• Facebook

 • Twitter

 • Left_Skyscraper_160x600

 • Validator w3.org

 • Large Skyscraper 01

 • Large Skyscraper 02

ingezondenCURAÇAO – Spraakmakend nieuws, knallend evenement of sportief hoogstandje? Soms wil je als lezer zelf in de pen klimmen. Bij Versgeperst.com zijn ingezonden brieven welkom. Felix Pinedo gaat in op illegale bebouwing aan de hand van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Recentelijk verschenen er in diverse nieuwsmedia berichten over het illegaal bouwen op overheidsgronden. Van de zijde van de overheidsinstanties wordt gezegd dat men bezig is te inventarisseren hoe de diverse gevallen aan te pakken. Zoals in vele gevallen, op enkele uitzonderingen na, lijkt het er wel op dat uiteindelijk naartoe gewerkt zal worden om alsnog tot legalisering over te gaan. Dat zal geen voorbeeldsignaal zijn naar de illegale bouwers toe. Het is daarom beter dat de overheid op de eerste plaats over gaat tot hantering van de in het Burgerlijk Wetboek vastgestelde juridische terminologie ‘natrekking’. De term natrekking wordt onder andere gedefinieerd als: “Eigendomsverkrijging van een zaak die met een andere één geheel vormt of gaat vormen. Voorbeelden: beplanting op een erf wordt eigendom van de grondeigenaar, ook al is deze door derden aangebracht. Als u een huis bouwt op grond die al in uw eigendom is, wordt dat door natrekking uw eigendom zonder dat er een akte behoeft te worden gevonden.”

Uit het Nederlands Burgerlijk Wetboek overgenomen wetteksten, waarvan ik aannneem dat deze nagenoeg overeenkomen met ons BW worden aangehaald; artikel 552. “De eigendom van de grond bevat in zich de eigendom van hetgeen op en onder de grond is. De eigenaar mag op de grond naar goeddunken planten en bouwen, behoudens de in de titel Erfdienstbaarheden of grondlasten gestelde uitzonderingen. Onder de grond mag hij naar goeddunken bouwen en graven en uit die gravingen alle voortbrengsels halen die zij kunnen opleveren, behoudens de beperkingen voortvloeiende uit de wetten en verordeningen betreffende de mijnen en uit de wetten en verordeningen van politie”; artikel 553.

Alle gebouwen, beplantingen en werken op of onder de grond van een erf, worden vermoed door de eigenaar, op zijn kosten, te zijn tot stand gebracht en hem toe te behoren, tenzij het tegenovergestelde bewezen is; onverminderd de eigendom die een derde door verjaring mocht verkrijgen of hebben verkregen, hetzij van een ondergrondse ruimte onder eens anders gebouw, hetzij van enig ander gedeelte van het gebouw.; artikel 554. De eigenaar van de grond, die gebouwen, beplantingen en werken met hem niet toebehorende materialen heeft tot stand gebracht, moet de waarde van deze materialen betalen; hij kan ook tot schadevergoeding worden veroordeeld indien daartoe reden is; maar de eigenaar van de materialen heeft niet het recht ze weg te nemen; artikel 555.

Indien de beplantingen, gebouwen en werken zijn tot stand gebracht door een derde met zijn eigen materialen, heeft de eigenaar van het erf het recht die voor zich te behouden, ofwel de derde te verplichten ze weg te nemen. Indien de eigenaar van het erf de wegruiming vordert van de beplantingen en gebouwen, geschiedt deze op kosten van degene door wie zij zijn tot stand gebracht, zonder enige vergoeding voor hem; hij kan zelfs, indien daartoe reden is, veroordeeld worden tot schadevergoeding wegens het nadeel dat de eigenaar van het erf mocht hebben geleden.

Indien de eigenaar verkiest die beplantingen en gebouwen te behouden, moet hij de waarde van de materialen en het arbeidsloon vergoeden, zonder dat de min of meer belangrijke vermeerdering der waarde, die het erf kan hebben verkregen, in aanmerking komt. Indien echter de beplantingen, gebouwen en werken zijn tot stand gebracht door een derde, onder wie het goed is uitgewonnen en die niet tot teruggave van de vruchten is veroordeeld, daar hij te goeder trouw was, dan kan de eigenaar de wegruiming van die werken, beplantingen en gebouwen niet vorderen; maar hij heeft de keus om, ofwel de waarde van de materialen en het arbeidsloon te vergoeden, ofwel een bedrag te betalen dat gelijk is aan de door het erf verkregen meerwaarde. Wie zal de kat de bel aanhangen?

