• Facebook

  • Twitter

  • Left_Skyscraper_160x600

  • Validator w3.org

  • Large Skyscraper 01

  • Large Skyscraper 02

Algemene voorwaarden

1. Definities
1.1.   Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Fresku Primí Multimedia B.V. een Overeenkomst aangaat.
1.2.   Algemene Voorwaarden: De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Fresku Primí Multimedia B.V.
1.3.   Fresku Primí Multimedia B.V.: de B.V. die deze Algemene Voorwaarden van toepassing verklaart op de Overeenkomst, zijnde Fresku Primí Multimedia B.V.
1.4.   Diensten: de door Fresku Primí Multimedia B.V. aan de Afnemer op basis van de Overeenkomst te leveren diensten.
1.5.   Overeenkomst: de overeenkomst tussen Fresku Primí Multimedia B.V. en de Afnemer voor levering van Diensten.
1.6.   Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.
1.7.   Privacy Verklaring: de door Fresku Primí Multimedia B.V. opgestelde privacyverklaring, welke op de Website beschikbaar is en op eerste schriftelijk verzoek aan de Afnemer zal worden toegezonden.
1.8.   Website: een door Fresku Primí Multimedia B.V. aangeboden website.

2. Toepassing Algemene Voorwaarden
2.1.   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de aanbieding en levering van Diensten door Fresku Primí Multimedia B.V. en maken integraal deel uit van de Overeenkomst tussen Fresku Primí Multimedia B.V. en de Afnemer.
2.2.   Fresku Primí Multimedia B.V. heeft het recht de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De Afnemer zal tijdig schriftelijk worden geïnformeerd over wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. De wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op reeds bestaande Overeenkomsten. Met het (voortdurend) afnemen van de Diensten door de Afnemer na wijziging van de Algemene Voorwaarden wordt de Afnemer geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.
2.3.   Van de Algemene Voorwaarden of van één of meer in de Algemene Voorwaarden vervatte bepalingen kan slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen Fresku Primí Multimedia B.V. en de Afnemer worden afgeweken. Fresku Primí Multimedia B.V. wijst de toepassing van enige (algemene) voorwaarden welke door Afnemer worden gehanteerd expliciet van de hand.

3. Totstandkoming Overeenkomst
3.1.   De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Fresku Primí Multimedia B.V. van de mondelinge of schriftelijke opdracht van de Afnemer, danwel door schriftelijke acceptatie door de Afnemer van een door Fresku Primí Multimedia B.V. verstrekte schriftelijke offerte.
3.2.   Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de Diensten en acceptatie van de Afnemer door Fresku Primí Multimedia B.V.
3.3.   Fresku Primí Multimedia B.V. kan op verzoek van de Afnemer een schriftelijke offerte verstrekken voor de levering van de Diensten. De offerte is geldig voor de termijn welke in de offerte is opgenomen. Indien in de offerte geen termijn is opgenomen zal de offerte dertig (30) dagen geldig zijn.
3.4.   Uitingen van Fresku Primí Multimedia B.V. op een Website of anderszins met betrekking tot de Diensten gelden als een vrijblijvend aanbod, en zijn onder voorbehoud van wijziging en beschikbaarheid.

4. Vergoeding en betaling
4.1.   De Afnemer zal voor de door Fresku Primí Multimedia B.V. geleverde Diensten de in de Overeenkomst vermelde vergoeding betalen, op de in de Overeenkomst aangewezen wijze. Partijen kunnen overeenkomen dat de voor de levering van de Diensten verschuldigde vergoeding geheel of gedeeltelijk vooruit zal worden betaald.
4.2.   Alle in de Overeenkomst vermelde vergoedingen zijn exclusief O.B. en andere overheidsheffingen.
4.3.   Fresku Primí Multimedia B.V. zal de Afnemer factureren voor de door de Afnemer verschuldigde bedragen. De Afnemer zal de facturen binnen zeven (7) dagen na factuurdatum voldoen. Indien de Afnemer de facturen niet binnen veertien (14) dagen na factuurdatum heeft voldaan is de Afnemer automatisch in verzuim, zonder dat ingebrekestelling is vereist. De Afnemer is niet gerechtigd om de aan Fresku Primí Multimedia B.V. verschuldigde bedragen op enige wijze te verrekenen met door Fresku Primí Multimedia B.V. aan de Afnemer verschuldigde bedragen.
4.4.   In geval van te late betaling heeft Fresku Primí Multimedia B.V. het recht: (a) de levering van de Diensten op te schorten zonder dat daarvoor ingebrekestelling of mededeling nodig is en (b) de wettelijke rente vermeerderd met drie procent (3%) in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde bedrag door Fresku Primí Multimedia B.V. is ontvangen. De Afnemer zal alle kosten vergoeden die Fresku Primí Multimedia B.V. moet maken om het verschuldigde bedrag te incasseren, met inbegrip van kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, welke kosten tenminste vijftien procent (15%) van het verschuldigde bedrag met een minimum van ANG 250,- zullen bedragen.
4.5.   In afwijking van artikel 4.3 kunnen Partijen overeenkomen dat de door de Afnemer verschuldigde bedragen via automatische incasso zullen worden voldaan, op de voorwaarden zoals vermeld in de Overeenkomst.

