelijke veroordelingen voor fraude en oplichting! Wat kan een weerwoord van een fraudeur en oplchter (Schotte dus) daar nog aan toevoegen? En zouden we het weerwoord van Schotte, fraudeur en oplichter, nu wel moeten geloven?

  Schotte heeft ook keihard gelogen over de mega belastingschulden van Jamaloodin en el Hakim, totdat deze dankzij een klokkeluider keihard werden aangetoond.

  Maar helaas parasiteert Schotte door op de domheid van het Curacaose volk die eerder meende geholpen te zijn met een regering van FOL criminelen (Salas – niet toevallig de ex schoonvader van Schotte, soort zoekt soort -, Komproe en Godett, allemaal met strafblad wegens fraude en corruptie). En weet zich daarbij te omringen met meelopers van het ergste soort, zoals Dean Rozier en Amerigo Thode wiens zoon in het gevang zit wegens drugssmokkel, maar dat lijkt alleen een pluspunt te zijn bij Movemientu Forsa Kriminalidad.

 2. Hierbij bedankt voor Uw reactie. Ik ga proberen alles te beantwoorden (maar dan op eigen wijze) als een bijdrage, ondanks alle tegenwinden en afwijzingen en vooroordelingen.

  Makayu,
  Dit is een voorbeeld van het scheiden van de veranderlijken in wiskunde: cos2x.cotgy.y’ + cos2y.cotgx=0
  Voor jou zonder enige twijfel abracadabra, omdat je het niet goed weet en nooit beter zal kunnen weten.
  Je mist eenvoudigweg de vorming om dat klein beetje meer te begrijpen, die je met jouw nauw verstand opvat als abracadabra. Merkwaardig is, een grote mond opzetten en niet de tekortkoming bij jezelf gaan zoeken, maar bij anderen; het zijn anderen die abracadabra schrijven, die jouw dom verstand niet kan verwerken.
  Over psychopaat gesproken, jouw neusgaten zijn net twee garagepoorten van het snuiven, geen wonder dat je alles voor abracadabra aanziet, wat je niet verstaat! Verder no comment!

  @Marie Montreux,
  Een beetje koeterwaals, wat wilt U beweren: indien mensen ministers willen worden, mag men zijn ras, gezondheid, strafrechtelijke verleden op straat gooien, en tegelijker tijd de pretentie aanmeten zelf als model ‘integer’ te zijn? Een zooitje Marie!
  Beter lezen Marie: het staat duidelijk “screening en integriteit PERIKELEN (= problemen) Je valt tegen Marie!
  U heeft het over onderzoeken en resultaten. U wilt toch niet zeggen dat de onderzoeken gedaan zijn door Frente Sivil? Indien Frente Sivil zelf geen goed fatsoen aan de dag legt en deontologische codes schendt en tevens art. 16 van de Wbp, dan is zo’n onderzoek onrechtmatig en waardeloos. Hoe is Frente Sivil aan de gegevens gekomen mogelijk door diefstal en chantage met de intentie privé van anderen op straat te gooien en daarom strijdig met het recht. Het onderzoek en de resultaten zijn daarom onrechtmatig en mogen terzijde geschoven worden en moeten zelfs buiten beschouwing gelaten worden!
  Het onderzoek is gebaseerd op chantage van privé gegevens van anderen op onrechtmatige wijze in het bezit hebben en bovendien met de intentie om aan de grote klok gehangen om anderen te beschadigen en te benadelen wat het geheel onwettig maakt.
  U heeft een geweldige waffel, waarom reageert U niet op de vraag: waarom ministers wel gescreend moeten worden en de VDC die het laatste oordeel-woord heeft niet? U mag nu uw trompet uit steken en blazen maar!

  @Henk van Westenbroek,
  Henk weet je ook of de Belastingdienst duizenden guldens schuld heeft aan de Ministers? Waarom blijft het zo en zo, zonder ingrijpende actie van de belastingdienst, terwijl zij over bloedhonden beschikt! Curaçao is een zeer jong land en moet voorlopig roeien met de beschikbare riemen in de hoop op verbetering in de toekomst! Ken je Zalm? Was die geen rat?
  U let op studie ed., Walt Disney was ook krantenjongen geweest! Indien je beweert dat Schotte geen opleiding had genoten, dan is hij een “self-made-man” . Hij kent zijn talen vlot, maar ja jij bent voor vlotte De Jongh Elhage waarschijnlijk!. Ja, ik heb kinderen, die bepalen zelf hun normen en waarden naar hun zienswijzen! Jij bent in de veronderstelling dat over alle normen en waarden die er zijn, die van jouw de allerbeste zijn. Welnu, jouw normen en waarden berusten op jouw persoonlijke belangen en jouw belangen weer op jouw egoïsme. M.a.w. jouw normen en waarden zijn een weerspiegeling van jouw egoïsme!

