• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

CURAÇAO – Volgens de jongerenorganisatie van Groenlinks, DWARS, zijn de Eerste Kamer verkiezingen gisteren in Nederland ongrondwettig. Dit omdat niet alle inwoners van Nederland vertegenwoordigd zijn; de inwoners van Bonaire, Sint Eastatius en Saba hebben geen stemrecht gehad.

Hierdoor hebben de inwoners op deze eilanden geen invloed op de aanstaande Eerste Kamerverkiezing. DWARS-voorzitter Eline van Nistelrooij: “Binnen een echte democratische rechtstaat is dat voor DWARS onacceptabel.”

Democratie
“De Eerste Kamerverkiezingen zijn ongrondwettig. Nederland is selectief democratisch. Als we structureel Nederlanders toegang tot de volksvertegenwoordiging ontzeggen, dan is er geen sprake van echte democratie”, aldus Van Nistelrooij op de website van DWARS.

Stemrecht
DWARS is van mening dat ook de leden van de eilandraden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, stemrecht moeten krijgen voor de Eerste Kamer. Zo hebben alle Nederlanders voortaan stemrecht voor de Eerste Kamer. Van Nistelrooij: “De volksvertegenwoordiging is er voor alle Nederlanders, ook voor het Nederland in het Caribisch gebied.”

5 reacties op “BES-eilanden buitengesloten”

 1. Niet mee eens.
  Antillianen denken dat ze Nederlanders zijn maar ze zijn het niet en zullen het ook nooit worden.
  Het is een historische vergissing om gemeenten te maken van de Antillen, volgens mij.
  De relatie tussen Nederland en de BES-eilanden dient bestempeld te worden als neo-koloniaal en de enige goede oplossing is een stap naar verwijdering.

 2. MIJN BEWEZEN STELLING

  DE DEMOCRATISCHE RECHTSTAAT (DDR) BESTAAT NIET!
  Het is een zeepbel; Een ideoplastisch en pseudoplastisch idee-fixe van republikeinse regenten.

  Staatskolonie Hollandse Antillen, relatie-eilandje Curaçao, gesloten inrichting Lagunisol Resort,
  maandag, 04 januari 2010.

  Deze individuele pagina in het openbaar vrijgegeven digitale onderzoeksdossier Lagunisol-Gate
  is opgedragen aan Minister van der Laan

  Vooraf: Oplettende lezertjes zullen vaststellen, dat e.e.a. hieronder reeds eerder openbaar is vrijgegeven
  in een andere context

  ONDERBOUWING

  Een democratie bestaat wèl en een recht[s]staat (staat waar recht heerst) mogelijk ook.
  Rechtsstaat mag met tussenletter of verbindingsletter ‘s’ worden geschreven, aldus het Groene Boekje 2005.
  De combinatie van ‘democratie’ ~ ‘rechtstaat’ bestaat echter niet en is zelfs een contradictio in terminus. Het is derhalve een taalkundige fenomeen. Immers, in een staat kan òf de democratie heersen, òf het recht…
  Een rechtstaat (in het onderhavige geval van Holland), dat als uitgangspunten heeft het recht, en rechtswezen in enge betekenis, heeft een autocratische structuur, werkwijze (bediening naar rechtzoekende toe) en ‘bedrijfsvoering’.
  De aanwijzingen komen van de top (president Hoge Raad c.s.) naar de uitvoerende magistraten en juridische juristerij en justitiële ambtenarij, via interne communiqués, ambtsberichten, intranet, sms’jes e.d..
  Indien er sprake is van democratie, dan is dit een interne aangelegenheid van het rechtsbedrijf, maar naar buiten toe profileert zij zich (in woorden, persberichten en vonnissen e.d.) onafhankelijk, derhalve niet-democratisch. Zij is volgens haar zeggen van haar zelf afhankelijk.

  In een Parlementaire Democratie volgen de aanwijzingen een tegenovergestelde weg; de aanwijzingen (verkiezingen, referenda, protestacties van belangengroeperingen en van individuen, of Ngo’s, maar ook initiatief-wetsvoorstellen) gaan via de bekende volksvertegenwoordigingsorganen of anderszins van de basis (het volk) naar de top. De parlementaire-constitutionele monarch (de inmiddels door/vanwege het staatsrecht gestolde amalgaam-compositie) dient te (be-)tekenen.