5. Verplichtingen Fresku Primí Multimedia B.V.
5.1.   Fresku Primí Multimedia B.V. zal de Diensten aanbieden met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst. Fresku Primí Multimedia B.V. verplicht zich om de afspraken in de Overeenkomst naar beste kunnen uit te voeren.
5.2.   Fresku Primí Multimedia B.V. behoudt zich het recht voor om de levering van Diensten aan de Afnemer geheel of gedeeltelijk op te schorten, ingeval de Afnemer toerekenbaar tekortkomt in de nakoming van enige verplichting onder deze Overeenkomst.
5.3.   De Diensten worden door Fresku Primí Multimedia B.V. zonder enige garantie voor (ononderbroken) beschikbaarheid, veiligheid, geschiktheid, afwezigheid van virussen, deugdelijkheid of anderszins aangeboden en geleverd.
5.4.   De overeengekomen startdatum van de Diensten is een streefdatum. Fresku Primí Multimedia B.V. behoudt zich het recht voor om op grond van onvoorziene omstandigheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot omstandigheden van technische aard, de levering van de Diensten uit te stellen. In het geval dat de startdatum door Fresku Primí Multimedia B.V. wordt uitgesteld, zal de enige compensatie voor Afnemer bestaan uit het alsnog leveren door Fresku Primí Multimedia B.V. van de Diensten voor een periode gelijk aan de overeengekomen periode danwel het leveren van vervangende Diensten aan de Afnemer, zulks in goed overleg met Afnemer.

6. Verplichtingen en beperkingen Afnemer
6.1.   De Afnemer zal de Diensten afnemen met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst.
6.2.   De Afnemer is verplicht de levering van de Diensten door Fresku Primí Multimedia B.V. bij aanvang van de verlening van de Diensten en voortdurend daarna te controleren en eventuele tekortkomingen direct schriftelijk te melden aan Fresku Primí Multimedia B.V., bij gebreke waarvan de Afnemer wordt geacht de Diensten zonder voorbehoud te hebben aanvaard. Indien Afnemer een gebrek in de Diensten aan Fresku Primí Multimedia B.V. meldt, zal Fresku Primí Multimedia B.V. zich inspannen om het gebrek zo spoedig mogelijk te verhelpen.
6.3.   Het is de Afnemer niet toegestaan om Diensten te gebruiken in strijd met het bepaalde in de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, en de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt.
6.4.   Het is de Afnemer onder meer niet toegestaan om de Diensten te gebruiken voor: (a) het verveelvoudigen en/of openbaarmaken en/of wijzigen van software of andere materialen indien een dergelijke verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of wijziging inbreuk maakt op rechten, waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten, van derden; (b) het doen van onrechtmatige uitlatingen; (c) het hinderlijk benaderen, bedreigen of op andere wijze lastig vallen van personen; (d) het verzenden van grote hoeveelheden e-mailberichten (waaronder spam) naar derden, al dan niet met een commercieel oogmerk; (e) het verzenden van e-mailberichten of het uploaden van bestanden welke virussen of vergelijkbare softwareprogramma’s bevatten welke de werking van de door Fresku Primí Multimedia B.V. aangeboden diensten, het Internet of de computers en/of software van derden kunnen schaden; (f) het aannemen van een valse identiteit; (g) het beperken van derden in de mogelijkheid de door Fresku Primí Multimedia B.V. aangeboden diensten en/of het Internet te gebruiken.
6.5.   Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het ter beschikking hebben en houden van enige software, hardware (inclusief randapparatuur) en/of (Internet-)verbindingen noodzakelijk om van de Diensten gebruik te kunnen maken.
6.6.   Voor zover de Diensten betrekking hebben op het plaatsen van advertenties en/of het plaatsen van links erkent de Afnemer volledig verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van de advertenties en links en/of de inhoud van de websites waarnaar de advertenties en links verwijzen. De Afnemer vrijwaart Fresku Primí Multimedia B.V. voor alle aanspraken van derden welke betrekking hebben op de inhoud van de advertenties en links en/of de inhoud van de websites waarnaar de advertenties en links verwijzen. Afnemer erkent tevens de journalistieke onafhankelijkheid van de websites waarop genoemde Diensten betrekking kunnen hebben.