  @Karel,
  Dus U vindt dat dit artikel progressie afwijst en dat het een slecht stuk is. Ook Frente Sivil is niet uw ding. Natuurlijk is het voor U een slecht stuk, omdat ik nooit had moeten schrijven, dat er machtsinstellingen zijn die zorgen dat de macht in handen van bepaalde sociale groepen blijft en bij anderen de instrumenten van macht ontnomen worden. U kan dit niet ontkennen, omdat het een deel van uw verdachte cultuur deel uitmaakt.
  Denkt U niet te veel vanuit uw eigen wereld of cultuur, die niets te maken heeft met het artikel?
  U heeft ook problemen met het lezen en ook met achtergrond kennis, daarom zal het u stap voor stap uitgelegd worden, net toen mijn dochter begrijpend leerde lezen: Een commerciële scheve schaats rijden door roekeloze risico’s te nemen (Schotte is een zakenman, had volgens vonnis in de fout gegaan) zaken doen gebeurt dagelijks in heel de wereld (en ook foute zaken doen).
  Maar zou men deze fouten kunnen beschouwen als een misdaad als moord of een ander misdrijf, die uitsluiting met zich meebrengt? Geen mens zal dit geloven! U zal in uw leven ook misstappen gezet hebben, vindt u het redelijk dat U dan van werk uitgesloten wordt? U zucht, omdat U kennelijk te kort schiet, waarbij muggenziften, gevit op kleinigheden, ergerlijke haarkloverij uw tekortschieten niet zal camoufleren!

  @Wimpiri,
  Ik weet niet welke screening je bedoelt! Transparancy International of het onzinnig gedoe van Frente Sivil, Integriteit lost nooit geen enkel probleem op omdat het een schijnbeeld is, meer hypocriet dan jij denkt! Ben je gelovig? Zelf in de hemel waren zij niet integer en er brak een revolutie uit, laat staan hier op deze aarde! Nu is Aarts Engel Lucifer zelf de bron van alle kwaad, de duivel zelf! Je kan beter te doen hebben met niet-integere mensen, dan weet je ten minste met wie je te maken heb. IK voel mij meer dan veertig jaar op mijn gemak in België door hard werken! Betaling door Curaçao aan mij is beneden mijn waardigheid en weinig waardeerbaar ook andere toegevingen zijn mosterd na maaltijd. Het is jou kennelijk ontgaan om precies aan te geven, wat jij dom vindt. Misschien is het niet zo dom, maar wel door jou als dom opgevat, immers wat ik geschreven heb is gegrond en ik kan altijd terugvallen op filosofische gronden!

  @Serka di Bo,
  Bang? Kom ik dan niet uit voor mijn mening?
  Ik heb mijn best gedaan om jou te volgen maar kwam niet uit met het kaatsen van de bal en dat ophitsers worden terug gepakt in hun eigen spelletje! Ik weet absoluut niet wat je eigenlijk wil zeggen.
  Jouw geuite toon lijkt wel triomfantelijk. Ik vraag mij wel af wat jullie precies willen: screening maar door wie opgelegd? VDC, het gerecht, de gouverneur, 4000 Surinamers, het volk, het parlement, de coalitie met een meerderheid? Of denk jij dat de regering zichzelf naar huis zal sturen? Suriel streeft zelf naar politieke macht en belangrijkheid, maar zo te zien heeft hij op het verkeerd paard gewed. Suriel is gedoemd tot een mega flop, een salto mortale in een leeg zwembad! Kortom jouw euforie heeft geen poten om erop te staan. Het is inderdaad 2 voor 12 voor het janken, breng maar alvast een baddoek mee!

