• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Hare Majesteit de Koningin heeft ook dit jaar haar kersttoespraak via radio en televisie uitgesproken. Lees hieronder de kerstboodschap van de koningin voor alle landen in het Koninkrijk.

Kerstmis, het feest van licht in duisternis, roept de verwachting op van vrede en welbehagen. Juist vandaag kan het verlangen hiernaar ons helpen gevoelens van onvrede en onbehagen te overwinnen en ons in te zetten voor een leven in harmonie met de medemens en de natuur.

Velen in onze wereld leven in spanning en onzekerheid over het bestaan. Onrust en bezorgdheid om de dag van morgen overheersen ook in Europa en in óns land. Zorg is er niet alleen om individuele welvaart maar ook om het welzijn van allen en het beheer van de aarde. Met onze kostbare planeet wordt zorgeloos omgesprongen en wat zij ons geeft wordt slecht verdeeld. Armoede en ongelijkheid tasten de leefbaarheid aan en bedreigen maatschappelijke saamhorigheid. Zelfzucht en de hang naar overdaad maken blind voor schade aan onze natuurlijke omgeving en ondermijnen gemeenschapszin. Zicht op de eindigheid van wat de aarde ons kan geven en op de houdbaarheid van de samenleving raakt zoek.

Geen land kan er wél bij varen als mensen alleen zijn gericht op eigen gewin. Bij het bepalen van de waarde van alles moet daarom meer gelden dan geld alleen. Geldzucht en zich verrijken vervormen het doel van de economie. Aan de nood van hen die niet voor zichzelf kunnen opkomen mag niet worden voorbijgegaan. Allen moeten kunnen méé-delen in welvaart zodat het menselijk welzijn steeds wordt verbonden met het algemeen belang. Bovendien moet in elke besluitvorming de kwaliteit van de toekomst meetellen. Die ligt in beschermen van natuur en milieu, respect voor het culturele erfgoed en onderkennen van de immateriële waarden die zin geven aan beschaving. Met de afwegingen die nu worden gemaakt staat ook het leven van wie na ons komen op het spel; niemand mag daarvoor de ogen sluiten. Met kennis en informatie kunnen wij ons wapenen. Daarmee mag niet angst de drijfveer worden maar een nieuw gevoel van universele verantwoordelijkheid.

In het Handvest voor de Aarde wordt dit uitgangspunt zo verwoord: “De aarde, ons thuis, is een unieke leefgemeenschap. De mondiale natuurlijke omgeving met haar eindige hulpbronnen is ons aller zorg. Bescherming van de vitaliteit, verscheidenheid en schoonheid van de aarde is een heilige opdracht.” “Duurzaamheid” wordt dat vandaag genoemd. Dit vraagt niet alleen nieuwe eisen en regels voor houdbaarheid maar ook het bewust omgaan met al wat de natuur ons geeft. De aarde die het leven voedt maar niet voor zichzelf kan spreken, moet stem krijgen. In alle kleine en grote beslissingen zal die moeten doorklinken.

Bemoedigend zijn de vele initiatieven om goede voornemens in praktijk te brengen. Zuinig gebruik van energie en water ligt binnen ieders bereik. Kritisch en bewust kopen blijkt het hele aanbod van goederen en diensten te kunnen beïnvloeden. Ondernemers richten zich meer en meer op verantwoorde productie en houden rekening met de gevolgen voor het klimaat. Veel mensen spannen zich in voor natuurbehoud en leren kinderen oog te krijgen voor de onvervangbare schatten van de aarde. Ook voor de verbondenheid tussen landbouw en leefomgeving zetten velen zich enthousiast in. Op al die mogelijkheden kunnen wij elkaar aanspreken. Oude en nieuwe media informeren ons en roepen op om verantwoordelijkheid te nemen, elk op eigen niveau. Wat begint in het klein kan uitgroeien tot een nieuwe cultuur van zorg om de toekomst. Wie de wereld wil veranderen, moet nu eenmaal beginnen bij zichzelf.

Al die hoopgevende aanzetten tot verandering vanuit de maatschappij krijgen in het nieuws minder aandacht dan de zorgen om geld en goed. Een diffuus gevoel van onbehagen kenmerkt de vertrouwenscrisis van deze tijd. In het dagelijks werk wordt dikwijls een tekort aan visie en idealen ervaren. Gebrek aan ruimte voor individuele verantwoordelijkheid ontmoedigt eigen inzet. Gevoelens van onmacht roepen boosheid op en afkeer van retoriek en regels. Maar vechten noch vluchten biedt uitzicht op hervorming van structuren en levensstijl. De uitdaging blijft zelf iets te dóen, samen met anderen en in betrokkenheid op de gemeenschap. Overal nemen mensen nu reeds eigen initiatieven tot een meer bewuste manier van leven. Dat biedt hoop op een nieuw toekomstperspectief. Het zijn juist de jongeren die ons vandaag daartoe aansporen. Met kracht van overtuiging, moed en zelfvertrouwen zoeken zij medestanders en inspireren zij hun omgeving met een positief elan.