  Binnen die rechtstaat, en onze Parlementaire Democratie & Constitutionele Monarchie zijn rechtstreekse contacten wettelijk geregeld, ook ‘inter-machtelijk’, zoals aanwijs-( | zings)bevoegdheid resp. het Klachtrecht (Lieve Mevrouw de Koningin…).

  De oorsprong van democratie ligt in Griekenland, maar als er een uiterst pluriform begrip bestaat voor een volksmacht en volksverheffing, dan is het wel democratie. De ex-DDR noemde zich zelf ook democratisch en er zijn meer eigentijdse abjecte voorbeelden van ‘democratische’ tirannieën. Churchill had ooit gezegd ‘…democratie is een onding, maar er is geen alternatief…’.

  De wetten (uitgebreide protocollen voor o.a. rechtspreken e.d., (maar ook machtigingen voor bepaald beleid)) komen van de 1ste macht, zoals het een Parlementaire Democratie (de Wetgevende Macht) betaamt en worden door de 3de (rechtelijke macht) toegepast. Vandaar: De 3de macht is de toepassende macht, ook wel rechtsprekende macht genoemd. Zij maakt geen recht of wetten, maar past recht toe.
  Rechters e.d. zijn rechtsgeleerden, door/namens de Koning benoemd en beëdigd tot rechter voor het leven; ze zijn daarom/daardoor onafhankelijk. Ik zie het logische, rechtstreekse of indirecte, of afgeleide verband niet. Men kan derhalve stellen: Rechters e.d. komen uit het niets. Het zijn afgestudeerde rechtenstudenten met een specialisatie gericht op het rechter-worden. Iemand dient toch recht te spreken…

  De tussenliggende 2de macht is de uitvoerende macht; zij voert de wetten uit door menskracht, middelen e.d. de leveren (middels ministeries/departementen/ambtenaren). Zij (in de persoon van enig minister) dient verantwoording af te leggen aan de 1ste macht.
  De minister van justitie komt meestal uit de volksvertegenwoordiging (dus volk) voort.
  Hij/zij is het ‘Hoofd’ van de 3de macht. Volksvertegenwoordigingsorganen en ook voorzitter van (parlementaire) commissies voor justitie e.d. (over ondemocratie gesproken…) controleren de justitieminister; voelen hem aan de tand over zijn beleid- (-safwezighied) en sporen of zetten hem aan tot actie (motie) en daardoor justitie (de 3de macht) zelve.

  De 3 machten, media en de rest van de bevolking leveren kritiek op elkaar. Dit is een wezenlijke kernpunt (een ijkpunt) van democratie. Géén kernwaarde, want dat houdt een bureaucratische of technocratische subjectieve waardering in.
  Echter, de 3de macht stelt: Nooit enige kritiek op ons, s.v.p., want dat tast onze onafhankelijkheid aan. Inderdaad, en dat moet ook; ze werden uiteindelijk door het volk ingehuurd en worden onderhouden tot over hun graf heen en dat eist prestatie! Beïnvloeding en bijsturing is bovendien controlerend onderdeel van democratie! Ook hier bewijst het rechtswezen keer op keer via afhankelijke media (©journalisme®) en persmagistraten, dat zij niet democratisch is. Zij is een in zich zelf gekeerde entiteit binnen een land en wordt gevormd door een tè grote samengevlokte groep van arrogante rechtsgeleerden (©arrogantisme®), die de parlementaire democratie in de ‘vrije westerse wereld’ ondermijnt.