  @Henkie 1.
  Het volk is democratisch, deel ervan in het minderheid en de rest in meerderheid! Wat wil jij nu precies zeggen, dat vertegenwoordiging van een minderheid een meerderheid naar huis stuurt? Regeren is regeren, zoals altijd het geweest is en zich integer tonen is van een andere orde, maar kan erbij horen. Aarts Engel Lucifer was ook integer, wat impliceert dat integriteit zeer betrekkelijk moet zijn, want wat integriteit was, is de bron van alle kwaad geworden, nl de duvel zelf!
  VDC screening was van begin af aan een corrupte machtszootje, niet alleen wat screening betreft maar ook afluisteren van telefoon en andere spionage activiteiten waarachter de ex-premier zat. Dat ineens Colombianen op het toneel verschenen, vermoed ik een poging tot neutralisatie van de ongecontroleerde onbeperkte macht van de VDC! Samen met de ontegensprekelijke graai-cultuur bij de overheid bedrijven, had deze regering kracht gekregen om op alle gebieden weerstand te bieden. Na de VDC volgt de Centrale Bank ook zo’n machtsinstelling, die zelfstandig wil regeren. Bij de dienst
  Ombudsman ziet men ook een soort verzelfstandiging naast de regering: hoe de machten precies verdeeld zijn, is nog vaag en onduidelijk!

  @Zorro,
  Jij bent een reactie onwaardig. Een slangengebroed, dat op een natuurlijke wijze verdelgd dient te worden. Indien het Eiland zich zelfstandig zou willen ontwikkelen dan moet er drastische maatregelen komen. Mocht ik een boek geschreven hebben of gaan schrijven, gaat je geen enkele moer aan met jouw negatieve instelling. Ik vaar al 55 jaar zonder “iedereen”, en voor mij kunnen zij met jou erbij met hun allen de pot op! Wie is “ons”? Ik ben “ons” en niet jij, al wil zo graag! De fuiken beginnen zich langzaam te sluiten, demonstratie is maar een lapmiddel en de echte contouren beginnen zich reeds aan het firmament af te tekenen dan wordt het: zich aanpassen door integratie, de heftige arrogantie laten varen en van de pedestal afkomen of anders buigen of vertrekken met of zonder amnestie. Dit is geen probleem van de Curaçaoënaar, maar diegenen die mens en land zoveel schade heeft berokkend door eerzuchtigheid.

  @Juny,
  Indien je het antwoord al weet, waarom toch nog de vraag stellen? Lijkt mij toch niet zo clever! Ardeth is mij onbekend bovendien laat ik mij nooit uit over persoonlijke aangelegenheden van anderen. Is het jouw zaak wat iemand verdient en hoe? Mij zaak is het in ieder geval niet. Wil jij het fijne over Ardeth weten, dan moet je Ardeth zelf gaan vragen.

  @WaarGaatDitEilandNaarToe,
  Mocht ik behoefte hebben plaats te nemen in de regering, dan zal het zeer onwijs zijn om op jouw voorstel te zitten wachten! Regeren is inderdaad strijd om de knikkers achter coulissen.
  Ik moet eerlijk toegeven, dat je gelijk hebt, wat betreft de knikkers! Echter in politiek gaat altijd over het spelletje en het zal allemachtig dom zijn om over relevante knikkers te gaan praten. Kip-en-ei-dilemma? Bestaat die nog dan?(Minerale coïncidentie, verwarmt door de zon en licht, de bron van alle levens, met resultaat levende kip ).
  De VDC is een machtsinstelling, die zichzelf controleert (evenals rechters). Frente Sivil kan zelf nooit integer zijn (door diefstal van persoonlijke gegevens van anderen met de intentie die op straat rond te strooien met de bedoeling te schaden en te vernederen: alles tezamen een onrechtmatige daad) maar dat zij nu integriteit van anderen zou willen toetsen, kan nooit een dilemma zijn. Een dilemma zal het wel kunnen zijn zij het politiek (van een geheel andere orde) of integriteit (ook van een geheel andere orde). Dat de feiten voor zich spreken, hoeft niet worden gezegd . Zoals reeds gezegd, het gaat inderdaad om de knikkers, maar men spreekt nooit erover maar denkt wel erover! Net in een huis van een gehangene, daar spreekt men toch nooit of zelden over de strop, maar men zal wel dikwijls erover denken!