Mahatma Gandhi zei eens: “De aarde heeft wel genoeg voor ieders behoefte maar niet voor ieders begeerte”. Als schepselen begiftigd met verstand en geweten mag van ons worden gevraagd dat we dit vertalen in dagelijkse zorg voor de aarde en inzet voor een rechtvaardige samenleving. Verbondenheid met de naaste en met de wereld om ons heen heeft Jezus ons zelf voorgeleefd. Met de boodschap van vrede en welbehagen kan Kerstmis ons uittillen boven de angst en onzekerheid van deze tijd. Laten wij zeggen wat wij hopen en doen wat wij kunnen.

Ik wens u allen een gezegend Kerstfeest toe.

15 reacties op “Kerstspecial: Kersttoespraak koningin Beatrix”

 1. @Totekki, volgens mij waren ze dat na het eerste woord ook al helemaal kwijt, maar als je A zegt moet je er toch wat op laten volgen en dan geeft het niet wat voor stupiditeiten je uitkraamt.

 2. @bomboklad, neem een atlas en kijk waar Curacao ligt en waar Nederland ligt. en leg uit waar de isla staat?

 3. Het verzamelde intellect van nos dushi Korsou in discusie over, ja over wat eigenlijk ?

 4. @ DOMBOKLAD. P.S. Wellicht ten overvloede: Het spreekt vanzelf, dat de koningin net als elk Nederlands burger prive allerlei maatregelen mag nemen. Er loopt bijvoorbeeld aan aanvraag om haar stulpje in Den Haag van zonnepanelen te voorzien en schijnt ze daarvoor geen voorrangsbehandeling te krijgen.

 5. @bomboklad waarom zeg jij de ISLA is Nederlands ? Sinds 1969 heeft Nederland het bestuur van curacao aan de ‘Curacaoer’ overgedragen. Sinds 2010 geeft Nederland geen ontwikkelingshulp meer aan Curaçao .

 6. Josefine, u bent de vrouw of buurvrouw van Bomboklad?

  Ik heb gewerkt in een bedrijf met 200 Curacaoenaars.Daarvan waren er 3 top, beter dan de Nederlanders waar ik mee gewerkt heb.197 waren echter lui, ongemotiveerd en vaak gewoon niet capabel.

  Maar goed: als u in uw beperkte visie Nederland van van alles en nog wat beschuldigt, waarom wordt u dan niet onafhankelijk? Het statuut geeft daarvoor alle ruimte en 90% van de Nederlanders steunt u daarin volledig, zelfs wanneer u de tienduizenden crimiinele landgenoten in Nederland achter laat.

  Maar kijk wel eerst even naar Suriname,waar de onafhankelijkheid niets dan ellende heeft gebracht met staatsgrepen, een failliete overheid, mega inflatie en wijd verbreide corruptie.

  Josefine en Bomboklad: droom rustig verder en blijf vooral posten op dit forum. Ik als Nederlander moet enerzijds altijd om jullie nijdragen lachen, anderzijds is het ook altijd weer prettig om het beeld bevestigd te krijgen dat ik van de yu Korsow heb.

 7. Bomboklad is de typische Curacaoenaar: in zijn leven nooit verder geweest dan Bandabou en daarom denkend dat Curacao het middelpunt van de wereld is en minimaal gelijkwaardig aan Nederland, terwijl we het hebben over een inwoneraantal vergelijkbaar met dat van Veendam en Helmond samen.
  Bomboklad schreeuwt het dan ook uit van vreugde als Curacao iets goed doet in het buitenland (zoals een baseballtoernooitje winnen in een leeftijdscatagorie waarin de deelnemertjes nauwelijks het slaghout kunnen dragen) en wijt vervolgens al het negatieve aan Nederland. 2 maanden regen? Komt door Nederland! Godett in het gevang? Schuld van Nederland! Miljardenschuld door een gigantisch ambtenarenapparaat (bestaande uit politieke vriendjes)? Nederland heeft het gedaan!
  Als Bomboklad een Nederlander was zou ik me boos over hem maken. Nu voel ik alleen medelijden met iemand die er niets van begrijpt en bij de volgende verkiezingen in ruil voor een petje en sticker (de moderne spiegeltjes en kraaltjes) weer gewoon Schotte of Constantia stemt.