  Het aanstaande wettelijk verplicht lichamelijk verheffen voor rechters bij hun binnentreden in een terechtzittingsruimte zal geen teken van respect zijn, maar van opgelegde onderwerping… Het is quasi-beleefdheid. In de democratie (in enge betekenis) bestaat zo’n evenknie niet. Het zal een lichamelijke beweging inhouden, en rudimentair reflex van het een weefselwezen t.o.v. een ander weefselwezen, zoals dieren opkijken indien een soortgenoot nadert.
  Buigen voor de Koning is wel gepast, en geschiedt automatisch van nature (geen geveins of fake-respect), daar hij het hoogste in onze Koninkrijk is en in de huidige situatie de Moeder der Natie.
  Overigens, die niet uit te roeien zelfingenomenheid, zelfverheerlijking en niet te stuiten zucht naar onafhankelijkheid van/door de zwarte paljassen is niets nieuws; ze dateert uit de Romeinse Tijd, toen de Magistratus in samenspanning de absolute macht van de keizer wilde breken, omver wilden werpen en eigen maken, in plaats van het terug te geven aan het Roomse plebs. L’histoire se répète in Holland en haar staatskoloniën, Jacob (Bob) Wit…
  En dan de idee van de ‘volkssoevereiniteit’ ~ ‘staatssoevereiniteit’.

  En dan komt de clou: Alle 3 machten hebben toch hun eigen verantwoordelijkheid, vandaar dat ze zoveel langs, over en achter elkaar heen en om werken (of niets doen).
  Het is een democratisch deficit, dat kan worden vergeleken met het Kroon-deficit: de Koning is onschendbaar (maar niet onfeilbaar) en kan gerust en met een schoon geweten de wetten ondertekenen, want de ministers blijven verantwoordelijk. De betreffende minister verschuilt zich achter het parlement, maar dat werd gekozen door het volk, en het volk is onschuldig. Dus niemand in het Koninkrijk is verantwoordelijk voor wan- of niet-beleid. Dit is historisch zo gegroeid, maar niemand heeft er ooit iets aan willen verbeteren en…
  we zullen handhaven… (Vrij naar Fons Jansen, ± 1970).

  De oorsprong van de ddr ligt in de 2de helft van de jaren zestig vorige eeuw, geënt op de Ex-DDR, maar het primaat ontkiemde aan het eind van de Franse Revolutie. Het werd leugenachtig ‘volkssoevereiniteit’ genoemd door de wetspeuteraars van toen. Bovendien is ook dit begrip een contradictio in terminus; een volk (en zeker geen geïsoleerde bevolkingsgroep) is niet soeverein, maar onafhankelijk of niet; een land/staat is soeverein. (Zie Internationaal Recht).
  Dat het rechtswezen in enge zin o.l.v. [k.j.] Ernst Hirsch Ballin haar ddr door de strotten van de burgers wil stampen (niets is hem te gortig), heeft een arrogante oorsprong, dat zich direct uit in uniek, maar veel vastgesteld superioriteitsgevoel en dito meerderwaardigheidsuitingen (megalomanie; Übermensch-Gefühlen); het alom in dit rechtswezen aanwezige en ervaren ©arrogantisme® in ‘n ongebreidelde en met ongekende omvang van machtslust en controlezucht op de onderliggende burger met de zwarte laars van de zwartgetoogden in de nek:
  het ®Metropolis-syndroom®).

  Macht kan een behoefte op zich zelf bevredigen, maar meestal vertaalt het zich naar meer, meer, heel veel meer inkomen voor sex, drugs and Rock&Roll, niet alleen voor de lustige zelve, maar voor zijn gezin, familie, kompanen, vrienden etc.. Of het rechtsding Ballin (een schaduw zonder mens) in deze niets menselijks vreemd is, is niet aan mij om te beoordelen en is niet mijn doelstelling. Maar in dit tijdelijk drama, wat leven wordt genoemd, sluit ik niets meer uit.
  Als we dictators en degenen, die zich er voor kwalificeren, in het algemeen mogen beschouwen als mensen, dan is dat hun motivatie voor hun niet zelden exhibitionistische machtsgylhyt. In het onderhavige specifieke geval speelt mogelijk een onverwerkt oorlogstrauma mee, wat ook ik zeer verdrietig vindt en waar ik geen lolletje van maak om te scoren.
  Hoe Ernst aan zijn machtstrekken komt mag toch wel algemeen bekend geacht worden (kenbaarheidscriterium).
  Geeft u in een van de vele zoekmachines zijn naam ernst hirsch ballin e.d. in en een onuitputtelijke en slopende lijst van hits volgt. Daarbij zitten vele verwijzingen naar haat-sites, die Ernst overladen met de meest afschuwelijke ziektes en verwensingen. Een begrip, zoals k-joot werkt contraproductief, en zegt meer van de hufters, die dat uiten, dan van de uitgescholdene. Daar neem ik ver afstand van.
  Mijn omschrijvingen zijn objectieve maatstaven, classificatie-begrippen en rangorde-parameters om orde, over- en inzicht te verschaffen in dit dossier (waarin u nu aan het lezen bent), dat van hondseenvoudig tot extreem gecompliceerd is.
  Ik probeer met die kwalificaties consequent te zijn, opdat ze herkenbaar worden in en buiten dit dossier.