  @Henkie,
  Of Vladimir Iljitsj Lenin vertrouwen “leuk” vindt, lijkt mij hypothetisch, zelf scepsis. Dat jij Lenin erbij sleept, hebt jij dan revolutionaire intenties? Dan is Lenin, gezien zijn opvattingen, niet de juiste man in jouw situatie! Lenin zijn opvatting betreffende democratie: Vrijheid van kritiek betekent, de vrijheid om bourgeoisie ideeën (lees democratische ideeën)
  in het socialisme te introduceren! Ik geloof niet dat jij anti-democratie bent, in zoverre ik jou gekend heb als onderwijzer, scout samen met Betty Doran, Stanley Goilo, Vijzelman ect….
  ‘Het vertrouwen is geschaad en bepaalde groep mensen (niet het volk dus) willen hun afkeuring tonen.’ Dat is toch wat je zegt? Was er dan ooit vertrouwen geweest, dat het geschaad kon worden? Mij lijkt het probleem elders anders te zitten!
  4000 Surinamers en meer, hebben hoogtij gevierd toen de Nederlandse Antillen bestond, doordat zij het Nederlands, beter beheersen als moedertaal dan de Papiaments talige Curaçaoënaars, die telkens weer het onderspit moesten delven met het gevolg, grof misbruik, uitsluitingen die tot een uiteenlopende discrepantie heeft geleid. Tot vóór het einde van de Ned. Antillen draaide alles rond het Nederlandse taal als uitgangspunt voor werk, studie en maatschappelijke positie. Nu dat de Ned. Antillen er niet meer is, evenzo de Surinaamse bevoorrechting, ontstaat er een sociaal probleem van hoe verder?
  Dat is het huidig probleem, maar of het te maken heeft met screening en integriteit is of met het schaden van vertrouwen, is niet zo overtuigend. Het staat je uiteraard vrij om deze regering een onvoldoende te geven en de vorige regering een 10. Ik weet niet of het jouw recht is, maar ik geloof dat zij het niet zullen voelen. Ook het Curaçaos volk zal zijn schouders ophalen, omdat het een integratie en aanpassingsprobleem van de Surinamers zelf zijn, die hen alleen zouden kunnen oplossen door hun arrogantie en eerzucht te laten varen!

  @Carlos,
  Mochten delen van jouw verhaal niet incoherent zijn, dan kan het best zijn, dat ik in mijn eigen staart gebeten zou hebben. Uw voorstel voor verandering, lijkt mij geen goed idee. Niet omdat het inderdaad subjectief is, maar ook niet betrouwbaar!
  Hier gaat het juist om elementen van onbetrouwbaarheid m.n. integriteit en screening! Van de voorgaande regeringen had jij toch ook geen behoefte om te weten of zij integer waren of niet, laat staan hun het voordeel van de twijfel geven. Is uw redenatie over machtsinstrument wel correct? VDC is geen machtsinstrument geworden door de baas te ontslaan. De VDC
  Is een organisatorische machtsinstrument die de regering overkoepelt en die zaken onder zich samenvat met onbeperkte en ongecontroleerde macht. Dat er iemand in eigen staart bijt kan best zijn, maar niet door mijn persoon. M.a.w. twee kapiteins aan boord, die allicht in aanvaring zullen komen. Dit verschijnsel ziet men eveneens bij de Centrale Bank en tevens bij de Ombudsvrouw, die in realiteit geen regeringsverantwoordelijkheid dragen, maar wel de pretentie aanmeten de lakens te moeten uitdelen. In zoverre ik iets weet over de staatsinrichting, is alleen de gekozen volksvertegenwoordiging, dus het Parlement, dat een regering op de vingers zou kunnen tikken. Alle wegen leiden via het parlement en niet op eigen houtje.