7. Privacy
7.1.   Fresku Primí Multimedia B.V. zal de Diensten aanbieden en de gegevens van de Afnemer verwerken in overeenstemming met de Privacy Verklaring. Afnemer geeft hierbij toestemming aan Fresku Primí Multimedia B.V. voor het in overeenstemming met de Privacy Verklaring verwerken van de persoonsgegevens van de Afnemer.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring
8.1.   Fresku Primí Multimedia B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, stagnatieschade, vertragingsschade, verlies van orders, winstderving en bewerkingskosten van de Afnemer verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of de Diensten, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Fresku Primí Multimedia B.V.
8.2.   Onverminderd hetgeen elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, is de aansprakelijkheid van Fresku Primí Multimedia B.V. jegens de Afnemer, uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de in de drie (3) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis door de Afnemer aan Fresku Primí Multimedia B.V. voor de overeengekomen Diensten betaalde vergoedingen (exclusief OB).
8.3.   De Afnemer vrijwaart Fresku Primí Multimedia B.V. voor alle schade en/of claims van derden verband houdend met of voortvloeiend uit (a) het gebruik van de Diensten door de Afnemer en (b) het handelen en/of nalaten van de Afnemer in strijd met het bepaalde in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.
8.4.   De aansprakelijkheid van Fresku Primí Multimedia B.V. gaat nimmer verder dan herplaatsing/herlevering van de Diensten, zoals overeengekomen met de wederpartij, dan wel vergoeding van maximaal de factuurwaarde van de Diensten. De vergoeding dient gerelateerd te worden aan de mate waarin Fresku Primí Multimedia B.V. zou zijn tekortgeschoten. Geringe afwijkingen geven geen recht op compensatie. De aansprakelijkheid van Fresku Primí Multimedia B.V. is hoe dan ook beperkt tot de factuurwaarde van de Diensten.

9. Duur, beëindiging en ontbinding
9.1.   De Overeenkomst tussen Fresku Primí Multimedia B.V. en de Afnemer wordt aangegaan voor de in de Overeenkomst vermelde periode of hoeveelheid.
9.2.   Fresku Primí Multimedia B.V. is gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen schriftelijk te beëindigen indien de Afnemer (a) niet kredietwaardig wordt geacht door Fresku Primí Multimedia B.V. en/of (b) indien de Afnemer een of meer van de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet geheel nakomt.
9.3.   Fresku Primí Multimedia B.V. is gerechtigd om de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling buitengerechtelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien (a) de Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard; (b) het faillissement van de Afnemer is aangevraagd; (c) de Afnemer in surseance van betaling verkeert; of (d) er surseance van betaling voor de Afnemer is aangevraagd.

10. Overmacht
10.1. Fresku Primí Multimedia B.V. is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de Diensten, het opheffen van een door een derde beheerde webpagina, alsmede iedere andere situatie waarop Fresku Primí Multimedia B.V. geen (beslissende) controle kan uitoefenen. In het geval van een situatie van overmacht is Fresku Primí Multimedia B.V. niet gehouden enige door de Afnemer als gevolg van de situatie van overmacht geleden schade te vergoeden.
10.2. Zodra de situatie van overmacht langer dan drie (3) maanden heeft geduurd, heeft de Afnemer het recht om de Overeenkomst per omgaande schriftelijk te beëindigen.

11. Intellectueel Eigendom
11.1. De intellectuele eigendomsrechten op alle Diensten die Fresku Primí Multimedia B.V. in het kader van de Overeenkomst levert of ter beschikking stelt, blijven berusten bij Fresku Primí Multimedia B.V. of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor gebruik van de Diensten door de Afnemer verleent Fresku Primí Multimedia B.V. aan de Afnemer een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de Diensten.
11.2. De intellectuele eigendomsrechten op materialen en gegevens welke de Afnemer aan Fresku Primí Multimedia B.V. verstrekt in het kader van de Overeenkomst, blijven berusten bij de Afnemer of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor levering van de Diensten door Fresku Primí Multimedia B.V. verleent de Afnemer aan Fresku Primí Multimedia B.V. een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten. Afnemer vrijwaart Fresku Primí Multimedia B.V. voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden welke betrekking hebben op het gebruik door Fresku Primí Multimedia B.V. van de door de Afnemer aan Fresku Primí Multimedia B.V. verstrekte materialen en gegevens en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten.

12. Diversen
12.1. De inhoud van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken tussen Partijen ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst.
12.2. Fresku Primí Multimedia B.V. mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.
12.3. Fresku Primí Multimedia B.V. mag haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Afnemer. Fresku Primí Multimedia B.V. zal de Afnemer schriftelijk op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht van rechten en verplichtingen.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1. Op de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en/of de levering van de Diensten is Curaçaos recht van toepassing.
13.2. Geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en/of de levering van de Diensten zullen, indien tussen Fresku Primí Multimedia B.V. en de Afnemer geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Curaçao.