  Ik mag dan ook stellen, dat de katholieke Jood Ernst Hirsch Ballin de enigste kankerjood ooit is en als zodanig uridisch is geconstrueerd

  Zo heeft in december 2009 deze eigentijdse Baron von Munchausen (MSP {afgod911-syndroom is ook een hypochondrische ziekte)} zèlf nieuwe optérende koninkrijksburgers als (kennelijk zijn) ‘staatsburgers’ gekwalificeerd en gekarikaturiseerd. Niemand had er om gevraagd, niemand zat er op te wachten en daar trad de keizer van het Oranje Rijk de Borg Stallin op bij een inzwering van een groep nieuwe Medelanders. Hij fulmineerde ter plekke wederom zijn begrip ‘staatsburger’. Hij is dus consequent in zijn verachtelijk doctrine. Hij heeft de wens van deze oprechte optanten voor het aubergine-kleurige kleinood met goudkoper opdruk, gekaapt voor zijn coup magistraal !
  Waar was op die party de Koningin. Zij werd naar elders gerangeerd; ver weg van de heilstaat-onheilsplek. Door wie? De RVD, aangestuurd door de AIVD van Ernst Hirsch Stallin? Haar kabinet? Wie is de gepote staatsluis in de hermelijnen pels van onze vorstin. Ze werd er al eerder ingeluisd (evenals haar moeder in 1954 overkwam) en eerder in de zomer van 2009 in Italië gevisiteerd door de judasfiguur …

  Ook [k.j.] Hirsch BallinG is ongetwijfeld een briljant genie en geniaal begaafd persoon, maar maakt verkeerde keuzes; hij heeft zijn rechtsstatelijke kernwaarden (God, wie heeft ‘t bedacht) verder ontwikkeld tot een griezelig talent. Ook zijn er kwijlende staatshondjes, die hem kenschetsen als een intellectueel, maar dit is onjuist; hij dient het materialisme door lichaams-gebonden machtsuitoefening (justitie heeft alleenrecht op geweld etc.).
  Ik niet; vanuit mijn ziel (mijn intellect) maak ik werk van mijn woede èn schaamte. Behalve dat ik nagenoeg altijd (nou, nou, ik lijk wel het rechtsdwaallicht Rita VIA, de voorganger van het Hijgend Hert) optimale keuzes maak (a.d.h.v. zelfintrospectie en drievoudige verifiëren of meer) zijn de voorwaarden en omstandigheden om dit werk te doen voor mij extreem gunstig. Een enkele mis- en tegenslag zal ik niet ontkennen, maar ik werk nu eenmaal met en tegen een bepaald soort mensen, wier ideeën niet zelden een satanische inslag hebben… Ik slaag er soms niet in om hun zieke geest te doorgronden en dat wil ook ook niet.
  Er zijn ook ‘mensen’ bij, die er kennelijk beestachtig genot in hebben om mensen en dingen systematisch kapot te maken, om hun ziel te voeden, vooropgesteld dat ze de spirituele Zelf hebben. Hun lichamelijk ego uit zich zeer vaak door lichaamstaal en/of substantiële arrogantie, dat gekoesterd en gedeeld in een groep met soortgenoten ontwikkelt tot een groepspsychose: het ©arrogantisme®.
  Het resultaat is: De diametrale rechtstaatsclan met één gedeelde schaduw zonder mensen; rechtsdingen of weefselwezens, die later in hun hemelen vluchtig ronddolen…