  @Jachi,
  Ondanks alle tegenwinden, afkeuringen, kritiek op mijn Nederlands, wist ik dat er mensen zijn, die niet op de persoon afgaan, maar op inhoud van zaken. Surinamers hebben een integratie en adaptief probleem nu het Nederlands als dominerende taal gelijkgesteld wordt met het Papiaments in Land Curaçao. Deze veranderingen in een jong land als Curaçao zal niet over rozen gaan. Wat de Surinamers betreft, hoeft het geen probleem te zijn wanneer zij bereid zijn afstand te doen van hun arrogantie en afkomen van hun pedestal en hun meerderwaardigheidscomplex opbergen.
  Door hun arrogantie hebben zij jarenlang de ontwikkeling van het Eiland ontwricht en de ontwikkeling van het landskind
  in zijn eigen land belangrijke schade toegebracht uit machtsbesef en egoïsme. Nu voelen zij de verandering aan en gebruik hals over kop “screening en integriteit” (een gepasseerd station) als een handgreep om te demonstreren, maar in feite om te peilen en achterhalen wat hun invloed en zeggenschap en erkenning nog waard zijn in de nieuwe Curaçaose gemeenschap. Kortom om te kunnen weten hoe groot hun macht nog is in vergelijking met vroeger! PAR ondersteunde hun actie, maar nu ligt PAR zelf
  verslapt op apegapen. Dat de situatie alarmerend is, ziet men de ene pressiegroep vervangt een ander met een andere naam of strategie al tastend of het zal aanslaan. Dat screening en integriteit nu moet doorgaan als hun probleem, maakt hun zaak en situatie bizarrer. Er staat niets anders op dan aanpassen, integratie, arrogantie laten varen en van de pedestal afkomen om deel te kunnen uitmaken van de Curaçaose gemeenschap. Of anders vertrekken, net de Curaçaoënaars in de jaren zestig als uitgeslotene om plaats te maken voor de Surinamer. Dit is een niet te vergeven onrecht door egoïsme, dat zich zal wreken, immers het kan verkeren en het verkeert. Opvallend is dat dit geen probleem is voor de Curaçaoënaar zelf. De gang van de geschiedenis, kan men niet wijzigen, ook niet door demonstraties. Noch Land Curaçao, noch
  het volk van Curaçao zullen zich bezighouden met het probleem van de Surinamers, omdat zij hun handen vol hebben
  met eigen problemen om het land uit de slop te halen!

  @Edgar,
  Naar uw zeggen de regering strijdt alleen voor eigen portemonnee en in het geheel niet voor het arme deel van de bevolking! Dat is toch wat U beweert! Hoe verklaar je dan de Bario-politiek, die onlangs verstevigd en gehonoreerd was
  met een bezoek van de Parlementariërs? Mij lijkt het geen daad van de welbekende zakkenvullers!

 3. @ Jachi,

  Dat kun je je inderdaad afvragen, maar 1 ding weten we zeker.

  De huidige regering strijdt alleen voor de eigen portomonnee en in het geheel niet voor het arme deel van de bevolking.

 4. Willems heeft gelijk. Het is steeds weer duidelijk te zien dat Suriel’s bijeenkomsten NIET de doorsnee Curaçaoënaar trekt. Maar mensen die het al goed hebben. De mensen die het minder goed hebben zijn in de meerderheid, maar komen niet opdagen bij Suriel’s bijeenkomsten maar, wel bij Wiels. Waarom probeert Suriel niet deze arme mensen te bereiken?

  Vraag me af voor wie deze Suriel eigenlijk ”strijdt. ”

 5. @Willems, ik zou `opgehitst door screening` willen veranderen in `opgewonden door het ontbreken van screening` en ja die is subjectief, maar m.i wel betrouwbaar. We zullen dat nooit weten wat er was geen screening he? Dat levert niet bepaald het voordeel van de twijfel..zeker als deze regering i.c. Schotte om screening te voorkomen precies doet wat je schrijft, de baas van VDC ontslaan en er zo een machtsinstrument van maken. .. denk dus dat je met het verhaal in eigen staart bijt.

 6. Vertrouwen is leuk, controleren is beter, dat zei Lenin.

  Het vertrouwen is geschaad door deze regering, daarom heeft een bepaalde groep mensen het besluit genomen om hun afkeuring te tonen.

  de Ali baba’s die nu aan de macht zijn ,krijgen een signaal van tot hier en niet verder.
  Wiels en zijn consorten passen duidelijk hun Nederlandse opleiding toe. Verdeel en heers.
  Nu kan ik Mijnheer Wiels het niet kwalijk nemen ,hij heeft een hersenspoeling gekregen toen hij zijn MB0/HBO opleiding(?) heeft genoten in Nederland.
  door zijn Nederlandse denken en handelen hebben ze hem naar west-punt gezonden het Timboektoe van curaçao. waar hij jaren gefrustreerd heeft rond gelopen.
  Nu neemt hij wraak op alles en nog wat en helpt ons land een donkere periode.
  Deze regering heeft een onvoldoende gekregen en dus prosteerd het volk.

