CURAÇAO – Het kantoor van de Raad Onderwijs Arbeidsmarkt Caribisch Nederland aan de Kaya Korona te Bonaire (ROA) is gisteren officieel in gebruik genomen. De raad heeft als primaire taak om het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven goed op elkaar aan te laten sluiten.

 
Het openingslint werd doorgeknipt door de voorzitter van de Kamer van Koophandel Bonaire, Evert Piar en door leerling Wiebe Kalkman van de Scholengemeenschap Bonaire afdeling mbo. Vervolgens hielden Paula Muns, ad interim directeur, en projectleider Nolly Oleans een korte speech. Oleans felicteerde alle aanwezigen namens minister Marja van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Nieuwe wet
Sinds 10 oktober 2010 zijn de scholen in Caribisch Nederland onderdeel van het onderwijssysteem van Nederland. Volgens de nieuwe wet Educatie en Beroepsonderwijs BES moeten studenten van beroepsopleidingen stage lopen (beroepspraktijkvorming) bij erkende leerbedrijven.

Taken
Het erkennen van leerbedrijven gebeurt door de ROA Caribisch Nederland. Andere taken van de ROA zijn onder meer studenten begeleiden en adviseren en bijdragen aan de vertaling van arbeidsmarktontwikkelingen naar de inhoud van opleidingen. Tot slot monitoort de raad of een opleiding wel aansluit op een baan in de praktijk. De ROA zal ook voorstellen doen voor erkenning en bekostiging van opleidingen door het ministerie van OCW.

www.versgeperst.com