  En dan nu uw vraag: Hoe onttrekt de komende rechtelijke macht zich aan haar verantwoordelijkheid als de rechtsprekende overheid?
  Dat antwoord staat gelijk als het interpreteren van reflecties in een glazen bol, maar er zijn reeds sterke aanwijzingen geventileerd zoals het uitroepen van de Rechtspersoon Hof (publiekrechtelijke rechtspersoon). Gòd, wie heeft ‘t bedacht? Voorlopig alleen en als eerste het gemeenschappelijk loket van de Griffie van de 6 staatskoloniën Maar zoals het narcistische machtsbelusten betaamt zal menig rechtsorgaan volgen, zoals het hof zelve. Mark my words. Het werkt als bij het Vrouwtje van Stavoren; meer, meer en nog meer macht
  Het rechtswezen in enge zin gaat werken vanuit een rechtspersoon en de magistraten worden werknemer. Zij behoeven dan niet meer beëdigd te worden door de Monarch (die is inmiddels onthoofd, zoals Oldenbarnevelt niet overleefde. Leest Vondel), want ze zijn immuun, wat het totale Walhalla op aarde inhoud voor hun volkomen onafhankelijkheid. Claims bij abusievelijk rechtsdwalingen en opzettelijk burgerlijk occult ongemak behoeven dan niet meer te leiden tot schorsing, rechtsvervolging en ontslag van de verantwoordelijke rechters c.s.. Hun werkgever, die een weelderige bulk aan juristen in huis heeft en natuurlijk een riante rechts-bijstandverzekering, wordt aansprakelijk gesteld. De foute rechtsprekende op ziekteverlof gestuurd naar zijn omvangrijke familie op/nabij het Spaanse Water of voor psychische ontslakking in het geestelijk-reanimatiecentrum ‘De Filantropenkolder’. Inmiddels wordt de gedupeerde kapot-niet-ontvankelijkt. Onderwijl wordt de klager overeenkomstig een staatsdecreet van de Keizer van de totalitaire zwarte staat conform de deportatiewet rondgevlogen binnen ‘t voormalige Oranje Rijk, totdat hij uit het vliegtuig gedropt wordt, als hij niet eerder werd bijgezet in het staatsmassagraf. De nagelaten betrekkingen hebben inmiddels politiek asiel in het milde regime Noord-Korea gekregen..
  Volgt er toch een honorering van de claim en die kan niet betaald worden uit de parkeerbelasting, dan komt de verzilvering ten laste van de verlies & winstrekening resp. afgeboekt op de voorziening voor claims op de balans van de rechtspersoon. Als de eerste macht nog bestaat, dan dient die het gat op de exploitatierekening aan te vullen. Dus hoe u het ook wendt of keert: de rechtsstatelijke belastingslaaf is altijd de løl.
  E.e.a. komt niet ten laste van de eindejaarsbonusreserve, want dat is de financiële container voor obligatoire personeelsverplichtingen in de toekomst, en ook niet van het smeermiddelenpotje B.O.M. (Bijzondere Opsporing Methoden, hi, hi), want dat zou een verkeerde boekhoudkundige boeking zijn…
  Daar het toekomstige rechtswezen geen belastingplichtige is (belasting vrijdom), is Free Link inmiddels vertrokken naar het buureilandje Puragua, alwaar hij zijn holding-ding kan doen; het opzetten en runnen van een staatsroute voor belastingvermijding (zijn specialisatie, waarin hij ook les geeft) over de inkomsten en vermogens van het bestuur van de Rechtsstatelijke N.V., uh, Stichting natuurlijk, want de laatste is nu al niet te controleren.

  Begrijp mij goed;

  ik ben geen anarchist, maar houd van Oranje, zoals de zwijgende meerderheid doet.
  Ik heb niets tegen de wet, maar de wet heeft kennelijk iets tegen de mensen.
  Ook ik vindt dat criminelen (dus ook de witteboordencriminelen, die kennelijk zo te zien door de parallelle rechten als kla$$enjustitie, civiel recht, belastingrecht, rechtspersonenrecht enzocetera èn het Statuut beschermd worden, opdat zij behalve tax- ook punity-holiday kunnen genieten) een terechte straf bij eventualiteiten opgelegd dienen te krijgen. Met deze wens is niets mis.

  Dè wet, zoals die door het Hollandse staatstuig heden ten dage opnieuw wordt uitgevonden, opgetuigd en door onze in hùn staatsrecht afgezonken hoogbejaarde en alom gerespecteerde Vorstin Beatrix ondertekend dient te worden, is een slecht boek… in een briljante stijl!