 7. Rudy, Je kan zo plaats nemen in deze regering. Je praat over het spel, maar niet over de knikkers. De vraagstelling wie controleert de controleur (VDC) is een kip-en-ei dilemna. We zijn daarvan op de hoogte. Hoe integer is degene die integriteit wil laten toetsen (Frente Sivil) en wat is hun agenda is tevens een bekend dilemna. Maar beste Rudy, het gaat om de knikkers! De feiten spreken voor zich.

 8. Kan Willems ook zijn mening geven over mw Ardeth. Die ineens in schaal 15 wordt geplaatst en met teruglopende kracht 100.000 krijgt.. terwijl ze geen ervaring heeft en er al iemand anders op die functie zit..

  oh ja we wetem het antwoord van Willems al. Dat gebeurde vroeger ook dus nu mag het ook..

 9. Gaat die Willems een boek schrijven voor zijn nageslacht met een verzameling van alle neergekwakte bagger op Versgeperst en andere media? Waarom moet hij ons daarmee lastigvallen? Immers IEDEREEN verafschuwt zijn epistels, maar toch blijven sommige reageren. Onbegrijpelijk om dit te plaatsen.

 10. Mijnheer Willems R,

  de bijdrage die u geeft kan inderdaad van toepassing zijn in een fatsoenlijk land met een fatsoenlijke regering.
  U geeft het zelf al aan het volk heeft gekozen, dus ook het volk kan hun ontevredenheid tonen tijdens een bijeenkomst.
  Verwijzen richting de mensen die het organiseren is jammer , want ze hebben evenveel recht van spreken en organiseren dan de PS, MFK of MAN.

  De Ali Baba ‘s die nu aan de macht zijn hebben hun kansen voorbij laten gaan door zich niet integer te tonen. Erger nog de Koninkrijk regering pakt de onze VDC af dankszij het goede bestuur van de afgelopen periode.

  blijft er over voor het volk demonstreren.

 11. Ha ha Willems is bang aan het worden.. ja het is inderdaad 2 voor 12 en het volk pikt het niet meer! Ja de ophiters worden nu teruggepakt in hun eigen spelletje! Wie kaatst kan de bal terug verwachten!en leg artikel 16 maar uit aan Schotte! want die weet niet hoe dat zit!

 12. Rudy, denk jij nu echt dat met de geplande screening die onze regering voorstaat het integriteitsvraagstuk opgelost wordt ? Als je dat denkt begrijp ik, dat jij je daar in België wel op je gemak voelt.
  Voor de rest lijkt het wel of je betaald wordt per woord of misschien zelfs per letter en hoe dom het allemaal is maakt niet uit.

 13. Wat een slecht stuk. Er is zoveel mis mee, dat ik er alleen maar de grootste denkfout uitlicht.
  Het is een bijna typische Curacaose reactie geworden. Het afwijzen van progressie en verbetering omdat de verbetering ook niet ideaal is. Nooit een stap vooruit durven zetten omdat het niet de laatste stap is. Wat een achterhaalde nonsense.

  Nee, Frente Sivil is ook niet ideaal en de volgende regering zal dat ook niet zijn, maar we hebben _wel_ progressie nodig. Beetje bij beetje, door discussie, zou men samen een betere stad kunnen bouwen. Maar blijkbaar is men zo cynisch geworden, dat men niets meer ziet zitten en men zelfs niet meer wil strijden voor voouruitgang. Bah.

  “Een commerciële scheve schaats rijden door roekeloze risico’s te nemen, gebeurt dagelijks over geheel de commerciële wereld, maar of het vergelijkbaar is met gevaar voor moord of andere ernstige misdrijven met zware gevangenis straffen, de gaskamer, een dodelijke spuit of de elektrische stoel, gelooft geen mens.”

  Wat voor zin is dit? Het woord “het” in “maar of het vergelijkbaar is met gevaar voor moord” slaat op commercieel risico nemen. Commercieel risico nemen is een handeling en gevaar voor moord is een situatie. Kun je dus niet met elkaar vergelijken.