 8. @ josefine. Ferd Jansen, voor jou informatie, wij zijn op- curacao al voordat jij deze onzin uitkraamt reeds intellectueel geweest. Het is dat de hollanders ons hier op dit mooi eiland nooit gewardeerd hebben. Curacaoenaars wisten bijvoord bij de shell beter dan hollanders het laswerk proffesioneel uit te voeren, maar werden nooit gewaardeerd. Maar mijnheer
  Willems, Jansen, Gerritsen waren de chefs en kregen veel hogere salarisssen, dan de
  harde werkers.Zullen wij daar gaan beginnen? Tot nu toe kopen die zogenaamde lieve hollanders die naar korsow komen,goedkoop ons stukje grond van hun geleende geld in
  nederland en als geboren corrupten, verkopen zij die weer heel duur op Curacao
  Zo intellectueel zijn wij geworden, dat wij dit ook hebben gemerkt.
  Dus zit niet onze mensen op te fokken, voor jullie eigen belang

  Zie de balk in je eigen oog en blijf je de boel opfokken en ouwe koeien uit de sloot halen vaak gelogen ook nog in plaats van naar de toekomst te kijken. Op welke planeet leef je? Zelfs een directeur hoeft niet te kunnen lassen om overal veel meer dan een lasser te verdienen. Die Hollanders betalen meer voor de grond dan de yu di Korsou en die verkoopt het graag aan de Hollanders voor een veel hogere prijs. Wat is er mis mee om daarvoor geld in Nederland te lenen of waar ook ter wereld? Als koper en verkoper het eens zijn, is er niets aan de hand en zijn blijkbaar beiden zeer tevreden. Iedereen heeft het recht om eigendom voor een hogere of lagere prijs weer te verkopen en dat heeft niets met corruptie maken, maar met goed of slecht koopmanschap. Wanneer ga je nu echt stoppen na vele klachten over je stukjes om de mensen met onzin en leugens op te fokken? Het wordt een keer tijd in je eigen belang.

 9. @ BOMBOKLAD. beste zorro de isla valt onder nederland en is het ergste vervuilende fabriek van nederland dus daarom zou ze daar als eerste mee moeten beginnen !!
  en praat geen onzin is onzin dat maak ik zelf uit
  vrijheid van meningsuitting tog !!

  1. Je bent een recidivist in onzin. Sinds wanneer valt de Isla onder Nederland en heb je de discusiie in de Tweede Kamer daarover niet gevolgd? Wat en wanneer gaat Nederland dan iets aan de Isla of beter de uitstoot doen?
  2. Ik bestrijd geen vrijheid van meningsuiting en vertel daarom, dat je naar waarheid onzin vertelt.

 10. beste zorro de isla valt onder nederland en is het ergste vervuilende fabriek van nederland dus daarom zou ze daar als eerste mee moeten beginnen !!
  en praat geen onzin is onzin dat maak ik zelf uit
  vrijheid van meningsuitting tog !!

 11. Ferd Jansen, voor jou informatie, wij zijn op- curacao al voordat jij deze onzin uitkraamt reeds intellectueel geweest. Het is dat de hollanders ons hier op dit mooi eiland nooit gewardeerd hebben. Curacaoenaars wisten bijvoord bij de shell beter dan hollanders het laswerk proffesioneel uit te voeren, maar werden nooit gewaardeerd. Maar mijnheer
  Willems, Jansen, Gerritsen waren de chefs en kregen veel hogere salarisssen, dan de
  harde werkers.Zullen wij daar gaan beginnen? Tot nu toe kopen die zogenaamde lieve hollanders die naar korsow komen,goedkoop ons stukje grond van hun geleende geld in
  nederland en als geboren corrupten, verkopen zij die weer heel duur op Curacao
  Zo intellectueel zijn wij geworden, dat wij dit ook hebben gemerkt.
  Dus zit niet onze mensen op te fokken, voor jullie eigen belang

 12. @ Ferd Jansen. een vrouw die recent een week lang mooi weer gespeeld heeft met Gerrit Schotte

  Denk je nou echt, dat Beatrix gek is? Hij mag niet eens in z’n eentje bij haar op bezoek komen en dat heeft zo zijn redenen.

 13. @ BOMBOKLAD. Praat geen onzin over de Koningin. Het motto is hier ZELF DOEN/NOS MES POR. Waar blijft Gerritje met zijn kersttoespraak of wacht hij tot een nieuwjaarstoespraak, zodat je daarop kritiek kan hebben. Laat hij beginnen met die andere grootverdieners (NAF 16500 per maand excl. emolumenten) om 10% onder de hongerlijdende kinderen te verdelen en dat elke maand, totdat een structurele oplossing is gevonden..

 14. Dit lees ik niet eens. Hoe kun je waarde hechten aan een stuk geschreven door een vrouw die recent een week lang mooi weer gespeeld heeft met Gerrit Schotte die nooit mininisterpresident (niet eens minister) had mogen worden wegens examenfraude, creditcardfraude, verzekeringsfraude en een reeks buitenechtelijke affaires? Om nog niet te spreken van het feit dat hij gefinancierd wordt door witwasser Robbie dos Santos.

  Mijn kerstwens is dan ook dat het Curacaose volk eindelijk eens een intellectueel niveau bereikt waarop het beseft dat dit soort lieden niet eens op de kieslijst thuis horen, laat staan dat er nog massaal op gestemd wordt.

 15. een beter mileu begint bij jezelf beste koningin en verdeel je rijkdom onder het volk en vergeet ons curacao niet wat zal 2012 het mooiste jaar worden der allertijden als u als eerste begint oja als er 1 schaap in de sloot springt volgen er meer tog !!