  Inmiddels heeft nagenoeg iedereen in het Koninkrijk het gebruik van het ‘onbegrip’ ddr (de democratische rechtstaat) verbannen; het d-woord is taboe.
  Uitzonderingen zijn: een Bouta-achtige figuur alhier, die zo haar eigen privé-redenen heeft, foute republikeinen en enggelovige fanatiek religieuze medelanders in Holland, wier oranje-gevoel onzuiver is, de goede niet te na gesproken.
  Omdat minister Eberhard van der Laan in Holland zich dient te onderhouden en in gesprek behoord te blijven met, en zich uit moet laten over die ingezetenen, is hij genoodzaakt het wanbegrip ddr toch te bezigen; hij kan niet anders.
  Wat de motieven van Ernst voor het gewraakte woordgebruik zijn is u duidelijk; een maximaal alarmerend dreigingsbeeld…

  De republikeinse regenten zijn naarstig op zoek naar alternatieven zoals staatsbestel (een regeling, meer niet); staatsorde (uit de verleden Portugese dictatuur!); Staatsentiteit (om wezenlijkheid te suggereren); Staatsverband (zwachtel, verbintenis, verbinding is géén volledige integratie); Staatsgemenebest (veel gemeen, maar niet best); Eenheidsstaat (dit klopt exact!); Kernstaat; Rechtstaatsalliantie; Structuurstaat; Koninkrijksrechtstaat; Rechtstaatskundig Blok; Trans-Atlantische Rechtstaatsagglomeratie; Rechtstaatswezen; Federale rechtstaat; Federale rechtstaatswezen; enzocetera. Breek mij (rechtstaatsvijand nº1) de bek niet open!

  CONCLUSIE: ZIE STELLING

  Neven-conclusie, maar toch beangstigend:
  wordt met het ideoplastisch en pseudoplastisch hersenspinsel
  van republikeinse regenten en ander staatstuig
  een pseudodemocratische politiestaat à la hitler-Duitsland beoogt?

  WAARSCHUWING: B.o.m. / W.I.R. en HET ORANJE RIJK hebben niets uit te staan met
  Stichting B.O.M., stichtingbom etc. en het Nieuwe Rijk.
  Stichting B.O.M. Rozenlaan 113c, 3051 LP Rotterdam
  +31(0)610880643
  en dit is wederzijds

  Sterk af te raden lectuur: ‘M. K.’ van ene A.H., waar ook ik mij zeer nadrukkelijk van distantieer!

  Sterk aanbevolen literatuur: Het door de 3 overheden in het Oranje Rijk nog steeds als de pest vermeden
  boek door Kel Hoben ‘HET PÁGARO LOCO-RESORT’. (Subtitel: Puragua, het zevende Antilliaanse eiland)

  Aanbevolen URL (Ga eerst on line !): Onderzoeksjournalistiek

  Maar Brinkman mag niet beledigen met zijn flauwe opmerkingen over incidentjes. Dan is ie welkom, als ie nuchter is…

  L’état, c’est moi…
  Le loi, c’est moi…

  Ik heb niets tegen de wet;
  hun wet heeft kennelijk iets tegen mij!
  hans willems

 3. Ach, er zijn zo veel overduidelijke voorbeelden die aantonen dat Nederland(se politici en regering) een dubbel moraal erop nahouden. “Ongrondwettige en selectief democratisch” is nog netjes gezegd. Op het gebied van gelijke mensenrechten, zorgplicht, voorzieningenniveau, belasting, vrij personenverkeer enz enz worden de Bonerianen achtergesteld.
  Nederland heeft de eilanden ingepalmd, geannexeerd, en is nu o.a. 83.000 vierkante kilometer vis- en olierijk zeegbied rijker geworden, duizenden vierkante kilometers meer dan de Noord en Wadden Zee samen ! Schandalig ! Terwijld de bewoners van de eilanden erop achteruit zijn gegaan in hun levensomstandigheden !!! Schaamteloos !

 4. Inderdaad, goed punt. Over het hoofd gezien?

 5. Zo is het maar net!