  En “maar of het vergelijkbaar is … gelooft geen mens” klopt ook niet. “Maar _dat_ het vergelijkbaar is gelooft geen mens” kan wel bijvoorbeeld.

  Zucht.

 14. Rudy Willems, natuurlijk is er een grijs gebied voor wat wel en niet toelaatbaar is bij een screening. Naar mijn mening, maar daar hoeft niemand het mee eens te zijn, zijn bepaalde zaken van ministers niet acceptabel terwijl ze niet strafbaar zijn. Een voorbeeld daarvan is het hebben van mega belastingschulden (Jamaloodin en el Hakim). Hoe kan Jamaloodin met droge ogen zeggen dat alle achterstallige logeerbelasting binnen 3 maanden moet worden betaald terwijl hijzelf een miljoen belastingschuld onbetaald laat? Hoe kan el Hakim met droge ogen belastingverdragen sluiten met Brazilie terwijl hij zelf een half miljoen belastingschuld onbetaald laat?

  Zichzelf respecterende en integere Staten eisen het aftreden van deze ministers, maar inderdaad: zichzelf respecterende en integere Staten hebben we niet.

  Echter, naast het op zich niet strafbare hebben van belastingschulden zijn er ook ministers die veroordeeld zijn voor fraude en bedrog, zoals Schotte en Constantia. Er mag toch geen twijfel over bestaan dat deze ministers niet ministeriabel zijn. Je wilt toch geen ministers met strafbladen het land laten leiden en Curacao in het buitenland laten vertegenwoordigen.

  Deze harde feiten maar ook minder harde feiten (Schotte met alleen lagere schoolopleiding, Constantia die dronken over straat zwerft en een MBO diploma vervalst, Schotte die over de wereld in gezelschap van een privefotograaf belastinggeld verkwist, ministers die op geen enkele vraag van Statenleden antwoord geven) laten er toch geen enkele twijfel over bestaan dat de MFK regring weg moet? En dan heb ik het nog niet eens erover dat deze partij gefinancierd wordt door witwasser Robbie dos Santos wiens broer zelfs minister van financien is.

  Rudy Willems, heeft u kinderen? Ik ben zeer benieuwd met welke normen en waarden u deze heeft opgevoed, want u geeft blijk over geen enkele daarvan te beschikken.

 15. Aangezien dit een copy-paste is van R Willems post op jullie artikel over de massademonstratie van Frente Sivil, hoef ik ook alleen mijn post daarvan maar te copy-pasten. Bij dezen:
  Marie Montreux, op 11-04-2012 om 14:04 schreef:

  Wat l*l je mooi R Willems!
  Er klopt inhoudelijk zoals gewoonlijk geen hout van je betoog.

  Voor de mensen die niet direct door je bloemrijke geblaat heenprikken even wat voorbeeldem:

  Je schrijft “Artikel 16 van de wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bevat een verbod op de verwerking/ bekendmaking van bijzondere persoonsgegevens (zoals ras, gezondheid en strafrechtelijke verleden), tenzij de wet voorziet in een uitdrukkelijke grondslag daarvoor.”
  In die grondslag voorziet de wet nadrukkelijk als mensen minister willen worden, dus het artikel is dan niet van kracht.

  “de gemoederen opgehitst door screening en integriteitsonderzoeken”
  Integriteitsonderzoeken en screeningen hitsen geen gemoederen op. De uitslagen van deze onderzoeken baren mensen zorgen, wat heel normaal is als je ziet wat de uitslagen zijn.

  “Men beticht Ministers, afgezien van hun inzet voor het land, van niet integer te zijn, maar hoe integer en objectief beschouwt men wel, diegene die de screening moeten toepassen om de integriteit te bepalen? ” Moet natuurlijk zijn: “Het onderzoek heeft uitgewezen dat”. mensen betichten, onderzoeken als deze die met feiten en bewijzen komen wijzen iets uit of tonen iets aan. Dat het door schotte onder de tafel is geschoven maakt het niet ineens een betichting in plaats van een feit.

 16. HELLUP !!
  Ik ben voor persvrijheid maar ALSTUBLIEFT spaar ons deze abracadabra van deze psychopaat. Hier is niemand mee gebaat en levert zeker GEEN zinnige discussies op.
  Verder NO COMMENT.