3 reacties op “Ingezonden: het Land is blijkbaar rijker dan zij zelf denkt”

 1. Ik zie ze in Nederland al denken, toch goed dat we een CFT hebben. Want nu zie je waarom ze altijd geld te kort hadden en hebben. Wij, het Land dus hebben een groot probleem. Het was al jaren bekend, mag ach zolang de omgekeerde zilvervloot uit Nederland elk jaar een zak met geld bracht boeide ons het weinig. Maar nu we zelf de broek op moeten houden, zijn we druk bezig aan het zoeken in alle hoeken gaten waar we de overheid pot mee kunnen spekken. Zo zijn er nieuwe belasting wetten aangenomen zoals de OZB, toekomstige belasting over het gewicht van de auto’s, leges belasting, enz.
  Als belastingbetaler voel je dan knap belazerd als je moet horen dat belasting betalen niet voor iedereen van toepassing is.
  Ongeveer 10% van het woning bezit betaald geen belasting en dit is nog maar een voorzichtige benadering. Erger nog we kunnen er geen belasting over heffen want als we dat doen dan gaan we het legaliseren. Als land zijn we daardoor al veel inkomsten misgelopen alleen al sinds 2010 tot en met nu uitgaande van een aanslag per pand 1000 gulden x 5000 woningen is dat 5 miljoen en dat vier jaar is 20 miljoen gulden. Dan hebben we het nog niet over de gemiste gelden van erfpacht of verkoop. Als je het heel voorzichtig berekent dan heeft een huis gemiddeld 500 vierkante meter zeg een goedkope prijs van 70 gulden per vierkante meter is 35.000 gulden per huis en dat 5000 keer is 175 miljoen gulden aan gemiste inkomsten. Waardoor de belastingbetaler die wel netjes betaald een hogere aanslag krijgt.
  Erger als Land betalen we 3 miljoen gulden per jaar omdat we geld moesten lenen over de gemiste inkomsten ook dit is een voorzichtige benadering, waarschijnlijk is het hoger.
  Wat kan de regering doen? Alle huizen legaliseren en met terugwerkende kracht erfpacht gaan heffen en de grondbelasting. Gronden te koop aanbieden aan de huidige bewoner en met terug werkende kracht eerst erfpacht en grondbelasting heffen. Om het onduidelijkheid over de terug werkende kracht te voorkomen nemen we dan de datum van aansluiting stroom en water als nulpunt en vanaf daar moeten ze betalen. Landje pik mag niet worden beloond en het is niet eerlijk voor alle anderen die keurig grond hebben gekocht of erfpacht betalen.
  .

 2. Handhaven, dat is een zeer moeilijk woord om uit te spreken laat staan om daarnaar te handelen. Rij maar naar Dina Veeris en dan zal je zien dat in de heuvels aldaar, de funderingen als paddestoelen uit de grond schieten. Geen haan die daarnaar kraait. Alleen als het particulier terrein betreft zal er hardhandig worden ingegrepen in de zin dat via een rechterlijke uitspraak het geheel met de grond wordt gelijk gemaakt. Anders niet. Regeren betekent ook handhaven. Maar men is bang om s ‘nachts niet meer rustig te kunnen slapen. Macht van de sterkste.

 3. Toevallig had ik het hier laatst nog over en kwam ik tot exact dezelfde conclusie. Ik ben alleen bang dat we in de realiteit weer met de neus op de feiten worden gedrukt: de ambtenarij zal een dergelijke harde hand a) niet doorzetten vanwege gebrek aan capaciteiten, en b) omdat het links en rechts door bezorgde huiseigenaren onderhands geld zal worden toegestopt.
  En als het hek eenmaal van de dam is bij de eerste gedoogde huizen…

  Wat mij ook verbaast, is dat de ophef onder de OZB-betalende eilanders niet zo groot is nu over de illegale bouwwerken geen cent belasting kan worden geheven.